Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Gita Mūrniece 1952 Smiltenes Evanģēliski Luteriskā draudze
2. Raivis Vizulis 1979 ITS Tehnoloģijas, SIA
3. Laura Pope 1978 Apes novada dome
4. Māris Zālītis 1962 Vudlande, SIA
5. Dainis Aļeksējevs 1968 Vaidens, SIA
6. Inita Dzenīte 1973 Raunas novada dome
7. Indra Sadovņikova 1952 Pensionāre
8. Reinis Rešetins 1989 Smiltenes novada Kultūras centrs
9. Guntars Purakalns 1972 Vosukalni, ZS
10. Rita Bormane 1949 Smiltenes pensionāru apvienība
11. Guna Ozola 1982 Vidzemes slimnīca, SIA
12. Ivars Krūtainis 1954 Sabiedrība Aktīvs, SIA
13. Arvīds Zants 1996 Alkāsi, ZS
14. Solvita Bāliņa 1980 SB Ziedu Dizains, SIA
15. Didzis Blūms 1970 Jāņrāmis, SIA
16. Gundars Pihlis 1973 Apes novada dome
17. Viktorija Jurčinska 1995 BioMix Balticum, SIA
18. Egils Mūrnieks 1974 Smiltenes piens, AS
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši uzņēmēji, zinoši zemnieki, izglītības un kultūras darbinieki, kuri, gudri strādājot Smiltenes novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu investīciju piesaistei, darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus tā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.
Mūsu pirmais uzdevums ir pārvarēt Covid-19 izraisīto krīzi, rūpējoties par darbavietu saglabāšanu un sociālo atbalstu iedzīvotājiem. Liela nozīme ekonomikas sildīšanā būs pārdomātām investīcijām ar valsts, pašvaldības un ES fondu piesaisti.

Laba pārvaldība
• Uzklausot iedzīvotājus, izvērtējot ieteikumus veidosim līdzdalīgu un atbildīgu novada pārvaldes modeli.
• Pilnveidosim jaunizveidotā novada pilsētvides attīstības stratēģiju.
• Turpināsim mazāko centru sakārtošanu izmantojot pieejamās investīcijas programmas. Revitalizēsim degradētās teritorijas, attīstīsim vietrades centrus – bibliotēka, jauniešu centrs.
• Pilnveidosim pašvaldības pārvaldes atalgojumu sistēmu atbilstoši katra darba rezultātiem paredzot piemaksas par teicamu darbu un finansiālu atbildību par nepadarīto.
• Attīstīsim labu un mūsdienīgu pārvaldes sistēmu novada kapitālsabiedrībās.
• Veicināsim jauniešu un ārzemēs aizbraukušo novadnieku atgriešanos novadā.
• Apvienojot novadus, nodrošināsim pašvaldības pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietai.

Izglītība un sports
• Veicināsim Izglītības kvalitātes celšanu atbalstot jauniešu interesi par profesionālo un arodvidusskolu iespējām un izaicinājumiem.
• Sadarbībā ar novadu uzņēmējiem piešķirsim vairākiem jauniešiem stipendijas, lai viņi atgrieztos novadā.
• Atbalstīsim jaunu bērnudārzu celtniecību.
• Īstenosim projektus sporta aktivitātēm novadā – aktīvās pastaigas takas, trenažieru zāli.
• Atbalstīsim jaunu veloceliņu izveidi no centra līdz tuvākajām apdzīvotām vietām (piemēram, Vidzemīte, Blome, Brutuļi).

Uzņēmējdarbība
• Radīsim iespējas uzņēmējdarbības attīstībai visā novadā mazinot birokrātiju, veicināsim uzņēmēju līdzdalību pārvaldē, sniegsim informāciju par iespējām paplašināt un attīstīt uzņēmumu darbību ārpus novada un valsts teritorijas.
• Turpināsim strādāt pie dzīvojamā fonda attīstības novadā sekmējot īres dzīvokļu māju celtniecību izmantojot privātās/publiskās partnerības sniegtās iespējas.
• Izmantojot ES fondu finansējumu paātrināsim daudzīvokļu māju energoefektivitātes projektus.

Veselība un sociālā aizsardzība
• Sadarbībā ar Sarkano Krustu, attīstīsim un realizēsim sociālā aprūpes centra projektu Smiltenē veidojot to mūsdienu prasībām un senioru vajadzībām atbilstošu.
• Turpināsim poliklīnikas ēkas komunikāciju un infrastruktūras sakārtošanu piesaistot fondu līdzfinansējumu.
• Uzlabosim medicīnisko un sociālo aprūpi senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti.
• Sadarbībā ar bāriņtiesu, sociāliem darbiniekiem, skolām rūpēsimies par bērniem, īpaši no sociāli nelabvēlīgām ģimenēm.

Kultūra
• Rūpēsimies par kultūrvēsturisku mantojuma saglabāšanu.
• Sakārtosim un atjaunosim Smiltenes centra “oāzi” – Jāņkalnu atbilstoši mūsdienu prasībām, lai varētu piedāvāt plašāku un visām vecumu grupām atbilstošāku kultūras pasākumu programmu.
• Veicināsim kultūras pieminekļa Smiltenes baznīcas pieslēgšanu centrālās ūdensapgādes sistēmai.
• Turpināsim Raunas viduslaiku pilsdrupu konservāciju atbilstoši izstrādātajai koncepcijai.
• Raunā sakārtosim ēku Dīķa ielā 3 radošo aktivitāšu norisei, muzeja krātuvei un mazo uzņēmēju kopdarbībai.
• Pilnveidosim tūrisma piedāvājumu, veidojot vienotu plānu tūrisma taku, objektu apskates maršrutā Rauna – Smiltene – Gaujiena – Ape ar interesantu stāstu un objektu iekļaušanu.

Infrastruktūras sakārtošana, attīstīšana
• Uzlabosim ielu apgaismošanu ar videi draudzīgiem un energoefektīvie risinājumiem.
• Labiekārtosim un atjaunosim iekšpagalmus, sakārtosim pilsētu ielu, lauku ceļus un ietves, t.sk. ceļu Gaujiena – Taheva, Rauna - Valmiera, Rauna -Smiltene un ietves Raunā.
• Katru gadu sakārtosim vismaz vienu grants seguma ceļu novadā. Lauku ceļu uzturēšanas jautājumus risināsim sadarbībā ar Latvijas valsts mežiem un pieguļošā teritorijā esošajiem uzņēmējiem un zemniekiem.
• Paplašināsim iespējas pieslēgties pie centrālās ūdensapgādes sistēmas, kanalizācijas un centrālās apkures.