Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Hosams Abu Meri 1974 SIA "AMH"
2. Normunds Balabka 1973 Stopiņu novada dome
3. Valdis Valters 1957 SIA "AV14"
4. Guntars Kniksts 1970 Garkalnes novada dome
5. Guntars Ozoliņš 1954 Dzīvokļu īpašnieku biedrība Zītari 3
6. Rita Riekstiņa-Dolģe 1971 Latvijas Lauksaimniecības universitāte
7. Aigars Šveicars 1981 AS Citadele banka
8. Līga Ruciņa 1974 Līgatnes Mūzikas un mākslas skola
9. Gunārs Bērtulsons 1952 SIA "Silkalni"
10. Laura Grava 1976 PIKC NMV EDMV
11. Everita Ozoliņa 1980 SIA "Douglas Latvia"
12. Jānis Zariņš 1996 SIA "BK6"
13. Daiga Jankovska 1965 Ropažu Mūzikas un mākslas skola "Rodenpois"
14. Jānis Balodis 1990 Saimnieciskās darbības veicējs
15. Terēza Jozefa 1970 Ropažu novada Kultūras un izglītības centrs
16. Mārtiņš Garančs 1986 SIA "Restaruao"
17. Kaspars Ruciņš 1972 PI "Salaspils novada kultūras nams"
18. Artūrs Kožuhārs 1990 Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā pamatskola
19. Kaspars Arnis 1971 SIA "Namdara darbnīca"
20. Lauris Lielbārdis 1975 S.V.J. Service SIA
21. Gundars Pelšs 1973 SIA "Eko Vides Projekti"
22. Dāvis Šenbergs 1985 SIA "Circle K Business centre"
Программа партии
PPA “Jaunā Vienotība” 4000 zīmju programma Ropažu novadam

Ikviens ir svarīgs un tādēļ tiks sadzirdēts un saprasts. Ikvienam ir nepieciešama laba izglītība - gan bērniem, gan pieaugušajiem, labi atalgots darbs, atpūta dabā, kultūras un sporta pasākumi. Ikvienam novada cilvēkam ir jābūt pieejamam ārstam vai profesionālam veselības aprūpes speciālistam mūsdienīgā medicīnas iestādē, pie kura iespējams nokļūt pa sakārtotu ceļu infrastruktūru ar personīgo vai sabiedrisko transportu. Uzņēmējdarbības uzsākšanai ir jāattīsta atbilstoša un veicinoša platforma. Mums ir svarīga droša un sakopta vide tradīcijās balstītā un līdzatbildīgā kopienā. Ikviens varēs lepoties ar savām mājām.
Mēs zinām, kā panākt, lai ikviens būtu drošs par nākotni un stabili varētu stāvēt ar abām kājām uz zemes, īstenot savus sapņus, sadarbojoties ar pašvaldību. Mēs zinām, kā to panāk un mēs gribam to panākt. Tāpēc mēs varam to panākt. Mums ikviens ir svarīgs!

MŪSDIENĪGA PĀRVALDE, IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBA
- Sabalansēt pārskatāmu un publiski apspriestu novada budžetu.
- Izstrādāt vienotu pieeju nekustamā īpašuma nodokļa, nodevu un pabalstu sistēmai.
- Pilnveidot pašvaldības pakalpojumu saņemšanu.
- Realizēt ES līdzfinansētus un ekonomiski pamatotus projektus, atbalstot publisko partnerību un privāto iniciatīvu.
- Ieviest mobilo aplikāciju ērtai pašvaldības un iedzīvotāju komunikācijai.

VIENOTA INFRASTRUKTŪRA – DZĪVES KVALITĀTEI
- Izstrādāt vienotu novada teritoriālo un infrastruktūras attīstības plānu.
- Turpināt pašvaldības ielu, ceļu, gājēju ietvju, veloceļu atjaunošanu, izbūvi un apsaimniekošanu.
- Attīstīt energoefektīva apgaismojuma izbūvi novadā.
- Veicināt sabiedriskā transporta pieejamību novada ietvaros.
- Izveidot vienotu un efektīvu komunālās saimniecības pārvaldības sistēmu.
- Veidot pašvaldības dzīvokļu fondu.
- Virzīt “Park and Ride” parku izveidi.

IZGLĪTĪBA – INVESTĪCIJA NĀKOTNĒ
- Nodrošināt vienotu pirmskolas izglītības iestāžu pieejamību, ietverot jaunu būvniecību.
- Izstrādāt vienotu izglītības sistēmas attīstības stratēģiju, nodrošinot kvalitatīvu vispārizglītojošo un daudzveidīgu profesionālās ievirzes programmu pieejamību.
- Veidot radošās attīstības un jaunrades centrus.
- Attīstīt un veicināt mūžizglītības pieejamību.

SPORTS UN KULTŪRA – GARĪGAM LĪDZSVARAM
- Attīstīt brīvdabas sporta un aktīvās atpūtas objektu izveidi un labiekārtošanu.
- Veicināt un saglabāt kultūras vērtību radīšanu un pārmantojamību, atbalstot amatiermākslu, tostarp mazākumtautību kolektīvus.
- Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, iesaistot iedzīvotājus un atbalstot sporta aktivitātes.
- Rosināt jaunu sporta centru izveidi un infrastruktūras uzlabošana esošajos sporta centros.

SOCIĀLAIS ATBALSTS UN VESELĪBA – IEKĻAUJOŠAI SABIEDRĪBAI
- Izveidot jaunu Dienas centru novadā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
- Atbalstīt sociālo un atbalsta pasākumu pieejamību, tostarp audžu ģimenēm.
- Izveidot sociālās rehabilitācijas centru un nodrošināt kvalitatīvu palīdzību krīzes situācijās nonākušajiem.
- Veicināt dažādu institūciju sadarbību un nevalstisko organizāciju izveidi kvalitatīva sociālā atbalsta nodrošināšanai.
- Jaunu ģimenes ārstu un zobārstniecības prakšu izveide, nodrošinot speciālistu, tostarp runas speciālistu pieejamību tuvāk dzīvesvietai.

UZŅĒMĒJDARBĪBA – ATTĪSTĪBAS DZINĒJSPĒKS
- Veidot uzņēmējiem atbalstošu vidi, tostarp veicināt jaunu sociālo uzņēmumu veidošanu.
- Izveidot uzņēmēju konsultatīvo centru.
- Atbalstīt vietējos lauksaimniekus un mājražotājus, attīstot tirgus laukumus novadā.

VIDE UN TŪRISMS – ZAĻAM NOVADAM
- Izveidot vienotu tūrisma informācijas centru un digitalizēt tūrisma objektu informāciju.
- Attīstīt tūrisma infrastruktūru ar labiekārtotiem velo un pastaigu maršrutiem.
- Rīkot un atbalstīt preventīvus pasākumus vides aizsardzībā, informēt un iesaistīt iedzīvotājus vides sakopšanā.
- Attīstīt pārdomātu videi draudzīgu atkritumu apsaimniekošanas politiku, nodrošinot vienotu atkritumu šķirošanas vietu pieejamību.
- Veicināt elektromobilitāti novadā.

SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA – ATVĒRTAI SABIEDRĪBAI
- Paplašināt videonovērošanas tīklu un izveidot operatīvās vadības centru ar koordinētu pašvaldības policijas darbību un reaģēšanu.
- Paredzēt novada mobilajā aplikācijā ērtu saziņu ar pašvaldības policiju.