Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andrejs Spridzāns 1953 Dobeles novada domes
2. Gints Kaminskis 1966 Latvijas Pašvaldību savienība
3. Dace Reinika 1958 Tērvetes novada dome
4. Guntis Safranovičs 1958 Dobeles novada dome
5. Sintija Liekniņa 1981 Auces novada pašvaldība
6. Modris Vilsons 1963 “Ausekļi” M.Vilsona ZS
7. Viktors Eihmanis 1949 Kooperatīvā sabiedrība "Auru grauds"
8. Edīte Kaufmane 1956 LLU APP Dārzkopības institūts
9. Sarmīte Dude 1961 Dobeles novada izglītības pārvalde
10. Indra Špela 1965 Auces novada pašvaldība
11. Anda Tivča 1985 Dobeles PIUAC
12. Aldis Cīrulis 1957 Dobeles novada dome
13. Ivars Gorskis 1976 Tērvetes novada pašvaldība
14. Agita Jansone 1970 Gardenes pamatskola
15. Ģirts Ante 1989 Auces novada dome
16. Baiba Lucaua-Makalistere 1978 Dobeles Valsts ģimnāzija
17. Indriķis Vēveris 1958 A/S “Agrofirma Tērvete”
18. Normunds Smiltnieks 1962 Dobeles novada pašvaldības Kultūras un sporta pārvalde
19. Māris Eihmanis 1969 Auces novada dome
20. Jānis Kukša 1965 Dobeles novada pašvaldība
21. Ingars Ronis 1990 ZS Kraujas
22. Aldis Lerhs 1965 Auces novada pašvaldība
Программа партии
LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBAS DOBELES NODAĻAS
PROGRAMMA
2021.GADA 5.JŪNIJA PAŠVALDĪBU VĒLĒŠANĀM

Gatavojoties gaidāmajām pašvaldību vēlēšanām un Auces, Dobeles un Tērvetes novadu apvienošanai, kā arī izvērtējot iepriekšējos gados paveikto, mēs esam pārliecināti – KOPĀ VARAM VAIRĀK. Mūsu darbības mērķis ir panākt, lai cilvēki vēlētos dzīvot, strādāt un augt mūsu novadā. Veidosim novadu, kurā vienmērīga attīstība notiek gan pilsētās, gan lauku teritorijās.
Mēs zinām, kā realizēt jaunas idejas. Mēs apzināmies savas spējas, rēķināmies ar varbūtējiem šķēršļiem, vērtējam reālo ekonomisko un sociālo situāciju valstī.
Apvienojot mūsu ilggadējo pieredzi, esam izvirzījuši mērķus turpmākajiem četriem gadiem un arī tālākai nākotnei.
PĀRVALDĪBA UN IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBA
Nodrošināt efektīvus pašvaldības pakalpojumus gan pilsētās, gan pagastos.
Pilnveidot pašvaldības un iedzīvotāju savstarpējo saziņu, informētību par pašvaldības darbu.
Atbalstīt senioru, personu ar invaliditāti, kopienu un nevalstisko organizāciju iniciatīvas un priekšlikumus pakalpojumu nodrošināšanā un pašvaldības darba pilnveidošanā.
INFRASTRUKTŪRA UN VIDE
Uzturēt un attīstīt ielu un ceļu infrastruktūru.
Attīstīt veloceliņus, pastaigu takas, atpūtas un brīvā laika pavadīšanas vietas.
Rūpēsimies par videi draudzīgas infrastruktūras attīstību.
Kopt un uzturēt ūdenstilpņu krastus, publiskās peldvietas.
Nodrošināt kvalitatīvu komunālo pakalpojumu sniegšanu novadā.
Pilnveidot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un to teritoriju apsaimniekošanu. Atbalstsīt iedzīvotāju iniciatīvas iekšpagalmu sakārtošanā.
Turpināt darbu pie lietus notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmas sakārtošanas un dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšanas, atbalstīt privāto īpašumu pieslēgšanu centralizētajai ūdensvada un kanalizācijas sistēmai.
UZŅĒMĒJDARBĪBA UN NODARBINĀTĪBA
Nodrošināt labvēlīgu vidi jaunu darba vietu izveidošanai, piedāvājot uzņēmējiem iespējas izmantot pašvaldības zemes, telpas un infrastruktūru.
Sniegt informatīvu un konsultatīvu atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanā un attīstībā, investīciju piesaistīšanā, projektu sagatavošanā un ieviešanā.
Veidot grantu sistēmu jauno uzņēmēju atbalstam.
Popularizēt veiksmīgas uzņēmējdarbības pieredzi.
Iespēju robežās nodrošināt ar mājokli pašvaldības un valsts funkciju veikšanai, kā arī vietējai uzņēmējdarbībai nepieciešamos speciālistus.
IZGLĪTĪBA
Katram bērnam nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē.
Rūpēties par mērķtiecīgu un kvalitatīvu izglītības iestāžu tīklu, nodrošināt mūsdienu prasībām atbilstošu materiāltehnisko bāzi.
Nodrošināt daudzpusīgu vidējās izglītības piedāvājumu.
Sekmēt modernas un pieprasītas profesionālās izglītības attīstību.
Nodrošināt bērnu un jauniešu interesēm atbilstošu interešu un profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu.
Atbalstīt pedagogu tālākizglītību.
Informatīvi un finansiāli atbalstīt jauniešu organizāciju un kopienu iniciatīvas.
Nodrošināt mūžizglītības pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam.
KULTŪRA
Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, attīstīt kultūras tradīcijas pilsētās un pagastos.
Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu, vietējo mākslinieku un nevalstisko organizāciju aktivitātes.
Atbalstīt nacionāla un starptautiska mēroga kultūras pasākumu norises novadā.
Veidot pievilcīgu un novadam raksturīgu tūrisma piedāvājumu.
VESELĪBA UN SPORTS
Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību novadā.
Atbalstīt un veicināt jauno speciālistu piesaisti veselības aprūpē.
Popularizēt un veicināt veselīgu dzīvesveidu un sportu dažādām iedzīvotāju grupām.
Nodrošināt sporta bāzu pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam.
Turpināt darbu pie sporta infrastruktūras attīstības un modernizācijas.
Atbalstīt augstu sasniegumu sporta attīstību.
SOCIĀLAIS ATBALSTS
Nodrošināt kvalitatīvu sociālā atbalsta sistēmu, sniedzot sociālos pakalpojumus un palīdzību pēc iespējas tuvāk cilvēka dzīvesvietai, risinot vides pieejamības problēmas.
Pilnveidot sociālo pakalpojumu daudzveidību un kvalitāti, akcentējot senioru, personu ar invaliditāti, kā arī ģimeņu ar bērniem vajadzības.
Turpināt palielināt pašvaldības apmaksātu brīvpusdienu saņēmēju skaitu izglītības iestādēs.
DROŠĪBA
Nodrošināt diennakts dežurējošās patruļas visa novada teritorijā.
Modernizēt un paplašināt videonovērošanas tīklu.
Uzlabot gājēju un velobraucēju drošību.

Mēs esam saliedējušies kopīgam darbam, lai ar jūsu atbalstu un līdzdalību virzītu pozitīvas pārmaiņas jaunajā novadā. Mēs esam par saimniecisku, ilgtspējīgu attīstību un stabilitāti novadā! Mēs turpināsim iesākto!