Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aivars Mucenieks 1964 Ventspils novada dome
2. Guntis Mačtams 1967 Ugāles vidusskola
3. Gundega Mertena 1964 SIA Ventas Balss
4. Andris Jaunsleinis 1953 Ventspils novada dome
5. Ilva Cērpa 1970 Ilvas Cērpas ģimenes ārsta prakse
6. Aigars Azis 1968 SIA "Grāfs Morics"
7. Aigars Matisons 1971 SIA AM sporta aģentūra
8. Artis Fetlers 1971 Z/S "Ābolkalni"
9. Ilze Judzika 1973 Tārgales pamatskola
10. Dagnija Grieze 1971 Zemnieku saimniecība "Kļavas"
11. Nellija Sileviča 1958 Puzes pamatskola
12. Agris Bileskalns 1983 SIA Gemini Investments
13. Ligita Kalniņa 1971 Jūrkalnes biblioteka
14. Līga Brūvere 1991 Pirmsskolas izglītības iestāde "Rūķītis" Ventspils novada Zlēku pagastā
15. Baiba Manteja 1973 Ances bibliotēka
16. Dzintars Pūpoliņš 1980 SIA "Kokkalēji"
17. Uldis Kārkliņš 1977 SIA "VENDZAVAS VALGUMS"
18. Mārtiņš Libkovskis 1956 Ventspils novada pašvaldība
Программа партии
Kopā savā novadā – Ventspils novadā
Mēs varam būt lepni un gandarīti, ka valstī realizētās administratīvi teritoriālās reformas rezultātā esam nosargājuši Ventspils novadu un pašvaldību vēlēšanas 2021. gadā varam visi sagaidīt kopā savā – Ventspils novadā. Pirms četriem gadiem apņēmāmies strādāt pēc labākās sirdsapziņas, savu labo gribu veltot mūsu novada izaugsmei un attīstībai ar mērķi saglabāt katra esošā pagasta identitāti. Apzinājāmies, ka attīstības pamats ir visu un katra darbs. Solījumus esam pildījuši un esam gatavi turpināt labi iesāktos darbus, analizējot neveiksmes, realizējot jaunas ieceres, lai novadā mums visiem būtu drošāk, ērtāk un patīkamāk. Apvienojot mūsu pieredzi pašvaldību pārvaldes darbā, uzņēmējdarbībā un savā ikdienā, apzinoties atbildību vēlētāju priekšā mūsu prioritātes būs:
UZŅĒMĒJDARBĪBA
Vārds "uzņēmējs" ir atvasināts no jēdziena "uzņemties atbildību". Un tas vispirms jāprot politiķiem, jo uzņēmējs dod darbu un maksā nodokļus. Tāpēc atbalstīsim zemniekus, mazo un vidējo uzņēmējdarbību un sekmēsim jaunu darba vietu veidošanu, piedāvāsim piedalīties attīstības projektu izstrādē, kā arī veicināsim dabai draudzīgu tūrisma pakalpojumu dažādošanu un sakārtosim infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai.
IZGLĪTĪBA
Gudram un drosmīgam pieder pasaule un tās nākotne. Saglabāsim pieejamību skolu tīklam, rūpēsimies par kvalitatīvu izglītību maksimāli tuvu bērnu dzīvesvietai. Turpināsim izglītības iestāžu nodrošināšanu ar mūsdienīgiem mācību līdzekļiem, pilnveidosim IT izmantošanas iespējas, sakārtosim izglītības iestāžu infrastruktūru un izmantosim Eiropas Savienības līdzfinansējumu ēku siltināšanai, nodrošināsim finansējumu bezmaksas pusdienām visiem – no pirmsskolas izglītības iestādes līdz vidusskolai. Palielināsim finansējumu skolēnu aktivitātēm vasaras brīvlaikā un nodarbinātības organizēšanai.
SOCIĀLĀ, VESELĪBAS APRŪPE
Pabalsti tiem, kam nepieciešams, ir pašsaprotami. Mēs pievienosim izpratni un cilvēcību. Turpināsim sniegt atbalstu veciem un vientuļiem novada iedzīvotājiem, ieviesīsim pabalstu veselības aprūpes pieejamības palielināšanai pensijas vecuma personām un vienreizēju pabalstu senioriem Ziemassvētkos. Ņemsim vērā daudzbērnu ģimeņu vajadzības un uzklausīsim katru, kuram nepieciešama sociālā palīdzība, atbalstīsim ģimenes ārstu prakses vietas.
INFRASTRUKTŪRA, VIDE
Infrastruktūra nozīmē "ātri nokļūt, ērti dzīvot". Mēs visi to esam pelnījuši. Kādu apkārtni mēs gribam? Zaļu. Sakārtotu. Ērtu. Dinamisku. Kurš gan negribēs tādā dzīvot? Turpināsim projektus siltumenerģijas sakārtošanai un atjaunošanai novada ciemos, veicināsim dzīvokļu īpašnieku biedrību veidošanos, sadarbosimies namu apsaimniekošanā un atbalstīsim ēku siltināšanas pasākumus. Sakārtosim novada ceļus, ielas un kapsētas, turpināsim veidot efektīvi funkcionējošu novada komunālās saimniecības pārvaldes sistēmu. Labiekārtosim novada apdzīvotās vietas, ņemot vērā bērnu rotaļu iekārtu uzstādīšanas, gājēju celiņu un auto stāvlaukumu ierīkošanas un ielu apgaismojuma sakārtošanas programmu. Līdzdarbosimies ezeru apsaimniekošanā un zivju resursu atjaunošanā.
KULTŪRA, SPORTS
Kam atpūta, kam sevis pilnveidošana. Strādāsim pie tā! Saglabāsim pašdarbības tradīcijas, kultūrvēsturisko mantojumu, pilnveidosim jaunās paaudzes pilnvērtīga brīvā laika pavadīšanas iespējas un rūpēsimies par senioru aktivitātēm, kā arī ģimenes vērtību saglabāšanu. Atbalstīsim novada labākos sportistus un sporta klubu darbību, sakārtosim sporta infrastruktūru un nodrošināsim ikvienam novada iedzīvotājam sporta objektu pakalpojumu izmantošanu bez maksas. Mums ir izstrādāts jaunatnes politikas plāns – īstenosim arī to!
SABIEDRĪBA, DROŠĪBA
Policists uz katra stūra ir droši. Bet pārtikusi, atalgota un priecīga sabiedrība ir vēl drošāk. Izveidosim iedzīvotāju padomes, aktīvākai iedzīvotāju iesaistei budžeta izstrādes procesā izveidosim līdzdalības budžetu, pilnveidosim pašvaldības darbu e-pakalpojumu jomā, atskaitīsimies par paveikto. Sadarbosimies ar visām reliģiskajām konfesijām un nevalstiskajām organizācijām projektu ieviešanā. Plānveidīgi turpināsim veidot vienotu videonovērošanas sistēmu pie sabiedriskajām ēkām novadā. Sabiedriskās drošības un kārtības nodrošināšanai visā novada teritorijā izveidosim pašvaldības policiju.
Pārvaldība nav komandēšana. Pārvaldība ir sadarbība ar ikvienu no jums. Tikai strādājot kopā ar iedzīvotājiem, ar lepnumu sirdī par savu pagastu mēs varam veidot Ventspils novadu par vietu, kurā vēlēsies dzīvot mūsu bērni un mazbērni!