Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aivars Vanags 1967 Jēkabpils novada pašvaldība
2. Ivars Joelis 1983 "LV ROADS" SIA
3. Aija Voitiške 1966 Aknīstes vidusskola
4. Sabīne Keiša 1989 "KIRSH Legal Solutions" SIA
5. Kaspars Štolnieks 1982 "Pūpoli" Z/S
6. Jānis Striks 1996 Aknīstes novada pašvaldība
7. Ainis Čāmāns 1982 "Slaides" SIA
8. Raimonds Spūls-Vilcāns 1970 "Amberbirch" SIA
9. Guntars Jucītis 1979 "JK Namu pārvalde" SIA
10. Žans Butāns 1984 "Rīgas satiksme" RP SIA
11. Rolands Grava 1980 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
12. Mudīte Moldāne 1971 "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" VSIA
13. Jānis Vilks 1985 "BNC" SIA
14. Armands Šaraks 1988 "Trimaļnīki" SIA
15. Andis Bramanis 1996 Bezdarbnieks
16. Andris Zībergs 1968 "Kalna Rūdupes" Z/S
17. Lauris Kalniņš 1983 "MIKOR" SIA
18. Jevgenija Narele 1985 Zemgales apgabaltiesas Zvērinātas notāres birojs
19. Santa Gulbe 1990 “Tirdzniecības nams “Kurši”” SIA
20. Viktorija Kolosovska 1992 Studente
21. Haralds Punculis 1995 "PUNCORP" SIA
22. Arnis Stupāns 2000 "Ošukalns" SIA
Программа партии
Jēkabpils novads ar godīgu pārvaldi un labvēlīgu dzīvi ģimenēm.

- Īstenosim tiesiskuma principus.
Veidojot efektīvu, profesionālu novada pārvaldi un atvērtu komunikāciju ar iedzīvotājiem. Vienots klientu apkalpošanas centrs un tā pieejamība katrā novada pagastā.

- Izskaudīsim korupciju.
Radīsim sistēmu, kas nodrošina visu sabiedrisko līdzekļu izlietojuma caurskatāmību. Iekšējās kontroles regulāra monitorēšana un uzlabošana, lai novērstu korupcijas un interešu konfliktus.

- Ceļi būs mūsu rīcības prioritāte.
Nodrošināsim plānveidīgu un sistēmisku grants ceļu sakārtošanu, nodrošinot pilnvērtīgu infrastruktūru lauku uzņēmējiem. Nākamos četros gados ciemos un pilsētās veiksim visiem grants ceļiem brauktuves nomaiņu uz cieto segumu. Kā arī nodrošināsim plānveidīgu un sistēmisku iekšpagalmu sakārtošanu, izstrādājot atbilstoši noteikumus. Attīstīsim un stiprināsim transporta infrastruktūru, lai nodrošinātu iedzīvotāju komfortablu un ātru pārvietošanos, kā arī veicinātu uzņēmējdarbību novadā.

- Rūpēsimies par līdzsvarotu lauku un pilsētas attīstību.
Izstrādāsim novada budžetu, veidojot apvienojamo novadu darba grupas.

- Ierobežosim azartspēļu zāles.
Veiksim izmaiņas teritorijas lokālplānojumā, kā arī neizsniegsim atļaujas jaunu azartspēļu zāļu atvēršanai.

- Būsim sociāli atbildīgi.
Pilnveidosim sociālo atbalstu un sociālos pakalpojumus ģimenēm ar bērniem un citām mazaizsargāto personu grupām (brīvpusdienas pirmsskolas, skolu skolēniem, braukšanas maksas atvieglojumi).

- Risināsim pirmskolas izglītības iestāžu pieejamības problēmu.
Rosināsim jaunu pirmsskolas izglītības iestāžu izveidi, veicot ēku pārbūvi vai būvējot jaunas ēkas, kā arī optimizēsim audzēkņu skaitu vienā grupā.

- Veicināsim Jēkabpils reģionālās slimnīcas attīstību.
Sekmēsim Jēkabpils reģionālās slimnīcas pakalpojumu pieejamību un pacientu rindu samazināšanu, uzrunājot jaunus speciālistus, nodrošinot tiem stipendijas, darba un dzīves apstākļus, kā arī vispusīgi atbalstītot primāro veselības aprūpi.

- Sekmēsim reemigrāciju.
Sniegsim atbalstu reemigrantiem dzīvokļa, darba jautājumu, izglītības pieejamības risināšanā, tajā skaitā infrastruktūras uzlabošana.

- Atbalstīsim uzņēmējus, vietējos lauksaimniekus un mājražotājus.
Uzņēmējdarbība rada novada atpazīstamību, dod ieguldījumu ekoloģiskā saimniekošanā un kultūrvides veidošanā. Realizēsim zaļo iepirkumu pārtikai.

- Īres daudzdzīvokļu māju un dzīvokļu izveide.
Īstenosim projektus, lai novadā pārbūvētu vai uzceltu vismaz vienu māju gadā.

- Izveidosim skolu tīklu, nodrošinot pamatskolas izglītojamajiem pieejamību tuvāk mājām.
Nodrošināsim kvalitatīvu atbalstu visām izglītības iestādēm, ieviešot novada visu līmeņu izglītības iestāžu digitalizāciju, izmantojot struktūrfondu finansējumu.

- Sekmēsim interešu izglītības daudzveidību un pieejamību visa novada teritorijā.
Apzināsim jauniešu intereses, atbalstīsim dažādas viņu iniciatīvas. Veicināsim pieaugušo mūža izglītības iespējas novadā, sekmēsim informācijas tehnoloģiju prasmju apguvi.

- Aktualizēsim kultūras nozīmi novadā.
Atbalstīsim daudzpusīgas un visām iedzīvotāju vecuma grupām pieejamas kultūras līdzdalības iespējas. Sekmēsim amatiermākslas, īpaši koru mākslas tradīciju saglabāšanu un attīstību.

- Jaunas kultūrpolitikas stratēģijas (2021-2025) izstrāde.
Plānojot pašvaldības budžetu, veicināsim vēsturisko zemju identitāti un vietējo kopienu projektu realizēšanu.

- Sargāsim kultūrvēsturisko mantojumu.
Apzināsim, saglabāsim kultūrvēsturisko un sakrālo mantojumu, ainavu, arhitektūru, plānojot saimniecisko un sabiedrisko darbību (Variešu pag. Unguru ev. lut. baznīca, Atašienes sakrālo celtņu komplekss, Uniātu baznīca Jēkabpils pilsētā, Zasas ev. lut. baznīca, Elkšņu ev. lut. baznīca, Gārsenes pils, Aknīstes muzejs).

- Sekmēsim sadarbību starp nozaru pārstāvjiem.
Atbalstīsim pārnozaru pilsoniskās iniciatīvas ar augstu pievienoto vērtību (viedie ciemi, kompleksie tūrisma pakalpojumi, ciematu attīstības plāni, kopienu un NVO iniciatīvas). Atbalsts NVO iniciatīvām, kas veicina pilsonisko aktivitāti un pienesumu novada attīstībai līdz pat atsevišķu funkciju deliģēšanu NVO.

- Īstenosim uz attīstību vērstu sporta atbalstu.
Izstrādāsim nolikumu profesionālā un amatieru sporta ilgtermiņa atbalstam, nodrošinot tam ikgadēju finansējumu.

- Uzstāsim uz izsvērtām un pamatotām investīcijām.
Rūpēsimies par Eiropas Savienības fondu efektīvu apguvi, lai nodrošinātu līdzsvarotu teritorijas attīstību.

- Panāksim samērīgu NĪN novada iedzīvotājiem.

DARĀM!