Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andis Kursītis 1981 “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” SIA
2. Uldis Lejava 1973 LATVIJAS VALSTS MEŽI AS
3. Ivars Indāns 1957 Pensionārs
4. Juris Tolpežņikovs 1958 Jura Tolpežņikova veterinārā ambulance IU
5. Dace Smiltiņa 1965 EM Valsts aģentūra “Latvijas Nacionālais akreditācijas birojs”
6. Mārtiņš Miķelsons 1958 MILLERS&GABRILOVIČS SIA
7. Ināra Mālkalne 1968 Blūdži ZS
8. Juris Puiķis 1978 Laflora SIA
9. Baiba Atmane 1982 Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija
10. Māris Kurševs 1950 Lielplatones pamatskola
Программа партии
JKP Jelgavas novada programma
Mūsu vērtības:
Godīga un sabiedrībai atvērta pārvalde.
Gudra un izsekojama profesionālu piesaiste pašvaldības darbībā.
Drosmīga sava darba analīze un atklāts dialogs ar iedzīvotājiem.
Mūsu prioritāte: Novada iedzīvotāju apmierinātība ar pašvaldības pakalpojumu kvalitāti.
PAŠVALDĪBAS BUDŽETS
Apvienoto novadu budžeta optimāls izlietojums un analīze.
Publiski pieejams detalizēts budžets un tā izlietojums.
Vismaz 3% budžeta iekļauj sabiedrības līdzdalības fondā.
PĀRVALDE
Katrā Jelgavas novada pagasta pārvaldē saglabājas iespēja saņemt pašvaldības pakalpojumus.
Nepieļausim necaurspīdīgus un šaubīgus lēmumus.
Iedzīvotāju viedokļa noskaidrošana iesaistot apkaimju kopienas, NVO.
Atklāta pašvaldības iepirkumu plānošana un kvalitatīva to īstenošana.
Reformas ietekmes mazināšana administratīvo pakalpojumu sniegšanas jomā.
Pārvaldē iesaistīto darbinieku vērtēšana.
KOMUNĀLĀ UN MĀJOKĻU SAIMNIECĪBA
Pašvaldības Kapitālsabiedrību darba kvalitātes uzlabošana.
Līdzdalība pagalmu infrastruktūras sakārtošanā.
Dzeramā ūdens kvalitātes nodrošināšana un apgādes uzlabošana novadā.
Centralizētās kanalizācijas sistēmas plānveidīga izbūve un atbalsts privātmājām pieslēgšanā.
Mājokļu siltināšanas programmas aktivizēšana visā novadā.
Rezerves dzīvojamā fonda uzturēšana krīzes situācijām.
Atkritumu apsaimniekošana videi draudzīga, atklāti un izdevīga.
SABIEDRISKĀ KĀRTĪBA UN DROŠĪBA
Iedzīvotājiem atbalstoša un operatīva pašvaldības policija visu diennakti.
Energoefektīvs apgaismojums nakts laikā. Arī ārpus ciemata centriem.
Video novērošanas sistēmas uzstādīšana renovētajos objektos.
Operatīvās informācijas centra darbības pilnveide.
Preventīvs darbs ar riska grupām.
TRANSPORTS UN CEĻU INFRASTRUKTŪRA
Ceļu remonts saskaņā ar Valsts investīciju un pašvaldības attīstības plāniem.
Savlaicīga un kvalitatīva ielu un ceļu tīrīšana ziemā. Ieviest informēšanas sistēmu internetā.
100% ciemu grants seguma ceļi ir atputekļoti ciemata teritorijās.
Asfalta seguma atjaunošana ielām Jelgavas novadā. Ikviena pagasta 5 gadu ielu labiekārtošanas un uzturēšanas plāns.
Darbs pie droša pārvada izbūves ceļa posmā Ozolnieki-Brankas (A6 ceļa šķērsošana).
Jelgavas novada maršrutu audits un saskaņošana ar Jelgavas pilsētas autobusu maršrutiem.
Jaunu velo un gājēju celiņu izveide, autobusa pieturu labiekārtošana novadā.
Atbalsts uzņēmējdarbībai un mazās un vidējās uzņēmējdarbības attīstībai.
Atbalsts vietējo ražotāju lauksaimniecības produkcijas pieejamībai iedzīvotājiem un izmantošanai pašvaldības izglītības iestāžu ēdināšanai.
Atbalsts tūrisma infrastruktūras attīstībai.
Veidosim mentoru tīklus un biznesa inkubācijas mehānismus.
Veidosim uzņēmēju klāsterus, vietējās aprites ekonomikas atbalsts.
SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA: Līdzsvarosim atbalstu apvienojot novadus:
Turpināsim atbalsta pasākumus ēdināšanas nodrošināšanā bērnu dārzos, sākumskolā un pamatskolā.
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides primārajam mājoklim un daudzbērnu ģimenēm.
Specializētas atbalsta programmas COVID seku pārvarēšanai.
Senioru veselības programmas.
Atbalsta programmas ģimenēm ar bērniem un nepilnām ģimenēm.
Vasaras nometņu organizēšana Jelgavas novada bērniem un jauniešiem.
IZGLĪTĪBA
Nodrošināsim optimālu novada skolu tīklu.
Novada izglītības kvalitātes celšana visos izglītības posmos.
Mūsdienīgu sporta laukumu izveide novada skolās.
Jaunas PII celtniecība atbilstoši jaundzimušo tendencēm.
Novada Mūzikas skolas pārbūve reformas ietvaros.
Nodrošināsim visus novada bērnus ar vietu PII.
Attīstīsim Jauniešu pilsonisko un politisko līdzdalību novadā.
Mūžizglītības apjoma palielināšana, interešu izglītības klāsta paplašināšana.
KULTŪRA
Atbalstīsim radošo novada potenciālu.
Atbalsts vietējo vērtību un tradīciju popularizēšanai un saglabāšanai.
Atbalsts Jelgavas novadu pašdarbības kolektīviem.
Kultūrvēsturisko vietu apzināšana, uzturēšana un popularizēšana.
Aktīva pagastu kultūras dzīves uzturēšana un veicināšana.
SPORTS
Sporta centru un stadionu uzlabošana, sporta infrastruktūras brīva izmantošana novada iedzīvotājiem, Elejas v-sk sporta infrastruktūras sakārtošana.
Atbalsts novada sportistu līdzdalībai valsts un starptautiska mēroga sacensībās.
Bērnu un jauniešu sporta programmu paplašināšana.

VIDE UN DABAS DAUDZVEIDĪBAS SAGLABĀŠANA
Veidosim vides ilgtspējas programmu.
Atbalsts Bioloģiski sertificētiem lauksaimniekiem.
Uzturēsim savas dabas vērtības, upju baseinus, plūdu riska monitorings.