Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Dace Vašuka 1979 Biedrība "SIETS"
2. Māris Dadzis 1963 Ventspils novada pašvaldība
3. Ints Apsītis 1977 z/s "IERIŅI"
4. Ulla Frasere 1979 SIA "PIZĀ"
5. Elana Jurgena 1987 Ventspils novada pašvaldība
6. Rasma Petmane 1966 Ventspils novada Ugāles Mūzikas un mākslas skola
7. Sibilla Veģe 1981 Puzes pamatskola
8. Jānis Šteinbergs 1981 SIA "MGD Būve"
9. Roberts Bernšteins 1993 bezdarbnieks
10. Vita Bernica 1982 SIA "PUUV"
11. Sandris Jankevičus 1999 SIA “ANZĀĢE”
12. Kristīne Karņicka 1976 Ventspils pilsētas domes Tūrisma informācijas centrs
13. Edgars Kalniņš 1986 SIA "VNK Serviss"
14. Māris Zernevics 1988 SIA "Bērzi Pluss"
15. Jānis Jansons 1990 SIA "Užavas alus"
16. Reinis Ziemelis 1987 Piltenes vidusskola
17. Elita Kuģeniece 1968 Ventspils novada Ances pamatskola
18. Gatis Gāga 1975 IK "Mežloki"
Программа партии
Mēs ticam, ka ir iespējams veidot tādu Ventspils novadu, no kura nevis aizbrauc, bet kur atgriežas, kur paliek dzīvot, kur iespējams daudz ko piedzīvot. Mūsu komandā esam apvienojuši cilvēkus, kuri vēlas un spēj redzēt tālāk, domāt plašāk un laikmetīgāk. Esam likuši kopā jaunības enerģiju ar pieredzi, stingru vietējo tradīciju pamatu ar pasaules plašumos gūtu iedvesmu. Turpmākajos četros gados apņemamies:

NOVADA PĀRVALDĪBĀ būt atklāti, vērīgi un efektīvi.

Izvērtēt iespēju decentralizēt administrācijas darba vietas novada pagastos;

Sistematizēt un uzlabot pašvaldības iestāžu savstarpējo sadarbību un dialogu ar NVO;

Doties viedas pašvaldības virzienā, izveidot digitālo lietotni ērtai informācijas apmaiņai;

Nodrošināt atklātību, radot iedzīvotājiem iespēju sekot līdzi domes darbam video formātā;

Izveidot jauniešu, senioru un uzņēmēju konsultatīvās padomes;

Piemērot ilgtspējas izvērtējumu investīciju projektiem;

Pārskatīt un pilnveidot kultūras darba organizācijas modeli;

Ieviest līdzdalības budžetu katrā pagastā;

Īstenot atklātu, profesionālajās kvalitātēs balstītu pašvaldības amatu kandidātu atlasi, vienlaikus motivējot novadā deklarētos darbiniekus.

Būt atbalstam, ne slogam UZŅĒMĒJIEM.

Mazināt pašvaldības administratīvos izdevumus, lai vairāk nodokļu ieņēmumus atvēlētu dzīvojamā fonda atjaunošanai, degradēto teritoriju sakārtošanai, ceļu infrastruktūrai;

Izvērtēt nelietderīgi izmantotās pašvaldības platības un piedāvāt tās īrei vai atsavināšanai, nodrošinot plašāku pieeju komerctelpām un mājokļiem;

Ieviest NĪN atvieglojumus bioloģiskajiem lauksaimniekiem;

Uzturēt un atjaunot pašvaldības nozīmes meliorācijas sistēmas;

Profesionāli veidot novada tēlu un atpazīstamību kā pašvaldības atbalstu tūrisma, mājražotāju, amatnieku un radošo industriju uzņēmējiem;

Izglītības iestāžu pārtikas iepirkumos dot priekšroku vietējās izcelsmes produkcijai.

KULTŪRĀ, IZGLĪTĪBĀ un SPORTĀ ļaut talantiem uzplaukt.

Saglabāt pirmskolas un sākumskolas pēc iespējas tuvu dzīves vietai un nodrošināt bezmaksas ēdināšanu tajās visiem novada bērniem;

Veidot izglītības iestādes kā “zaļās” skolas un pieeju – “mazāk ir vairāk”, akcentēt kā iespēju piesaistīt novadam jaunās ģimenes, kas neizvēlas masu izglītību;

Dot iespēju paaugstināt digitālās prasmes arī vidējai paaudzei un senioriem, izglītības jomā attīstīt sadarbību ar Ventspils digitālo centru;

Turpināt atbalstu kultūrizglītības iestādēm novadā, kā arī ieviest mūžizglītības programmas dažādām iedzīvotāju grupām;

Nodrošināt finansējumu amatiermākslai, īpaši kolektīviem, kas iesaistīti Dziesmu un deju svētku procesā, kā arī dažādām interešu kopām;

Saglabāt, uzturēt un iespēju robežās atjaunot kultūrvēsturisko mantojumu, ainaviskās teritorijas;

Lietderīgi pilnveidot kultūras infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu;

Turēt godā un attīstīt ventiņu, lībiešu un suitu mantojumu;

Ikvienam novada iedzīvotājam saglabāt brīvu pieeju novada sporta infrastruktūrai, pilnveidot to, atjaunot novada čempionātu tradīcijas komandu sportā;

Jau izveidoto ārtelpu sporta infrastruktūru aprīkot ar apgaismojumu drošai lietošanai tumšajā laikā.

VESELĪBĀ UN SOCIĀLAJĀ AIZSARDZĪBĀ atbalstīt un stiprināt.

Izveidot rezidenta stipendiju ģimenes ārstiem, lai nodrošinātu veselības aprūpes pēctecību un pieejamību visos novada pagastos;

Sociālajā darbā likt akcentu uz profilaksi, darbu ar bērniem un jauniešiem;

Piedāvāt senioriem atbilstošas fiziskās aktivitātes, lai veicinātu kustīgu dzīvesveidu un socializāciju;

Sniegt atbalstu vientuļajiem senioriem, integrēt sabiedrībā cilvēkus ar īpašām vajadzībām;

Veidot tādus sociālos pakalpojumus, kas rada iedzīvotājiem drošības sajūtu, ka neatkarīgi no statusa krīzes situācijā var saņemt palīdzību.

Cienīt un motivēt novada JAUNIEŠUS.

Izvērtēt, kuros pagastos nepieciešami jauniešu centri, izveidot tos, veicināt ar jaunatni saistīto institūciju sadarbību;

Iesaistīt jauniešus pašvaldības lēmumu pieņemšanā un veicināt pilsoniskās līdzdalības izpratni;

Atbalstīt jauniešu nodarbinātības programmas, vasaras nometnes.

Būt DABAI draudzīgai PAŠVALDĪBAI.

Turpināt īstenot energoefektivitātes paaugstināšanas projektus pašvaldības ēkās un atbalstīt privātās iniciatīvas;

Veidot pašvaldību par labās prakses piemēru visa veida atkritumu apsaimniekošanā, veicināt vides tīrību pie upēm, ezeriem, piejūras publiskajās vietās;

Nepieļaut, ka tiek īstenoti tādi vēja parku projekti, kas samazina novada dabas daudzveidību, negatīvi ietekmē vidi un iedzīvotāju veselību.

ASNi – ar saknēm novadā ieauguši.
Par jauniem asniem!