Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ināra Pētersone 1966 Biedrība "Veselības aprūpes darba devēju asociācija"
2. Laine Baha 1987 Bauskas novada administrācija
3. Jānis Dūmiņš 1984 Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas Kultūras centrs"
4. Līva Vecvanaga 1989 Vecumnieku novada pašvaldības iestāde "Vecumnieku veselības centrs"
5. Dainis Upelnieks 1982 Sporta klubs "Iecavas novada Zirnieki"
6. Nauris Brūvelis 1973 Sia ''NJD''
7. Kristīne Kazāka 1987 Latvijas Pilsoniskā alianse
8. Edvīns Circenis 1965 Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
9. Dmitrijs Jemeļjanovs 1988 Bauskas Valsts ģimnāzija
10. Edgars Kozlovskis 1991 Bistro ''Rītausmas''
11. Zane Jurēvica 1988 Bauskas Mūzikas un mākslas skola
12. Bruno Bahs 1986 Aizkraukles novada vidusskola
13. Līga Helviga 1980 Pašnodarbināta persona
14. Jevgēnijs Gedertsons 1982 Latvijas Futbola federācija
15. Mārtiņš Vilciņš 1981 SIA "AVU metāls"
16. Juris Ojāru 1990 Bauskas novada Bērnu un jaunatnes Sporta skola
17. Liene Rotberga 1994 Bauskas novada administrācija
18. Kārlis Kalniņš 1987 AS "Sadales tīkls"
19. Kaspars Bajārs 1993 Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada sociālais dienests"
20. Māris Vecbiškens 1964 Z/S "Spigas"
21. Jānis Lazdiņš 1986 SIA "Virši loģistika"
22. Kārlis Ulmanis 1986 SIA "Ulmanis"
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas Bauskas, Iecavas, Vecumnieku un Rundāles novados.

Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot vienotā Bauskas novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus tā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.


IZGLĪTĪBA

Sakārtosim un modernizēsim izglītības iestādes, atbalstot sākumskolas izglītības pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīves vietai. Nodrošināsim brīvpusdienas skolēniem visā novadā. Veicinot iedzīvotāju personības izaugsmi, attīstīsim interešu izglītības un mūžizglītības piedāvājumu.

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA

Ikvienam ir jābūt pieejamai veselības aprūpei, nodrošināsim slimnīcas un veselības centru darbības nepārtrauktību un ģimenes ārstu - speciālistu piesaisti. Primāro veselības aprūpi un bērnu mutes veselības pakalpojumus nodrošināsim pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai.
Pilnveidosim atbalsta sistēmu mazaizsargātām personu grupām un veicināsim jaunu sociālo pakalpojumu izveidošanu. Nodrošināsim ilgstošo sociālo aprūpi visa novada teritorijā, pilnveidojot esošos pakalpojumus.

INFRASTRUKTŪRA

Veicināsim valsts vietējas nozīmes un pašvaldību autoceļu sakārtošanu, nozīmīgo pašvaldības autoceļu uzlabošanu un uzturēšanu, īpaši to ceļu, kas savieno ciemus ar pagastu un novada centriem.
Iesaistīsimies par projekta “Rail Baltica” reģionālo pieturas punktu izveidi un nepieciešamību pēc Bauskas un Iecavas apvedceļa.
Uzlabosim vides pieejamību un vienlīdzīgu iespēju nodrošināšanu. Turpināsim gājēju un velo celiņu infrastruktūras attīstību, modernizēsim un ierīkosim apgaismojumu pagastos. Saglabāsim kultūrvēsturisko mantojumu un dabas vērtības.


PĀRVALDĪBA

Izveidosim mūsdienīgu un efektīvu pārvaldes modeli. Nodrošināsim pašvaldības un valsts pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un turpināsim attīstīt klientu apkalpošanas centru tīklu. Palielināsim e-pakalpojumu pieejamību.
Izveidosim efektīvu vienoto pašvaldības policijas modeli visam novadam, nodrošināsim sabiedrisko kārtību diennakts režīmā un videonovērošanas kameru tīkla paplašināšanu.
Nodrošināsim līdzfinansējumu NVO un iedzīvotāju iniciatīvas projektu konkursiem. Iesaistīsim iedzīvotājus plānošanas procesā, dodot iespēju realizēt idejas vides uzlabošanā, izmantojot līdzdalības budžetu.

KULTŪRA

Attīstīsim un modernizēsim pašvaldības kultūras telpu – muzejus, bibliotēkas un kultūras vietas. Turpināsim labās pašvaldības tradīcijas un rīkosim ideju konkursu jaunu kultūras pasākumu organizēšanai. Atbalstīsim vietējo kolektīvu dalību Vispārējos Dziesmu un Deju svētkos.

SPORTS

Atbalstīsim pieejamu mūsdienīgu un sakārtotu infrastruktūru, lai aktīvā dzīvesveida piekritējiem ir iespēja nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm. Atbalstīsim pieaugušo sportu, biedrības un individuālos sportistus, un sporta sacensību norises. Radīsim jaunas aktīvās atpūtas iespējas brīvā dabā un pilsētā.


TŪRISMS

Palielināsim tūrisma konkurētspēju, atbalstot esošu un jaunu tūrisma produktu izstrādi, attīstot infrastruktūru tūrisma izaugsmei un izstrādājot atbalsta iespējas komersantiem. Uzlabosim pašvaldības tūrisma pakalpojumu kvalitāti un piedāvājumu, sekmējot novada atpazīstamību.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Turpināsim darbu pie investīciju piesaistes Bauskas industriālajam parkam.
Izstrādāsim vienotu investīciju karti, piedāvājot iespējas uzņēmējdarbības uzsākšanai novadā. Izveidosim uzņēmējdarbības atbalsta centru. Piesaistīsim finansējumu jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecībai un rūpēsimies par esošo dzīvojamo fondu.

BĒRNI UN JAUNIEŠI

Izstrādāsim vienotu jaunatnes politiku, uzrunājot novada jauniešu intereses, un tādu līdzdalības modeli, kas veicinās jauniešu ideju īstenošanu. Veicināsim nometņu organizēšanu brīvlaikos, brīvprātīgā darba iespējas un vasaras nodarbinātību. Veidosim mūsdienīgus un drošus bērnu rotaļu, ielu vingrošanas un āra sporta laukumus.Pārmaiņu laiks mums, Bauskas novada iedzīvotāj, ir jāizmanto kā iespēja izvērtēt to, kas mūsu dzīvesvietās ir labs, vērtīgs, saglabājams un izceļams. Šī ir iespēja strādāt visiem kopā, veidojot jauno, apvienoto Bauskas novadu par tādu novadu, kādā gribam dzīvot, jūtamies droši un vajadzīgi.
Mēs esam pārliecināti, ka kopā būt ir labāk!