Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai", VIDZEMES PARTIJA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Modris Jaunups 1954 VSIA Autotransporta direkcija
2. Ivo Bernats 1970 SIA SORBAS
3. Agnese Kublicka 1981 Saimnieciskās darbības veicēja
4. Elgars Kaire 1989 SIA Ala Lignea
5. Jānis Liepiņš 1974 SIA “Eurolife Latvija”
6. Arvīds Blaus 1950 Inčukalna novada dome
7. Sandra Rozīte 1981 SIA Aron Cargo
8. Signe Zutere 1999 SIA “Divi Gani”
9. Henrijs Avotiņš 1993 SIA “Elva”
10. Valerians Supe 1955 Biedrība ‘’Egļupe’’
11. Iveta Ragoviča 1978 Veselības inspekcija
12. Elizabete Liepiņa 1977 Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Saulkrastu iecirknis
13. Laimonis Laktauers 1946 Pensionārs
14. Laila Šestakovska 1970 SIA “Latvijas Lauku Konsultāciju Centrs” filiāle Meža Konsultāciju Pakalpojumu Centrs
15. Helēna Gleglu 1983 Saulkrastu pašvaldības policija
16. Renārs Bedrītis 1974 SIA „City camping”
17. Elīna Eglīte 1981 Inčukalna pamatskola
18. Māris Incenbergs 1969 SIA MSA project group
19. Jānis Hasners 1960 SIA BIROTEKS SERVISS
20. Inese Reniņa 1987 Vangažu vidusskola
21. Maija Mačevska 1979 SIA Eugesta un Partneri
22. Sarmīte Barone 1969 Inčukalna novada Pirmsskolas izglītības iestāde „Jancis”
Программа партии
Latvija nav tikai Rīga!

Partijas "Latvijas attīstībai" un Vidzemes partija ir apvienojušās, lai neļautu aizmirst ne vienu no Siguldas novada apdzīvotām vietām, strādājot pie vienmērīgas novada attīstības un nodrošinot ikvienas novada apdzīvotās vietas izaugsmi, neatkarīgi no attāluma līdz novada centram.

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot Siguldas novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus visā Siguldas novadā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem.

Infrastruktūra un tūrisms

Novada attīstību balstīsim uz ilgtspējīgas attīstības principu, kura pamatā ir sociālo, ekonomisko un vides aspektu mijiedarbība.

• Turpināsim ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu rekonstrukciju, kā arī ēku siltināšanas projektu īstenošanu;
• Veiksim sistematizētus ceļu, ielu, iekšpagalmu uzturēšanas un remonta darbus;
• Atbalstīsim mājdzīvnieku saimniekus, ierīkojot speciālas pastaigu vietas, specializētās atkritumu tvertnes;
• Atbalstīsim novada tūrisma veicinošus projektus un izveidosim novada tūrisma karti;
• Sadarbojoties ar uzņēmumiem, iedzīvotājiem un atbildīgajām institūcijām, panāksim gaisa un ūdens kvalitātes uzlabošanu problēmzonās un strādāsim pie novada degradēto vietu sakārtošanas.

Izglītība un sports

Nodrošināsim kvalitatīvas izglītības un sporta aktivitāšu pieejamību ikvienam novada iedzīvotājam, tādējādi ilgtermiņā veicinot novada sabiedrības veselīgu izaugsmi.

• Strādāsim pie bērnu rindu samazināšanas pirmsskolas izglītības iestādēs;
• Izstrādāsim izglītības attīstības stratēģiju, kas būs orientēta uz skolēnu piesaisti skolām;
• Sekmēsim skolēnu vasaras darbu prakses novada uzņēmumos;
• Nodrošināsim bērnu rotaļu laukumu, āra basketbola, futbola laukumu u.c. āra sporta infrastruktūras uzlabošanas, atjaunošanas darbus;
• Atbalstīsim bezmaksas sporta nodarbību nodrošināšanu bērniem, kā arī vienotu sporta pasākumu organizēšanai novadā.

Sociālā sfēra

Ieviesīsim līdzsvarotu sociālekonomisko politiku, par prioritāti nosakot ģimeni.

• Nodrošināsim, lai sociāli mazaizsargātie iedzīvotāji saņemtu novada apstiprinātos sociālos pakalpojumus, vienlaikus informējot e-vidē par iespēju izmantot valsts pakalpojumus;
• Ieviesīsim sociālā dienesta darbības novērtējuma sistēmu, lai nodrošinātu tā sniegto pakalpojumu nepārtrauktu pilnveidošanu;
• Nodrošināsim atbalsta programmas izveidi daudzbērnu ģimenēm.

Uzņēmējdarbība un lauksaimniecība

Novadu attīstīsim par uzņēmējdarbībai pievilcīgu vietu, izmantojot novada izdevīgo ģeogrāfisko stāvokli un mazinot birokrātiskos šķēršļus.

• Veicināsim uzņēmējdarbības attīstību, piedāvājot uzņēmumiem lietošanā pašvaldības zemes, telpas un infrastruktūru;
• Strādāsim pie nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu programmas uzņēmumiem;
• Uzlabosim publiskās tirdzniecības vietas, lai saimnieciskās darbības veicēji var komfortabli veikt savas produkcijas tirgošanu novada apdzīvotajās vietās;
• Atbalstīsim bioloģiskās lauksaimniecības attīstību novadā.

Kultūra

Rūpēsimies, lai Siguldas novadā un Siguldā tiktu saglabātas kultūras vērtības un nodrošināsim, lai katram iedzīvotājam būtu iespēja līdzdarboties kultūras dzīvē.

• Atbalstīsim novada apdzīvoto vietu publisko kultūras namu labiekārtošanu, remontu;
• Saglabāsim kultūrvēsturisko mantojumu, nodrošinot vienotu kultūras darba plānošanu un popularizēšanu;
• Atbalstīsim novada pašdarbības kolektīvus un uzlabosim sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām;
• Atbalstīsim novada un apdzīvoto vietu svētku organizēšanu.

Novada budžets un finanses

Veidosim sabalansētu budžetu, par galvenajām prioritātēm izvirzot novada attīstību un sociālo labklājību.

• Pilnveidosim e-vides izmantošanu domes darbībā, kā arī nodrošināsim domes un tās kapitālsabiedrību tiešsaistes publikācijas ar to lēmumiem, tarifu veidošanās principiem un informāciju par gada budžeta plānu tā īstenošanu un izmaiņām;
• Saglabāsim jaunpievienoto teritoriju pašreizējo budžetu apmēru infrastruktūrai, izglītībai, sportam, komunālo un sociālo pakalpojumu attīstībai un nodrošināšanai;
• Uzlabosim atalgojuma sistēmu novada domē un tās iestādēs, novēršot sociālo nevienlīdzību starp dažādu struktūru darbiniekiem.