Самоуправлений выборы 2021

"PROGRESĪVIE"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Kristīne Dzērve 1992 Krimuldas novada sociālais dienests
2. Māris Čapkēvičs 1991 SIA “Maxima Latvija”
3. Ilmārs Gromuls 1980 ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
4. Mārtiņš Rēķis 1970 SIA “Baltijas Datoru akadēmija”
5. Kalvis Grīnbergs 1986 Mores pamatskola
6. Aleksejs Mjaliks 1986 SIA “Prime Peaks”
7. Marta Krivade 1984 Veselības ministrija
8. Ilze Šarna 1980 DNB Servisa Centrs Riga
9. Gatis Konrads 1981 SIA “Vides investīciju fonds”
10. Armands Būmanis 1982 SIA “ACCENTURE LATVIA”
11. Adrians Rakuzovs 2000 Mālpils novada dome
12. Larsens Pulturs 1992 SIA “BLUE PEARL”
13. Igors Krieviņš 1979 SIA “ANDO’’
Программа партии
Mēs, PROGRESĪVIE, esam par atvērtu Siguldas novadu, kurā sabiedrība līdzdarbojas lēmumu pieņemšanā, kurā pieņemtie lēmumi ir pamatoti, saprotami un vērsti uz Siguldas novada attīstību. Mēs esam gatavi veidot spēcīgu Jauno Siguldas novadu (Sigulda, Krimulda, Mālpils, Inčukalns), kurā ikvienam ir iespēja saņemt visus pašvaldības pakalpojumus savlaicīgi un augstā kvalitātē. Mēs ticam, ka dialogs un sadarbība starp pašvaldību, nevalstisko sektoru un uzņēmējiem ir attīstības pamats. Mūsu vērtības ir izcila pārvaldība, taisnīgs un efektīvs sociālais atbalsts, kas ir vienlīdz viegli pieejams visā jaunajā Siguldas novadā.

SABIEDRĪBAS IESAISTE UN LĪDZDALĪBA

Jāveicina iedzīvotāju, it īpaši jauniešu, līdzdalība lēmumu pieņemšanā;
Jānodrošina finansējuma piesaiste vienota jaunā Siguldas novada izveidei;
Jāizstrādā mūsdienīga jaunatnes politika.

SOCIĀLAIS ATBALSTS

Jāīsteno tāds sociālais darbs, kas palīdz cilvēkiem izrauties no nabadzības, bērniem augt veselīgās ģimenēs un senioriem – būt aktīviem un justies noderīgiem;
Maksimāli jāierobežo spēļu zāles. Jāveicina brīvība no visu veidu atkarībām ar mērķtiecīgām, preventīvām programmām un kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu ne tikai Siguldas centrā, bet arī pārējā novada teritorijā;
Jāievieš preventīvi pakalpojumi, kas samazinās tādu cilvēku skaitu, kuriem nepieciešama ilgstoša sociālā palīdzība. Nepieciešams nodrošināt iedzīvotāju vajadzībām vislabāk atbilstošus pakalpojumus.

IZGLĪTĪBA

Jānodrošina vienlīdzīgi augsts pašvaldības līdzfinansējums bērnudārziem visās jaunajās pašvaldības teritorijās;
Bērnu un jauniešu talantu un prasmju attīstīšana caur interešu izglītību un specializāciju vispārējās izglītības iestādēs, arī finansiāli atbalstot ārpusskolas aktivitātes;
Ar piemaksām pie atalgojuma jāpiesaista pedagogi priekšmetos, kuros skolēni uzrāda viszemākos rezultātus centralizētajos eksāmenos;
Jāveicina tāda mācību vide, kas ir fiziski un emocionāli droša, ieviešot pasākumus, kas mazinātu vienaudžu savstarpējo vardarbību.

MĀJOKĻI UN VIDE

Zemu cenu īres dzīvokļu izveidošana, lai mājoklis būtu pieejams ikvienam;
Jāuzlabo pašvaldības īpašumā esošās infrastruktūras apsaimniekošana;
Jānodrošina investīciju piesaiste no ES fondiem visā novada teritorijā;
Nepieciešams izmantot tehnoloģiskos risinājumus, lai mazinātu vides piesārņošanu (atkritumu izmešanu grāvjos, pļavās, neapdzīvotās teritorijās);
Invazīvo un agresīvo svešzemju sugu, īpaši latvāņu, izplatības samazināšana novada teritorijā.

TŪRISMS

Jāuzlabo esošā tūrisma infrastruktūra, sevišķi pievēršot uzmanību tādu degradēto tūrisma teritoriju sakārtošanai kā Turaidas centrs;
Jāapvieno un jāpopularizē dabas tūrisma maršruti, kā arī citi tūrisma objekti visās jaunā Siguldas novada teritorijās. Tas ļautu pilnvērtīgi izmantot novada potenciālu un vienmērīgāk sadalīt apmeklētāju sezonālās plūsmas;
Jāizveido jauna, moderna, pārskatāma Siguldas tūrisma mājaslapa un jāveicina Siguldas novada popularizēšana starptautiskās publikācijās;
Jāsniedz pašvaldības atbalsts vissmagāk nozarē cietušajiem, piemēram, gidiem.

KULTŪRA

Jāveido moderns, laikmetīgs un konkurētspējīgs kultūras pasākumu piedāvājums, atbilstoši mērogam gan Siguldā kā novada centrā, gan citās novada teritorijās;
Jānodrošina pienācīga infrastruktūra un pieeja kultūras pasākumiem visās novada teritorijās;
Jākopj īpašā novada iedzīvotāju identitāte, uzsverot jaunā novada teritoriju dažādību caur novadpētniecību un dižo novadnieku stāstu popularizēšanu Latvijas līmenī;
Jāizveido Siguldas novada kā nacionāla kultūras centra tēls.

TRANSPORTS

Jānodrošina pietiekama sabiedriskā transporta kursēšanas intensitāte no visām novada teritorijām uz novada centru, tostarp, realizējot transports pēc pieprasījuma politiku;
Jaunā novada teritorijā ar sabiedriskā transporta braucienu dotēšanu jāmazina biļešu cenas novada iedzīvotājiem gan autobusos, gan vilcienā, izmantojot ID karšu iespējas;
Jāveido veloceļi, kas savienotu gan tūrisma objektus, gan iedzīvotāju ikdienas gaitās svarīgus punktus.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

Industriālo parku pieeju attīstība novada teritorijā;
LIAA Siguldas biznesa inkubatora iesaiste novada attīstības stratēģijā un projektos;
Komunikācija ar biznesa vidi, orientējot uz biroju telpu izveidošanu novada teritorijā;
Lauksaimniecības attīstība, mazo lauksaimniecības produktu ražotāju atbalsts;
NĪN samazināšana jaunajām ģimenēm;
Attīstības programma un atvieglojumu politika attiecībā uz teritorijas plānošanu, izmantošanas un apbūves iespējām Siguldas teritorijā.