Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Zigfrīds Gora 1963 Madonas novada pašvaldība
2. Tālis Salenieks 1962 Lubānas novada dome
3. Vilnis Špats 1966 Cesvaines novada dome
4. Aivis Masaļskis 1974 SIA "Saules serviss"
5. Didzis Baunis 1965 Cesvaines novada dome
6. Edgars Šķēle 1960 SIA AVE MTP
7. Inese Strode 1967 Madonas pilsētas vidusskola
8. Laila Ozoliņa 1969 LOG Birojs SIA
9. Edgars Avišāns 1974 Madonas pilsētas vidusskola
10. Lolita Kostjukova 1974 Latvijas Universitāte
11. Dace Zeile 1965 Mārcienas pansionāts
12. Linda Bakmane 1984 Madonas novadpētniecības un mākslas muzejs
13. Imelda Saulīte 1962 Madonas novada bibliotēka
14. Iveta Peilāne 1964 Lubānas vidusskola
15. Vēsma Nora 1961 Cesvaines bibliotēka
16. Līga Ozola 1970 SIA "OZOLS LG"
17. Atis Brants 1975 SIA Celmi Solutions
18. Marika Veiba 1975 Madonas novada pašvaldības Vestienas pagasta pārvalde
19. Sandris Sproģis 1970 SIA "S.S.Music
20. Normunds Broks 1960 Pašnodarbinātais
21. Ilze Kanča 1968 Madonas novada pašvaldība Sociālais dienests
Программа партии
Nacionālās apvienības ideāls un mērķis ir latviska un pārtikusi Latvija, izglītota, radoša un veselīga tauta. Balstoties vienotā izpratnē par mūsu tautas vēsturi, mēs izjūtam atbildību par tās tagadni un nākotni.

Kopiena
Jaunā Madonas novada izveidošana veicinās iekļaujošu, uz sadarbību un cieņu balstītu attīstību. Novada izaugsmes pamats būs pagastu un pilsētu kopienu dažādība un sadarbība.
Veidosim decentralizētu pārvaldi ar līdzsvarotas attīstības centriem Cesvainē, Ērgļos, Lubānā un Madonā.
Nodrošināsim klientu apkalpošanas centru darbību pilsētās un pagastos.
Attīstīsim e-pārvaldi.
Atbalstīsim senioru apvienības, nevalstiskās, sabiedriskās un reliģiskās organizācijas.

Attīstība
Attīstīsim industriālos parkus un biznesa infrastruktūru, atbalstīsim mazos un vidējos uzņēmējus, zemnieku saimniecības. Pašvaldības īpašumus piedāvāsim uzņēmējdarbības attīstībai.
Veicināsim sociālo uzņēmējdarbību.
Atjaunosim dzīvojamo fondu.
Veicināsim ekonomiski aktīva novada stratēģijas un attīstības programmas izstrādi un to īstenošanu.

Tūrisms
Atbalstīsim tūrisma objektu attīstību, dabas taku izveidi.
Veicināsim novada atpazīstamību ar valstij nozīmīgu novadnieku piemiņas saglabāšanu.

Kopienas telpa
Atjaunosim ielas un ceļus, attīstīsim velobraukšanas infrastruktūru starp apdzīvotām vietām.
Veicināsim vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
Īstenosim vienotu novada telpisko plānošanu, izmantojot ES finansējumu “zaļās” infrastruktūras un energoefektivitātes projektiem.

Ģimene
Ieviesīsim progresīvo bērna piedzimšanas pabalstu.
Atbalstīsim ģimenes, kas audzina bērnus ar īpašām vajadzībām.
Sniegsim atlaides daudzbērnu un audžuģimenēm pašvaldības sniegtajiem pakalpojumiem.
Nodrošināsim bērniem apmaksātu ēdināšanu izglītības iestādēs.
Veicināsim mācību līdzekļu iegādi 6.-12. klašu skolēniem tiešsaistes nodarbībām.

Jaunatne
Sekmēsim jauniešu iniciatīvas, neformālo izglītību un Jauniešu domes darbību.
Rūpēsimies par finansiālu atbalstu bērnu un jauniešu nometnēm, skolēnu nodarbinātībai vasaras brīvlaikā.
Novērtēsim un prēmēsim skolēnus par izcilību mācību un ārpusstundu darbā.
Līdzfinansēsim jauniešu dalību starptautiskos projektos.

Izglītība
Nodrošināsim konkurētspējīgu visu līmeņu izglītību. Rūpēsimies, lai izglītības iestādes atrastos iespējami tuvu bērnu un jauniešu dzīvesvietai.
Atbalstīsim Madonas Valsts ģimnāziju, vidusskolas Cesvainē, Ērgļos, Lubānā, Ļaudonā un Madonā.
Celsim profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu kvalitāti novada skolās.
Finansēsim izglītības programmas ar augstu pievienoto vērtību – programmēšanu, dizainu, robotiku, bioloģiju, ekonomiku u.c.
Īpašu vērību pievērsīsim jaunatnes patriotiskajai audzināšanai.
Atbalstīsim un īstenosim mūžizglītību.
Pastiprināsim drošību novada izglītības iestādēs.

Kultūra
Kopsim Dziesmu un deju svētku tradīcijas, atbalstīsim pašdarbības kolektīvus.
Saglabāsim un popularizēsim kultūrvēsturisko mantojumu, māksliniecisko jaunradi, atbalstīsim starptautiskus kultūras sakarus.
Pilnveidosim kultūras infrastruktūru.
Atbalstīsim efektīvu, mūsdienīgu bibliotēku tīklu.
Izveidosim Kultūras sadarbības projektu programmu.
Veicināsim muzeju, novadpētniecības centru un piemiņas vietu sadarbību, iekļaujot tos Vidzemes un Latvijas kultūras un tūrisma piedāvājumā.
Attīstīsim Madonas muzeju kā reģiona vēstures un kultūras mantojuma glabāšanas, pētniecības un izglītības centru.

Seniori
Pilnveidosim senioru sociālo aprūpi.
Atbalstīsim un nodrošināsim senioru aktivitātes veselīga dzīvesveida, sporta, kultūras un atpūtas jomās.

Sociālais atbalsts
Nodrošināsim atbalstu Madonas slimnīcas attīstībai.
Īstenosim deinstitucionalizācijas projektus.
Veidosim diennakts ģimeņu atbalsta, krīzes centrus, kā arī dienas centrus dažādām sociālām grupām.
Nodrošināsim sociālo mājokļu pieejamību.
Izveidosim jaunus sociālās aprūpes centrus Cesvainē un Rupsalā.
Palielināsim pabalstus medikamentu iegādei un ārstēšanās izdevumiem.
Materiāli atbalstīsim politiski represētos, leģionārus, nacionālos partizānus, barikāžu dalībniekus un Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekus.

Sports
Attīstīsim sporta un atpūtas infrastruktūru.
Rūpēsimies, lai “Smeceres sils” kļūst par starptautiska mēroga sporta centru.
Atbalstīsim talantīgos novada sportistus, trenerus un komandas, kā arī valsts un starptautiska mēroga sporta notikumus novadā.
Popularizēsim veselīgu dzīvesveidu, atbalstīsim tautas un pielāgoto sportu.