Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA, "Kustība "Par!"", LATGALES PARTIJA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Monvīds Švarcs 1967 Rēzeknes novada dome
2. Inta Brence 1972 Viļānu mūzikas un mākslas skola
3. Ivars Ikaunieks 1973 Varakļānu novada pašvaldība
4. Anna Rancāne 1959 Rēzeknes novada pašvaldība
5. Vilis Deksnis 1960 Rēzeknes novada pašvaldība
6. Jurijs Mežeckis 1974 SIA "MJP BŪVE"
7. Oskars Maculevičs 1988 SIA "KUUP COFFEE"
8. Jevdokija Šlivka 1952 a/s Lopkopības izmēģinājumu stacija "Latgale"
9. Gunārs Igaunis 1965 SIA Balt Harmonia
10. Anita Ludborža 1964 Nautrēnu vidusskola
11. Rita Tērauda 1953 SIA "Zaļā sala-R"
12. Aivars Kančs 1971 SIA "DSG Dālderi"
13. Arsenijs Aksjonovs 1962 Rikavas pagasta pārvalde
14. Vinera Dimpere 1959 Maltas vidusskola
15. Guntra Kuzmina-Jukna 1987 Jāņa Ivanova Rēzeknes mūzikas vidusskola
16. Māris Klaučs 1987 IK "M.Klauča fizioterapijas prakse"
17. Silvija Freiberga 1960 Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola
18. Kristīne Taukule 1974 Kristīnes Taukules ģimenes ārsta prakse
19. Juris Runčs 1960 Rēzeknes novada pašvaldība
20. Artis Malta 1968 Rēzeknes tehnikums
21. Māris Rumaks 1973 SIA "Terra Lacuum"
22. Ināra Ducsaliete 1958 Nodarbinātības valsts aģentūra
Программа партии
Mans novads-mana ģimene!

Ikviens apvienotajā novadā jutīsies sadzirdēts un saprasts. Mēs zinām, kā panākt to, lai ikviens būtu drošs par savu un ģimenes locekļu nākotni, varētu īstenot savus sapņus un paļauties uz to, ka grūtā brīdī pašvaldība nāks palīgā. Mums ikviens ir svarīgs!
Jaunā novada izveide
- Attīstīsim katras teritorijas potenciālu, kopā risināsim problēmjautājumus, nepieļaujot nomales efekta parādīšanos un izmantojot labāko Rēzeknes, Varakļānu un Viļānu novadu pieredzi un zināšanas.
- Veidosim pašvaldības pārvaldes struktūru, nodrošinot pagastu un pilsētu patstāvību ikdienas saimniecisko jautājumu risināšanā.
- Īstenosim novada attīstības programmu, integrējot tajā katras apvienojamās teritorijas attīstības programmu prioritātes.
- Nodrošināsim pēctecību uzsāktajiem projektiem.
Pašvaldība
-Izveidosim kompetentu, par saviem iedzīvotājiem atbildīgu pašvaldību, kas savu darbu realizē atbilstoši efektīvas pārvaldības principiem.
- Motivēsim sabiedrību iesaistīties pašvaldības domes lēmumu iniciēšanas procesā.
- Sniegsim regulāru informāciju par pašvaldības finanšu līdzekļu resursu un pamatlīdzekļu izmantošanu.
- Nodrošināsim daudzveidīgu, kvalitatīvu valsts un pašvaldības pakalpojumu pieejamību klientu apkalpošanas centros.
- Apsaimniekosim katru pašvaldības īpašumu ar maksimālu lietderību sabiedrībai. Regulāri sniegsim informāciju par īpašumiem, kas nododami nomā vai atsavināšanai.
- Aicināsim Rēzeknes pilsētas pašvaldību veidot koleģiālu institūciju kopīgu attīstības plānošanas dokumentu izstrādei un projektu realizēšanai izglītības, kultūras, sociālās aizsardzības, infrastruktūras attīstības un uzņēmējdarbības veicināšanas jomā.

Uzņēmējdarbība
- Organizēsim informatīvos pasākumus uzņēmējiem par finansējuma piesaisti attīstībai un labākās pieredzes apmaiņai.
- Izmantosim efektīvi un lietderīgi autoceļu fonda līdzekļus, veiksim uzņēmējdarbībai nozīmīgu ceļa posmu atjaunošanu.
- Paredzēsim, ik gadu, novada uzņēmēju attīstības projektu konkursam atbalstu vismaz EUR 60 000 apmērā.
- Līdzfinansēsim, konkursa kārtībā, degradēto teritoriju sakopšanas projektu realizēšanu.
- Sniegsim atbalstu COVID-19 noteikto ierobežojumu seku mazināšanai, nosakot nekustamā īpašuma nodokļa, pašvaldības iznomāto telpu un zemes nomas maksas atlaidi komersantiem, kuru darbība ir būtiski cietusi.
- Motivēsim novada vidusskolēnus realizēt savas idejas uzņēmējdarbībā.
- Garantēsim līdzfinansējumu jauniešu darba praksēm pie novada uzņēmējiem.

Izglītība, kultūra un sports
- Attīstīsim konkurētspējīgu vidusskolu katrā pagastu apvienībā, kā arī interešu un profesionālās ievirzes programmu piedāvājumu.
- Nodrošināsim kvalitatīvu pirmsskolas un sākumskolas pamatizglītības posmu pakalpojumu pieejamību iespējami tuvu dzīvesvietai.
- Pilnveidosim pedagogu sociālo garantiju un stimulēšanas klāstu, it sevišķi attālināta darba apstākļos.
- Veidosim optimālu skolas autobusu maršrutu tīklu, regulāri atjaunojot autoparku.
- Turpināsim īstenot “B” kategorijas autovadītāju apmācības programmu novada vidusskolu skolēniem.
- Apgādāsim ar portatīvo datoru ikvienu novada vidusskolas 10. klases skolēnu mācību procesa nodrošināšanai gan skolā, gan mājās, sākot ar 2021./2022.m.g, pēc vidusskolas absolvēšanas to atstājot audzēkņa īpašumā.
-Nodrošināsim bērnu brīvpusdienas visās novada izglītības iestādēs, kas realizē pirmsskolas un pamatskolas izglītības programmas.
- Atbalstīsim un popularizēsim iedibinātās kultūras un sporta tradīcijas katrā teritorijā, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jaunatnes iesaistīšanai kultūras dzīves veidošanā un aktīvā brīvā laika pavadīšanā.

Ģimenes dzīves vide un drošība

- Veidosim kvalitatīvu un drošu dzīves vidi iedzīvotāju ikdienas pamatvajadzību realizēšanai, darba vietai un uzņēmējdarbībai.
- Rūpēsimies par ikvienas ģimenes labklājību, pilnveidojot sociālo pabalstu un sociālo pakalpojumu klāstu.
- Līdzfinansēsim daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes un teritorijas labiekārtošanas projektus.
- Uzlabosim dalīto atkritumu savākšanas sistēmu, samazinot apsaimniekošanas izdevumus iedzīvotājiem.
- Nodrošināsim sabiedriskās kārtības un drošības uzturēšanu novada teritorijā, izveidojot pašvaldības policiju.
- Rūpēsimies par sabiedrības garīgo un tikumisko vērtību saglabāšanu, sadarbojoties ar nevalstiskajām organizācijām un dažādu tradicionālo konfesiju baznīcu kopienām.

No Stirnienes un Murmastienes līdz Sarkaņiem un Stoļerovai, no Lubāna un Īdeņas pilskalna līdz Rāznai un Mākoņkalnam, visā plašajā novadā - MUMS IR SVARĪGS IKVIENS!

NOVADA NĀKOTNI VEIDOSIM KOPĀ!