Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Zaļā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Agris Zvaigzneskalns 1983 Tukuma novada Dome
2. Inga Priede 1966 Kandavas novada Dome
3. Kaspars Liepa 1978 SIA "Genuine Food"
4. Ilze Gotfrīda 1991 Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Nagla”
5. Andris Cīrulis 1958 IK "Mazā kaija"
6. Kaspars Kārkliņš 1981 SIA "Irlavas Sarkanā Krusta Slimnīca"
7. Ilze Vanaga 1978 SIA Sedums K
8. Ainārs Plezers 1961 Jaunpils novada Dome
9. Guntars Indriksons 1974 SIA Linda-1
10. Edijs Zanders 1984 SIA "Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs"
11. Roberts Rozentāls 1998 Kandavas novada Kultūras un sporta pārvalde
12. Iļja Dobahovs 1992 Tukuma 2.vidusskola
13. Gatis Celitāns 1982 Kaltakmens.lv
14. Iveta Piese 1963 Biedrība "Abavas ielejas attīstības centrs"
15. Iveta Grosšteina 1962 Rīgas Valsts 2. ģimnāzija
16. Iveta Pāža 1962 Kandavas novada Dome
17. Raimonda Ertnere 1973 Biedrība "Radošo personību klubs Ligzda"
18. Madara Rutka 1985 Tukuma PII "Pasaciņa"
19. Edvīns Balodis 1955 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Tukumā "LEJA", Atpūtas bāze "Zviedru cepure"
20. Aigars Gaigals 1970 Engures novada Dome
21. Laila Dembovska 1973 Biedrība "Latvijas Samariešu apvienība"
22. Nikolajs Iškovs 1953 Tukuma pilsētas iedzīvotāju konsultatīvā padome
Программа партии
Latvijas Zaļās partijas mērķis ir Latvijas tautas un dabas mūžīgās dzīvotspējas nodrošināšana, saglabājot tradicionālās vērtības.

ATR rezultātā ir apvienoti četri administratīvi un finansiāli patstāvīgi novadi. Piespiedu kārtā savienota zvejniecība ar lauksaimniecību, pilsēta ar laukiem, jūra ar tīrumiem, vietējo iedzīvotāju dzīvesvietas var kļūt par nomalēm. Ir jāsaglabā labais, kas katrā vietā ir! Svarīgs ir katrs cilvēks: vai tas dzīvo pilsētā, vai tālākajā novada stūrī.

Mēs nevaram apturēt ATR, bet panāksim, lai pārmaiņas neradītu kaitējumu novada vienmērīgai un stabilai attīstībai, lai vietējās kopienas aktīvi iesaistītos novada darbībā, veidojot to labāku. Ir jāstrādā visiem kopā! Iedzīvotājiem jāsaņem pakalpojumi tuvāk mājām, ātri un ērti. Viss, kas stiprina tautas labklājību, ir jāatbalsta un jāveicina, bet, kas to grauj, ir jāaptur un jāmaina!

Tukuma novads – dzīvei, darbam, izaugsmei, kur cilvēks, daba, infrastruktūra ir līdzsvarā.

Mēs esam, lai kalpotu novada interesēm,

atbalstītu – nevis atteiktu,
ierosinātu – nevis noklusētu,
informētu – nevis slēptu,
atzītu kļūdas – nevis melotu,
attīstītu - ne stagnētu,
atbildētu – ne atrunātos!

Rūpēsimies par labklājību, kuras pamats ir:

Caurspīdīga un efektīva novada pārvaldība

Kultūrvēsturiski unikāla un ekonomiski pašpietiekama, informēta kopiena – ciems, pagasts, pilsēta ar iedzīvotājiem draudzīgām, mūsdienīgām pārvaldēm un konsultatīvajām padomēm.
Vienlīdzīga un taisnīga finansiālo resursu sadale visā novadā.
Saimnieciski atbildīga īpašumu pārvaldīšana.
Domes darbinieki un deputāti amatus ieņem atbilstoši kompetencei, nevis politiskajai piederībai.

Izglītība. Kultūra. Sports. Tūrisms

Vienota stratēģija kultūrai, izglītībai, sportam, tūrismam.
Pilnveidota materiāli tehniskā bāze izglītības iestādēs, saglabājot visas skolas.
Apmaksāts transports skolēnu nokļūšanai profesionālās ievirzes skolās.
Skolēnu un pedagogu sasniegumu prēmēšana.
KLT saglabāšana, atbalstot darba tirgū nepieciešamo programmu ieviešanu.
Izglītojamo nodarbinātība vasarā pie uzņēmējiem. Nodrošināt prakses vietas.
Kultūras mantojuma un tradīciju saglabāšana, piešķirot finansējumu amatierkolektīvu vajadzībām, pasākumiem, kultūras darbinieku novērtējumam.
Durbes, Jaunpils pils kompleksa un Kandavas Pulvertorņa restaurācija.
Sporta infrastruktūras attīstība, nodrošinot finansējumu sporta klubiem, sportistiem un tautas sportam.
Rūpes par ģimenes un nacionālo tradīciju saglabāšanu un stiprināšanu, patriotiskā audzināšana.
Kultūrtūrisma, zvejniecības, amatniecības, mājražotāju un lauku tūrisma attīstība.
Rekreācijas vietu, velobraucēju un dabas taku izveide.
Velotrašu un virvju trašu izveide.
Pastaigu vietas pielāgotas ikvienam.

Uzņēmējdarbība un infrastruktūra

Uzņēmējdarbības attīstība, izveidojot industriālās zonas un grantu programmas uzņēmējiem.
Krājaizdevu sabiedrības iesaiste, palīdzot uzņēmējiem ES fondu apguvē.
Augstas pievienotās vērtības produktu ražošana, piesaistot ES atbalsta programmas.
Pašvaldības pasūtījumi prioritāri vietējiem uzņēmējiem.
Vietējo un Bioloģisko saimniecību produkti mācību iestādēs. Zaļais iepirkums.
Piekrastes zvejnieku tradicionālā dzīvesveida un uzņēmējdarbības attīstība.
Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides.
Īres dzīvokļu ēku celtniecība.
Peldbaseina un pirts būve Tukumā.
Sakārtota sabiedriskā transporta tīkls starp pagastiem un pilsētām.
Autostāvvietu izveide pie jūras.
Tirdziņu infrastruktūras izveide.
Ielu un ceļu seguma atjaunošana.
Mobilo sakaru zonas, interneta pārklājuma nodrošināšana un uzlabošana.
Ēku fasāžu renovēšana.
Pilnveidotas apkures, ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas novadā.

Veselība, sociālā aizsardzība

Slimnīcā sniegto pakalpojumu saglabāšana un kvalitātes uzlabošana. Stāvlaukuma būve.
Veselības centru un doktorātu darbības nodrošināšana.
Sociālā budžeta palielināšana. Prioritāte rūpes par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, daudzbērnu ģimenēm un pensionāriem.
Sociālo mītņu, pansiju labiekārtošana.
Atbalstītas un izglītotas ģimenes un audžuģimenes.
Ikgadējs pabalsts politiski represētajiem.
Kopienu centru un sociālo funkciju NVO atbalsts.

Drošība un vide

Gājēju un riteņbraucēju drošība, uzlabojot satiksmes organizāciju.
VUGD depo būvniecība Kandavā un Tukumā.
Ģimeņu atbalsts, reemigrācijas pasākumi (bērnudārzs, mājoklis, darbs, jaundzimušā pabalsts 400 EUR).
Daudzdzīvokļu ēku pagalmu labiekārtošana.
Tekstila un bioloģisko atkritumu šķirošanas ieviešana.
Atjaunojamo energoresursu izmantošana.
Zivju resursu atjaunošana ūdenstilpnēs.
Dzīvnieku labturības un patversmes atbalstīšana.