Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Rūdolfs Kudļa 1991 LR Satiksmes ministrijas Investīciju departamenta Valsts autosatiksmes un pašvaldību infrastruktūras attīstības projektu nodaļa
2. Mariss Martinsons 1972 Ikšķiles novada pašvaldība
3. Imants Smirnovs 1967 Oškrogs SIA
4. Jānis Latišs 1973 Ogres novada pašvaldība
5. Sarmīte Kirhnere 1954 Ogres novada pašvaldība
6. Daina Čalpa 1966 Lantes muiža SIA
7. Nelda Sniedze 1966 Kempings Sniedzes SIA
8. Armands Šteinbergs 1963 MINAPA SIA
9. Lidija Strelkova 1951 Jaunogres vidusskola
10. Arvils Kramēns 1968 Arings SIA
11. Modris Kempe 1989 RTU aģentūra"RTU Olaines Tehnoloģiju koledža"""
12. Matīss Kempe 1989 Rīgas Celtniecības koledža
13. Edgars Matusevičs 1991 Printpigeons SIA
14. Jāzeps Janiševs 1955 Latvijas Invalīdu biedrība
15. Česlavs Batņa 1979 Ādažu vidusskola
16. Toms Āboltiņš 1975 Fittero SIA
17. Dace Kizino 1969 Ikšķiles māja SIA
18. Kārlis Šēnhofs 1962 Controlit Factory SIA
19. Zane Āboliņa 1985 Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola
20. Gatis Ciematnieks 1984 Biedrība" Futbola klubs Ķegums"
21. Raimonds Krūmiņš 1995 PARP SIA
22. Daiga Sināte 1967 Selding SIA
23. Līga Paukšte 1962 Birzgales mūzikas skola
24. Andris Amoliņš 1968 Latvijas Organiskās Sintēzes institūts
25. Olivers Lapčinskis 1978 ILERDA SIA
26. Edvīns Bartkevičs 1956 Ogres novada pašvaldība
Программа партии
Mūsu mērķis – līdzsvaroti attīstīts, stiprs Ogres novads, kurā ir saglabāta Ikšķiles, Ogres, Ķeguma un Lielvārdes kultūrvēsturiskā identitāte, īpašās tradīcijas, novads ar plaukstošiem un dzīviem pagastiem, ciemiem, viensētām. Novads, kas ir atvērts visiem iedzīvotājiem, ar godīgu, atbildīgu un saimniecisku pārvaldību, kas lēmumu pieņemšanā uzklausa un iesaista vietējas kopienas un iedzīvotājus.
Mūsu pamatvērtības ir cilvēks, ģimene, sabiedrība, cieņa, uzticamība, atbildība un spēja rīkoties, lai veidotu Ogres novadu par kvalitatīvu un pievilcīgu dzīves vidi, lai veicinātu uzņēmējdarbības attīstību un investīciju piesaisti.
Mūsu misija - iedzīvotāju interešu kvalitatīva pārstāvība vienmērīgai novada attīstībai.
Mēs strādāsim un rūpēsimies, lai mūsu novadā būtu:


PĀRDOMĀTA UN SAKĀRTOTA INFRASTRUKTŪRA

• uzturēti un plānoti atjaunoti pašvaldības ceļi;
• līdzfinansējums daudzdzīvokļu namu energoefektivitātei, iekšpagalmu, autostāvvietu un bērnu rotaļu laukumu labiekārtošanai;
• izveidots pašvaldības dzīvojamais fonds;
• uzlabots ūdensvadu un kanalizācijas tīkls, sakārtots ielu apgaismojums;
• uzturēti un ierīkoti jauni pašvaldības tūrisma apskates objekti un atpūtas vietas, labiekārtoti un izveidoti jauni dabas parki;
• iedzīvotāju mobilitātei pielāgots sabiedriskais transports;
• optimāls atkritumu šķirošanas punktu tīkls;
• sakoptas esošās kapličas un izveidotas jaunas;
• izveidota dzīvnieku apbedīšanas vai kremēšanas vieta;


ATBALSTOŠA UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE

• izveidota Uzņēmēju konsultatīvā padome, kas pārstāv uzņēmēju intereses un ir iesaistīta pašvaldības lēmumu pieņemšanā;
• investīcijām draudzīga vide - jaunu darba vietu radīšanai (birokrātijas mazināšana, nekustamo īpašumu piedāvājums, teritoriju attīstība, konsultatīvais atbalsts u.c.);
• novada uzņēmēju atbalsta centrs;
• biznesa ideju atbalsta programmas jaunajiem uzņēmējiem;
• atbalsts jauniešu nodarbinātībai;
• kopīgi mārketinga pasākumi novada uzņēmējiem, mājražotājiem un amatniekiem;


KVALITATĪVA IZGLĪTĪBA

• pieejama izglītība visās izglītības pakāpēs, saglabātas pamatskolas novada pagastos un attīstītas vidusskolas visā novada teritorijā;
• sadarbība ar augstākajām izglītības iestādēm, kvalitātes veicināšanai vispārējā izglītībā;
• vienlīdzīgs un taisnīgs atalgojuma mehānisms visiem pedagogiem vispārējā un profesionālās ievirzes izglītībā, finansiāls atbalsts pedagogu profesionālajai pilnveidei;
• atbalsta personāla nodrošināšana izglītības iestādēs (logopēdi, psihologi, speciālie pedagogi u.c.);
• izglītības pieejamība bērniem ar īpašām vajadzībām visos vecuma posmos;
• izveidotas jaunas pirmsskolas izglītības iestādes, atbalsts vecākiem, kuru bērni apmeklē privātos bērnudārzus;
• vienota ģimeņu atbalsta politika, t.sk. par ēdināšanu izglītības iestādēs;


PIEEJAMI NEPIECIEŠAMIE SOCIĀLIE UN VESELĪBAS PAKALPOJUMI

• sociālie pakalpojumi atbilst iedzīvotāju vajadzībām, plašāks pakalpojumu piedāvājums personām ar funkcionāliem un bērniem ar garīga rakstura traucējumiem, t.sk. grupu mājokļi;
• pārdomāta sociālo pabalstu sistēma, lai atbalsts būtu līdzsvarots un līdzvērtīgs visa novada iedzīvotājiem, t.sk. NĪN atlaides un atvieglojumi transportā;
• pilnveidoti Ogres slimnīcas pakalpojumi un darba kvalitāte;
• optimāls sociālo darbinieku un sociālo atbalsta personu skaits, konkurētspējīgs atalgojums;
• finansiāls atbalsts ģimenes ārstu prakšu vietām un zobārstniecības pakalpojumam pagastos;
• specializēts transports cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
• attīstīti dienas centru pakalpojumi visā novadā;
• uzlaboti apstākļi pansionātos, izveidoti jauni pansionāti;
• nakts patversme;
• NVO iesaiste dažādu sociālo pakalpojumu nodrošināšanā;


DAUDZVEIDĪGI KULTŪRAS UN SPORTA PASĀKUMI

• Ogres novads kā kultūrtūrisma galamērķis, kurā saglabāta katras pilsētas un pagasta vietējo kopienu kultūrvēsturiskā identitāte un tradīcijas;
• kultūras un sporta infrastruktūras līdzsvarota attīstība visā novadā, t.sk. veloceliņu un sporta laukumu izbūve, atjaunošana;
• sportošanas iespējas ikvienam visā novadā, āra trenažieri un ielu vingrošanas aprīkojums;
• atbalsts pašdarbības amatierkolektīvu darbībai;


EFEKTĪVA, UZ SADARBĪBU VĒRSTA PĀRVALDĪBA
• efektīva pašvaldības struktūra, kompetentas pagastu pārvaldes ar klientu apkalpošanas centriem visos novada pagastos;
• sabalansēts, ilgtspējīgs pašvaldības budžets;
• pašvaldības pārvalde bez korupcijas;
• godīgi un caurspīdīgi iepirkumi;
• Iedzīvotāju valdes pagastos, iesaiste budžeta veidošanā un svarīgu lēmumu pieņemšanā;
• NVO atbalsta fonds un konkursi iedzīvotāju iniciatīvu atbalstam.