Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Agnese Geduševa 1984 Ķekavas novada dome
2. Andis Damlics 1960 Ķekavas novada dome
3. Inese Jēkabsone 1965 Baldones novada dome
4. Ingus Fjodorovs 1996 Partnerība "Daugavkrasts"
5. Arvīds Platpers 1948 Ķekavas kultūras centrs
6. Andrejans Paučs 1972 SIA "Lielzeltiņi"
7. Karina Putniņa 1954 Baldones novada dome
8. Egita Heislere 1954 Privāta pamatskola "Gaismas tilts 97"
9. Aivars Brūzītis 1976 AS "Latvenergo"
10. Fēlikss Vaivods 1979 SIA "Legal Solutions Latvia"
11. Mārtiņš Logins 1993 SIA "Linlout"
12. Ints Vancāns 1963 Ķekavas novada Sporta skola
13. Gundars Dzenis 1968 Reģionālā pašvaldības policija
14. Laima Miltiņa 1996 VEF kultūras pils
15. Elīna Rasnace 1992 Baldones muzejs
16. Danuta Priede 1977 SIA "Viesums"
17. Raimonds Nitišs 1969 Rīgas pašvaldības policija
18. Valdis Grīnvalds 1966 Rīgas pašvadības SIA "Rigas satiksme"
19. Ilona Bēmere 1972 Baldones vidusskola
20. Inga Suvorova 1980 SIA "Amelada"
21. Kārlis Bramanis 1979 SIA "Carlo music"
22. Valters Noviks 2000 Saimnieciskās darbības veicējs 0220-Mežizstrāde
Программа партии
Mūs vieno kopīgs mērķis – plaukstoša un stipra Latvija. Tā ir Latvija ar augstu dzīves līmeni un izaugsmi, kas redzama katrā reģionā. Jūs pazīstat mūs. Mēs nākam tepat no mūsu pašu ciemiem, pagastiem un pilsētām, tāpēc zinām, kas vajadzīgs cilvēkiem, un zinām, kā to izdarīt. Mūs vada piederības sajūta savam novadam, un mūsu pārliecības pamatā ir pieredze, zināšanas, spēja ieklausīties un sadarboties. Mūsu uzdevums ir liels. Stipra Ķekava, stipra Baldone, stipra Latvija.

Lai to realizētu, mēs apņemamies:

PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE
- Nodrošināt samērīgu Baldones un Ķekavas novadu interešu pārstāvniecību novada
administrācijā;
-Izveidot uz iedzīvotāju vajadzībām balstītu novada pārvaldību, nodrošinot tās caurskatāmību;

INFRASTRUKTŪRA, VIDE, DROŠĪBA
- Sakārtot ielas un ceļus novadā, izveidojot informatīvu rīku par plānotajiem remontiem un to
izvēles kritērijiem;
-Paplašināt centralizētos ūdens un kanalizācijas tīklus novadā;
-Izveidot jaunas un turpināt labiekārtot esošās atpūtas zonas pie ūdenstilpnēm, nodrošinot
atbilstošu infrastruktūru;
-Izveidot vispusīgas bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas, rotaļu, sporta zonas novadā;
-Izveidot drošu un iedzīvotājiem ērtu dzīves vidi visās novada apdzīvotajās vietās,
paplašinot auto stāvvietas, ierīkojot ielu apgaismojumu un ātrumu ierobežojošos vaļņus;
- Paplašināt sadzīves atkritumu šķirošanas iespējas;
- Sadarbībā ar Rīgas pilsētu pilnveidot sabiedriskā transporta kustību Ķekavas novadā;
- Nodrošināt ērtu un pieejamu sabiedriskā transporta kustību visā novada teritorijā;
-Ķekavas apvedceļa un Rail Baltica projektu realizācijas laikā aizstāvēt un pārstāvēt iedzīvotāju
intereses, nodrošinot ērtu un funkcionālu infrastruktūru;
-Pilnveidot finansiālo un organizatorisko kārtību atbalstam daudzdzīvokļu
māju siltināšanas procesa veicināšanai;
-Attīstīt video novērošanas un operatīvo dienestu diennakts sadarbības sistēmu novadā;
-Palielināt pašvaldības policijas klātesamību Ķekavas novadā;
-Ierobežot azartspēles novadā;
-Īstenot īres dzīvokļu namu celtniecību;
-Atjaunot sociālo dzīvojamo fondu.

IZGLĪTĪBA UN SPORTS
-Realizēt iedzīvotāju skaita pieaugumam atbilstošu izglītības iestāžu infrastruktūras attīstību;
-Celt izglītības kvalitāti novadā, tai skaitā finansiāli atbalstot pedagogu profesionālo pilnveidi;
- Attīstīt alternatīvu vispārējās izglītības ieguves iespēju novadā, t.sk. kvalitatīvu iekļaujošo
izglītību, nepalielinot vecākiem finansiālo slogu;
- Attīstīt mūžizglības sistēmu;
- Palielināt atbalstu sertificētu aukļu pakalpojumiem novadā līdz 220 EUR mēnesī;
- Nodrošināt sporta centru izveidi, tai skaitā stadiona būvniecību, paplašinot interešu un
profesionālās ievirzes, sporta izglītības iespējas;
- Paplašināt un atbalstīt ārpus klašu un interešu izglītības iespējas mācību iestādēs;
- Izveidot jauniešu zinātnes centru;
- Attīstīt profesionālās ievirzes mācību iestādes, pilnveidojot to materiālo bāzi.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
- Izveidot uzņēmēju (t.sk. mājražotāju) un amatnieku atbalsta punktus novadā – amatnieku mājas,
kopstrādes telpas;
- Nodrošināt nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atlaidi ēkām 60% apmērā uzņēmumiem, no kuru
nodarbināto skaita vismaz 40% ir novada iedzīvotāji;
- Izveidot fondu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai jauniešiem;
- Veicināt nevalstisko organizāciju iesaisti dzīves vides uzlabošanā novadā.

SOCIĀLĀ JOMA
- Palielināt bērna piedzimšanas pabalstu līdz 300 EUR par katru piedzimušo bērnu un noteikt
progresīvo pieaugumu, pabalstu palielinot par 50 EUR par katru nākamo bērnu;
- Noteikt NĪN atlaidi 75% apmērā ēkām daudzbērnu ģimenēm, kuras deklarējušas
dzīves vietu nekustāmajā īpašumā;
- Ieviest brīvpusdienas visiem skolu audzēkņiem līdz 12. klasei ieskaitot, ieviešot mūsdienīgu
maltītes izvēles sistēmu;
- Ieviest bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs obligātās izglītības grupās;
- Pabeigt Baldones sociālās aprūpes centra rekonstrukciju;
- Paplašināt un attīstīt sociālo pakalpojumu klāstu.


VESELĪBAS APRŪPE
-Veicināt veselīgu dzīvesveidu, ierīkojot veloceliņus, dabas parkus un pastaigu takas, āra
trenažieru un sporta laukumus pieaugušajiem un bērniem;
- Uzlabot ģimenes ārstu un citu medicīnisko pakalpojumu pieejamību visā novadā;
- Nodrošināt regulāras bezmaksas veselības pārbaudes iespējas novada iedzīvotājiem.

KULTŪRVIDE
- Nodrošināt daudzveidīgu, dažādām vecuma grupām interesantu kultūras pasākumu
pieejamību visiem novada iedzīvotājiem un lietderīgu kultūras iestāžu resursu izmantošanu;
- attīstīt kultūras ēku infrastruktūru visā novadā;
- veicināt iedzīvotāju iniciatīvas aktīvai un saturīgai brīvā laika pavadīšanai.