Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Irina Dolgova 1981 Rīgas Stradiņa universitāte
2. Igors Orlovs 1978 SIA AIRONS
3. Nataļja Hohlova 1979 Jelgavas novada dome
4. Jeļena Žoide 1967 Ozolnieku novada pašvaldība
5. Aleksejs Jankovskis 1977 SIA “Zemgales EKO”
6. Andrejs Soroka 1983 Jelgavas Centra pamatskola
7. Tatjana Bidjuka 1971 Pašnodarbinātā juriste
8. Večeslavs Abramenko 1950 pensionārs
9. Jānis Bite 1967 Pašnodarbinātais
10. Jana Cimaškeviča 1987 Bezdarbnieks
11. Pāvels Laskevičs 1964 LDZ , UGV-3, Jelgava
12. Oksana Jemeļjanova 1986 Pašnodarbinātais - Šefs konditors
13. Aleksejs Mitrošenko 1987 SIA “Jelgavas NĪP”
14. Aleksandra Gasūne 1990 PII “ Zīļuks”
15. Jānis Šteinats 1961 LDZ Sliežu ceļu pārvalde
16. Solvita Bite 1966 Pašnodarbinātā
17. Aleksejs Koteļeņecs 1984 Uzņēmējs
18. Renārs Lukins 1978 SIA Satevi
Программа партии
Sociāldemokrātiskās partijas ”SASKAŅA” galvenā vērtība ir, bija un būs CILVĒKS un tā likumiskās intereses.
Teritoriālās reformas rezultātā, kas apvienoja Jelgavas un Ozolnieku novadus, esam nonākuši jaunu izaicinājumu priekšā, paverot plašākas iespējas novada iedzīvotājiem un teritorijas attīstībai. Esam politiskais spēks, kas redz pozitīvas pārmaiņas un vēlas strādāt novada iedzīvotāju labā.
Ja esiet noguruši no tukšiem solījumiem, nepiepildītām cerībām - ATBALSTIET MŪS, JO ZINIET, KA:
Liekuļo tas, kurš uzsver un uzstāj, ka ir pārāks, gudrāks un spējīgāks par citu. Ir īpašības, kas padara cilvēkus līdzīgus cits citam, taču atšķirīgu īpašību kopums vieno. Vienmēr ir tādi, kas domā tikai par sevi, taču sociāldemokrātus vieno gādība par jebkuru cilvēku un tā interesēm.
Mūsu domubiedru prāti ir asi, konstruktīvi domājošie, adekvāti uztvert spējīgi. Rīcības saplānotas, pārdomātas un izvērtētas. Esam lakoniski un kodolīgi, jo radināti nevis solīt, bet darīt. Darīt maksimāli iespējamo, lai sekmētu, pilnveidotu un attīstītu. Tas ir tas, kas atšķir MŪS no daudziem.
Mūsu sabiedrība ir dažāda, taču ikviens tās indivīds ir cienīgs uz izaugsmi vērstu Jelgavas novada iedzīvotāju dzīvi un personīgā labklājības līmeņa celšanu, neatkarīgi no nacionālās piederības, rases, reliģiskiem uzskatiem. Mēs mīlam savu novadu un gatavi palīdzēt ikvienam, kas sevi ar to saista. Taču, mūsuprāt, tas ir iespējams realizējot politiku, kas balstīta uz sociāldemokrātiskām vērtībām, kas ir ģimene, cilvēka veselība, darbs; nodrošināto iespēju pilnvērtīgi dzīvot, strādāt, mācīties un attīstīties savā novadā.
Novada izaugsmei un attīstībai apņemamies:
EFEKTĪVA PĀRVALDE/BUDŽETS: Sniegt BEZMAKSAS juridiskās konsultācijas. Ieviest caurskatāmību struktūrvienību darbu veikšanā un uzraudzībā. Nodrošināt pilnvērtīgu informācijas apmaiņu starp iedzīvotājiem un pašvaldības iestādēm. Skaidrot pieņemtos lēmumus. Mazināt birokrātiju. Paplašināt pārvalžu piedāvāto pakalpojumu klāstu, pielāgot darba laiku iedzīvotāju vajadzībām. Sabalansēt un racionalizēt budžetu. Saimniekot pārdomāti, atskaitīties par līdzekļu izlietojumu.
INFRASTRUKTŪRA: Investēt stratēģiski svarīgu infrastruktūras objektu izveidei, uzturēšanai un modernizācijai. Pienācīgi uzturēt ceļus/celiņus/ietves. Modernizēt meliorācijas, ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas. Apgaismot ietves. Nodrošināt efektīvu sabiedriskā transporta tīklu. Rast iespēju novada bērniem izmantot pilsētas transportu ar atlaidi. Labiekārtot teritoriju (iekšpagalmi, bērnu rotaļu laukumi, suņu pastaigu vietas, kaķu mājas). Pielāgot darba, atpūtas un ikdienas vidi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Atbalstīt aktīvas un pasīvas atpūtas vietu labiekārtošanu.
MĀJOKĻI/APSAIMNIEKOŠANA: Sakārtot dzīvokļu fondu, lietderīgi to izmantot dažādu iedzīvotāju kategoriju interesēs. Piešķirt dienesta/ sociālos dzīvokļus. Plānot apsaimniekošanu pēc labākās sirdsapziņas ilgtermiņā. Sakārtot kultūras pieminekļus, apbedījuma un piemiņas vietas, dzīvnieku kapsētas.
SOCIĀLĀ POLITIKA/VESELĪBA: Pilnveidot sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu jaunajiem vecākiem, jaunām ģimenēm, ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm, pensionāriem, vientuļiem cilvēkiem, audžuģimenēm, aizbildņiem u.c. iedzīvotāju grupām. Veicināt jauniešu palikšanu novadā. Iesaistīt pensijas vecuma cilvēkus sabiedriskajā dzīvē. Nodrošināt taisnīgu sociālo palīdzību un medicīnisko aprūpi. Atbalstīt ģimenes ārstus. Atteikties no veselībai un videi kaitīgo projektu realizēšanas.
IZGLĪTĪBA, KULTŪRA, SPORTS: Investēt skolās. Nodrošināt mūžizglītības iespējas. Atbalstīt radošās darbnīcas un kolektīvus. Organizēt konsultpunktus. Nodrošināt speciālistu piesaisti (finansēt studijas). Finansiāli stimulēt izaugsmi izglītībā, kultūrā, sportā. Bez maksas organizēt valodu apguvi. Veicināt āra sporta aktivitātes un veselīgu dzīvesveidu (pludmales).
DROŠĪBAS POLITIKA: Nodrošināt Pašvaldības policijas darbu (24/7). Uzstādīt videonovērošanu kritiskos un bīstamos punktos.
DARBA DEVĒJA POLITIKA: Dot priekšroku novada iedzīvotājiem. Atbalstīt uzņēmējus, NVO, biedrības, interešu grupas.
UZNĒMĒJDARBĪBA: Nodrošināt bezmaksas biznesa apmācību kursus izaugsmei. Popularizēt un veicināt mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstību. Atbalstīt mazos lauksaimniekus. Risināt zemes nomas jautājumus. Atbalstīt labas idejas un projektus. Palīdzēt vietējiem ražotājiem realizācijā.
NĀKOTNES VĪZIJA/ATTĪSTĪBA: Piesaistīt ES finanses mūsdienīgai attīstībai. Radīt darba vietas. Veidot tūrismam pievilcīgu vidi.

Esam atvērti JUMS un gatavi strādāt JŪSU interesēs!