Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Didzis Konuševskis 1964 Saldus novada pašvaldība
2. Inna Kislina 1966 Vadības un HR procesu dizainere / konsultante
3. Dzintars Rupeiks 1971 Oposums, SIA
4. Vita Vītola 1967 Saldus pagasta pirmsskolas izglītības iestāde "Graudiņš"
5. Ojārs Kļava 1972 EkoDeal, SIA
6. Sindija Maulica 1979 Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"
7. Agrita Ozoliņa 1956 J.Rozentāla Saldus vēstures un mākslas muzejs
8. Inese Kravcova 1976 Saldus novada pašvaldības Zirņu pamatskola
9. Antra Jansone 1968 Saldus novada pašvaldības aģentūra "Sociālais dienests"
10. Mārtiņš Grošteins 1988 BUTS (mācību centrs), SIA
11. Lauris Kalniņš 1966 RESERV INC, SIA
12. Aigars Priednieks 1970 Individuālais komersants / individuāla darba veicējs būvniecībā
13. Irēna Grauze 1965 Saldus novada pašvaldības Ezeres pagasta pārvalde
14. Modris Žentiņš 1967 Krasta 7, zemnieku saimniecība
15. Kaspars Oficieris 1975 ETTĪDE, SIA
16. Una Remere 1971 Brocēnu novada pašvaldības Blīdene pagasta Jauniešu centrs
17. Māris Grasmanis 1982 Individuālā darba veicējs būvniecībā
18. Kārlis Sergejevs 1942 Saldus pensionāru biedrība
Программа партии
JAUNĀS VIENOTĪBAS PROGRAMMA SALDUS NOVADA PAŠVALDĪBAS VĒLĒŠANĀS

Mūsu komandas mērķis ir izveidot jauno Saldus novadu par ilgtspējīgu un izcilu vietu dzīvei, darbam, izglītībai un brīvā laika pavadīšanai, par novadu, kur IKVIENS IR SVARĪGS!

Mūsu komandas pamatvērtības – ATVĒRTĪBA, SADARBĪBA, ATBILDĪBA UN TAISNĪGUMS.

Pašvaldībās jau daudz kas ir sasniegts, tomēr mēs redzam, ko iespējams darīt vairāk un labāk. Balstoties uz nodefinētajām pamatvērtībām, mēs apņemamies turpināt realizēt nozīmīgas ieceres novada izaugsmei iepriekšējā Saldus novadā ar tā 16 un Brocēnu novadā ar tā 5 administratīvajām teritorijām.

NOVADU APVIENOŠANA:
- veidosim jauno novadu, ievērojot pušu vienlīdzību un nodrošinot godīgus un caurspīdīgus reorganizācijas principus
- nodrošināsim iesākto un ieplānoto projektu realizāciju
- izveidosim katrā pagastā vietējo pārvaldi ar vadītāju

DZĪVES VIDE, MOBILITĀTE, AKTIVITĀTE:
- atbalstīsim vietējo kopienu labo praksi dzīves vides sakārtošanā
- sadarbībā ar uzņēmējiem veicināsim jaunu mājokļu būvniecību novadā
- atbalstīsim pagastu dzīvojamā fonda sakārtošanu
- par 50% samazināsim nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam mājoklim
- līdz EUR 200 000,- palielināsim līdzfinansējumu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes un pagalmu sakārtošanai
- maksimāli izmatosim iespēju sakārtot lauku ceļus
- veidosim dzīvei un dabai draudzīgu vidi, projektējot un izbūvējot veloceliņus no Saldus uz Draudzību, “Okeānu”, Brocēniem
- atjaunosim Brocēnu ledus halles darbību

UZŅĒMĒJDARBĪBA:
- atbalstīsim novada uzņēmējus ar nepieciešamo infrastruktūru un komunikācijām
- inovatīvās un sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalstam izveidosim 50000 euro projektu fondu
- Saldus tirgū ierīkosim kopēju tirdzniecības vietu nelielo uzņēmumu, amatnieku un mājražotāju produkcijas realizācijai
- izveidosim vienotu Saldus tirgus digitālās tirdzniecības platformu

SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA, DROŠĪBA, VESELĪBA:
- 50000 euro apmērā paredzēsim ikgadēju atbalstu veselības pakalpojumu pieejamības uzlabošanai Saldus medicīnas centrā
- veicināsim ģimenes ārstu prakšu pieejamību un mobilās speciālistu brigādes pakalpojumu sniegšanai novada teritorijā
- līdz 250 euro paaugstināsim bērna piedzimšanas pabalstu
- līdz 100 euro palielināsim pabalstu dižjubilāriem
- nodrošināsim atlaides sabiedriskajā transportā senioriem no 65 gadu vecuma
- izveidosim elastīgu un mērķētu sociālās palīdzības sistēmu, ievērojot klientu konkrētas vajadzības (t.sk. politiski represētiem, Černobiļas atomelektrostacijas avārijā cietušajiem, ģimenēm, kurās ir bērns ar invaliditāti, daudzbērnu ģimenēm, Afganistānas kara veterāniem u.c.)
- attīstīsim jaunu sociālo pakalpojumu pieejamību
- noteiksim pabalstus aizbildņiem līdzvērtīgi audžuģimenēm

IZGLĪTĪBA:
- izveidosim platformu vienotai rindai uz visiem novada bērnudārziem
- saglabāsim esošās skolas, ja būs skolēni, kas gribēs tajās mācīties
- labiekārtosim novada bērnudārzu āra vidi un infrastruktūru
- sekmēsim bērnu nogādāšanu no pagastiem uz mūzikas, mākslas un sporta skolām
- novada Izglītības pārvaldē izveidosim psihologu un sociālo pedagogu mobilo grupu, lai nodrošinātu to pieejamību visās novada izglītības iestādēs
- katru gadu piešķirsim 10000 euro vidusskolu programmu padziļinātai apguvei sadarbojoties ar augstskolām
- veicināsim novada uzņēmēju un izglītības iestāžu sadarbību

KULTŪRA un KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS, TŪRISMS:
- izbūvēsim multifunkcionālu kultūras centru Saldū un rekonstruēsim Brocēnu kultūras namu, izveidojot funkcionālu piebūvi
- saglabāsim un attīstīsim kultūras iestāžu tīklu
- nodrošināsim visām sabiedrības grupām iespējas iesaistīties kultūras dzīves aktivitātēs
- sakārtosim un attīstīsim muzeja un kultūrvēsturisko objektu infrastruktūru
- turpināsim attīstīt dabas un militārā tūrisma objektus

MŪSDIENĪGA PAŠVALDĪBA, IEDZĪVOTĀJU LĪDZDALĪBA:
- ieviesīsim mūsdienīgu pašvaldības pārvaldību, nodrošinot visiem novada iedzīvotājiem ērtu pakalpojuma saņemšanu un veidojot cieņpilnas attiecības ar darbiniekiem
- izveidosim ērtu platformu 24/7 saziņai ar iedzīvotājiem un nodrošināsim ātru atgriezenisko saiti
- veiksim regulāras iedzīvotāju aptaujas par pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitāti
- saziņā ar iedzīvotājiem izmantosim neformālu, saprotamu un skaidru valodu
- atbalstīsim vietējo kopienu iedzīvotāju valžu izveidošanu
- turpināsim sadarbību ar NVO, īpašu vērību pievēršot pilsoniskās sabiedrības veicināšanas projektiem

MŪSU NOVADA NĀKOTNE IR MŪSU ROKĀS UN IR ATKARĪGA NO MŪSU ŠODIEN
PIEŅEMTAJIEM LĒMUMIEM UN MŪSU ŠODIENAS RĪCĪBAS!