Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Miervaldis Ziediņš 1964 SIA AUTO CENTRS KREICBURGA
2. Armands Lazda 1987 SIA O-LAUTO
3. Egīls Stučka 1988 Mežāres pagasta zemnieku saimniecība Ošu sala
4. Aivars Saulītis 1957 IK Gandris
5. Sarmīte Marčinkova 1962 Bezdarbniece
6. Pēteris Sprukts 1942 Pensionārs
7. Inna Kokmane 1988 Krustpils pamatskola
8. Ainis Kāršenieks 1966 Prosale SIA
9. Linda Miezīte 1989 A/S "Virši-A"
10. Jānis Svilpe 1956 Jēkabpils 3. vidusskola
Программа партии
Politiskās partijas “KPV LV” Jēkabpils novada domes deputātu kandidātu vēlēšanu programma

Mēs visi kopā esam tie, kuri veido vidi un notikumus sev apkārt. Tā ir mijiedarbība, sadarbība starp katru iedzīvotāju un deputātu pašvaldībā.
Mēs tiecamies radīt pašvaldību, kura ir atvērta iedzīvotājiem, kuri novadā jūtas komfortabli, neatkarīgi no nacionālās, politiskās vai reliģiskās piederības.

Veidojot programmu, cilvēcīgu cerību vadīti, piedāvājam priekšlikumus, kas maksimāli atbilstu jaunā Jēkabpils novada iedzīvotāju vajadzībām un prasībām. Apzinoties atbildību pret ikvienu Jēkabpils novada iedzīvotāju, mēs apsolām paveikt sekojošo:

Godīga un atbildīga politika
Veidosim atvērtu politiku, kur pilsoniskā sabiedrība iesaistās lēmumu pieņemšanā.
Veidosim nelielu, efektīvu, kompetentu un depolitizētu Jēkabpils novada pārvaldi, nododot privātajam sektoram tās pašvaldības funkcijas, kuras tas spēj īstenot sekmīgāk.
Ieviesīsim visiem cilvēkiem pieejamu balsošanas un viedokļa paušanas sistēmu par novadā aktuālo jautājumu risināšanu.

Izglītība, kultūra un sports
Turpināsim darbu pie novada izglītības iestāžu pilnveidošanas, modernizēšanas un saglabāšanas pilsētā un pagastos.
Finansiāli turpināsim atbalstīt īpaši talantīgos jauniešus.
Nodrošināsim kultūras iestādes ar Eiropas Savienības finansējumu renovāciju veikšanai.
Iestāsimies par pašvaldības atbalsta nodrošināšanu novada nevalstiskajām organizācijām.
Atbalstīsim esošās sporta skolas un klubus, lai nodrošinātu sporta nodarbības iedzīvotājiem.
Sekmēsim sporta spēļu komandu un augstākās klases sportistu pieaugumu Jēkabpils novadā.
Ieviesīsim kopīga transporta vai finansējuma nodrošināšanu uz teātra izrādēm, sporta pasākumiem, lielākiem koncertiem citās pilsētās lauku teritorijās dzīvojošiem novada iedzīvotājiem.

Sociāli iekļaujoša, vesela, droša un solidāra sabiedrība
Veicināsim nabadzības un sociālās problemātikas samazināšanu, nodrošinot atbalstu grūtībās nonākušajiem, un sociālu drošību visvairāk aizsargājamām sabiedrības grupām.
Turpināsim veicināt veselīga dzīvesveida piekopšanu un radīsim ikvienam pieejamu un kvalitatīvu primāro veselības aprūpi. Īpaši nepieciešams gādāt par finansiāli ilgtspējīgu sociālās aizsardzības sistēmu, kas ir balstīta uz visu iedzīvotāju līdzdalību tās finansēšanā, solidāri maksājot nodokļus.
Atbalstīsim jauno mediķu piesaistīšanu novada medicīnas iestādēm. Stiprināsim ģimenes ārstu prakses.
Sakārtosim pašvaldības dzīvokļu piešķiršanas sistēmu, samazinot garās rindas.
Aktualizēsim un ierosināsim azartspēļu biznesa izskaušanu Jēkabpils pilsētā un novadā.
Atbalstīsim pašvaldības policijas izveidošanu visā novadā.

Vide un tūrisms
Veidosim iedzīvotājiem drošu daudzdzīvokļu namu mikrorajonu rekonstrukciju, neizpostot zaļās zonas, saskaņā ar cilvēcīgu un radošu vides uztveri visā novadā.
Veicināsim sadarbību ar citiem novadiem, sekmējot atbalstu pagastu tūrisma attīstībā, akumulējot finanšu līdzekļus jaunā novada kopējos projektos.

Uzņēmējdarbība
Atbalstīsim uzņēmējus, piemērojot nekustamā īpašuma nodokļu atlaides.
Sadarbībā ar NVO un aktīviem novada jauniešiem organizēsim kursus, lai novada topošie un esošie uzņēmēji spētu piedāvāt savus produktus un pakalpojumus atbilstoši mūsdienu standartiem un tirgus prasībām.
Veiksim auditu pašvaldības zemju īpašumiem, lai tos varētu labāk pārvaldīt un nodot lauksaimniekiem apstrādei, saglabājot vienlīdzīgas iespējas uz konkrētā zemes īpašuma nomas vai iegādes tiesībām.
Veidosim sadarbību ar sezonālā darba veicējiem – zemniekiem, kur jauniešiem, t.sk. skolēniem, būtu iespēja gūt ienākumus.

Komunālā saimniecība un satiksme
Sekmēsim namu apsaimniekošanas kvalitātes uzlabošanu, īstenojot ēku siltināšanas projektus.
Nodrošināsim siltumapgādes sistēmu kvalitāti, rekonstruējot siltumtrases un modernizējot katlumājas.
Atbalstīsim un ierosināsim iedzīvotāju īpašumu pieslēgšanu ūdens un kanalizācijas sistēmām.
Mērķtiecīgi plānosim ceļu renovāciju un uzturēšanu kritiskās vietās, īpaši lauku teritorijās, lai ceļi būtu izbraucami jebkurā sezonā. Veiksim komunālo pakalpojumu izmaksu auditu un rosināsim pakalpojumu tarifu vienādošanu, arī nepalielināšanu.

Mēs, Jēkabpils novada domes deputātu kandidāti, solām rūpēties, lai pašvaldības līdzekļi tiktu pārvaldīti saimnieciski, kopējās iedzīvotāju labklājības celšanai, mazinot ļaužu aizplūšanu un veicinot aizbraukušo vēlmi atgriezties.
Strādāsim pie tā, lai pašvaldības saistošie noteikumi kalpotu sabiedrības interesēm.
Par cilvēcīgu Latviju, kurā vērtība ir CILVĒKS!