Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Izita Kļaviņa 1965 individuāla saimnieciskā darbība (juridiskie pakalpojumi)
2. Atis Labucis 1986 Latvijas Hidroekoloģijas institūts
3. Jānis Brumermanis 1991 Rīgas pašvaldības policija
4. Signe Medne 1982 sabiedriski aktīva daudzbērnu mamma
5. Mārtiņš Neilands 1990 Rīgas Nami
6. Vija Skudra 1969 Zvejniekciema vidusskola
7. Rolands Trenko 1975 Akciju sabiedrība “Conexus Baltic Grid”
8. Māra Alena 1960 Vidzemes Jūrmalas Mūzikas un mākslas skola
9. Ieva Remese 1967 Līgatnes novada dome
10. Brigita Krastiņa 1950 Ekotūrisma atbalsta biedrība Baltie gulbji
11. Krišjānis Kainaizis 1986 SIA Bruģētava
12. Jolanta Leimane 1969 Individuālais saimniecības veicējs, salons "Trio+"
13. Inga Savicka 1983 SIA "Zvejniekciema draugi" krodziņš SALTWATER
14. Agnese Marta Vaivode 2000 SIA "Latquality" SAULES DĀRZS
Программа партии
Partiju apvienības Jaunā Vienotība mērķis – kopīgi veidot Saulkrastus, Zvejniekciemu, Loju, Pabažus, Murjāņus un Sēju par spēcīgu, attīstītu, draudzīgu novadu, kur ikviens ir svarīgs!

Mēs veidosim saliedētu un atbildīgu komandu, pārdomāti plānosim un organizēsim domes darbu, izvirzot uzdevumus:

PĀRVALDĪBA, INFRASTRUKTŪRA
- Kvalitatīvi un pieejami pakalpojumi ikvienam novada iedzīvotājam.
- Saimnieciski veidots pašvaldības budžets, maksimāli piesaistīti fondu līdzekļi, tādejādi veicinot visu novada teritorijas līdzsvarotu attīstību.
- Moderni rotaļu laukumi un fiziskās attīstības iespējas bērniem, jauniešiem.
- Uzlabota pašvaldības satiksmes infrastruktūra, t.sk. ielas, ceļi, apgaismojums.
- Pārskatīti komunālo pakalpojumu tarifi, izvērtētas to samazināšanas iespējas ilgtermiņā.
- Atkritumu savākšanas bezmaksas akcijas.
- Kooperatīvu infrastruktūras pakāpeniska sakārtošana (ceļi, apgaismojums, atkritumu savākšana, ūdens, kanalizācija) pēc principa – nodokļi atgriežas pie maksātājiem.
VIDE
- Ilgtspējīga, vizuāli vienota, ikvienam pieejama kvalitatīva dzīves vide - kompleksi pilsētvides un lauku vides attīstības risinājumi.
- Vides uzturēšana, sekojot ilgtspējības principam. nekompromitējot nākamo paaudžu dzīves līmeni un iespējas
- Vides problēmu un to iespējamo risinājumu aktualizēšana sabiedrībā.
IZGLĪTĪBA
- Kopīga ilgtspējīga izglītības sistēma, izglītības stratēģija ilgtermiņā.
- Iespējas bērniem, jauniešiem iegūt mūsdienīgu, kvalitatīvu, konkurētspējīgu izglītību.
- Pārdomāta interešu izglītības infrastruktūra, paredzot bērnu interesēm atbilstošas norises.
- Transporta tīkla sakārtošana, piekļuve izglītības iestādēm, interešu izglītības pulciņiem, mūzikas, mākslas skolām.
- Pirmsskolas izglītības pieejamība visiem bērniem, esošo PII uzturēšana, paplašināšana, jaunu PII grupu izveide Zvejniekciemā.
- Darba samaksas paaugstināšana pedagogiem, pirmsskolas pedagogiem un pedagogu palīgiem.
- Pedagogu piesaistes, atbalsta programmas izstrāde, līdzfinansējot pedagogu mācības.
- Brīvpusdienas novada skolās (1. – 9. klasei).
- Piemērotas telpas VJMMS Saulkrastu centrā, saglabāt Sējas Mūzikas un mākslas skolu, kopt abu skolu tradīcijas.
- Mūžizglītība pieaugušajiem.
JAUNIEŠI
- Iesaistot jauniešus un attīstot jaunatnes politiku, izveidota jauniešu lietu nodaļa.
- Atbalsts jauniešu iniciatīvām un brīvā laika pavadīšanai.
- Finansiāla jauniešu motivēšana par izcilību mācībās, sporta sasniegumos, sabiedriskajā darbā.
- Riska grupu jauniešu vajadzību apzināšana, plānveidīgi risinājumi.
SPORTS, KULTŪRA
- Pilnveidot esošās sporta tradīcijas, atbalstīt komandu un individuālo sportistu sacensības.
- Peldēšanas apmācības skolēniem.
- Radīt apstākļus, kas ļautu novadā organizēt augstākā valsts, starptautiskā līmeņa sporta sacensības.
- Attīstīt sporta, aktīvās atpūtas infrastruktūru, atbalstīt burāšanas skolas darbību.
- Daudzveidīgs kultūras norišu piedāvājums, iesaistot iedzīvotājus kultūras dzīves organizēšanā.
- Izveidot Amatu māju novada amatniekiem, māksliniekiem.
- Saglabāt kultūrvēsturisko mantojumu, vērtības, kultūras pasākumu tradīcijas, nodrošinot mākslinieciskās pašdarbības kolektīvu darbību.
UZŅĒMĒJDARBĪBA, TŪRISMS
- Atbalsts uzņēmumiem, kas nodarbina vietējos iedzīvotājus, veikuši nozīmīgas investīcijas novadā.
- Atbalstīt sociālo un videi drošu uzņēmējdarbību, neatbalstīsim SD termināļa izbūvi.
- Uzņēmējdarbības un lauku atbalsta konsultanta pieejamība pašvaldībā.
- Tūrisma attīstības stratēģija novadā, t.sk. ekotūrisms, lauku, velotūrisma, ūdenstūrisma un ūdens ceļu attīstība, iesaistot iedzīvotājus un uzņēmējus.
- Jauni tūrisma maršruti, iekļaujot piekrastes, pilsētvides, novada ūdenstilpju, lauku un mežu teritorijas.
SOCIĀLAIS ATBALSTS, VESELĪBA, DROŠĪBA
- Senioru sveikšana nozīmīgos svētkos, atbalsts senioru biedrībām, veselību veicinošas aktivitātes.
- Senioru atlaides transportā, bezmaksas nokļūšana uz/no nozīmīgākajiem pasākumiem.
- Ikgadējs atbalsts senioriem medikamentu iegādei.
- Palīdzība senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām realizēt savus mājražojumus.
- Sociālo, ārstniecības pakalpojumu kvalitāte, pieejamība un daudzveidība, kvalitātes uzraudzība.
- Vides pielāgošana cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
- Atbalsts doktorātiem, ģimenes ārstu praksēm, ārstniecības speciālistiem.
- Atbalsts, sadarbība ar NVO un iedzīvotājiem (projekti, iniciatīvas, ideju konkursi).
- Pašvaldības policijas pieejamība un kārtības uzturēšana visā novadā.
- Uzlabota satiksmes, gājēju drošība – ātruma ierobežošana, gājēju pārejas, videonovērošana, ietves.