Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Linards Tiļugs 1961 Padures pamatskola
2. Armands Jēkabsons 1984 Grobiņas novada dome
3. Ainars Cīrulis 1970 Priekules novada dome
4. Andris Jankovskis 1986 Aizputes novada dome
5. Vija Jablonska 1957 Priekules novada dome
6. Juris Dabars 1962 Grobiņas novada dome
7. Aigars Veiss 1967 Nīcas novada dome
8. Daina Vanaga 1987 Biedrība "Ziemupīte"
9. Zigmunds Mickus 1967 Vaiņodes vidusskola
10. Juris Grasmanis 1962 Aizputes novada dome
11. Oskars Rudovskis 1958 Grobiņas novada PII "Ūdelīte"
12. Dzintars Kudums 1952 Priekules novada dome
13. Irēna Riežniece 1967 SIA "Purva dzērvenīte"
14. Kristaps Strungs 1994 Liepājas teātris
15. Gundars Sisenis 1951 SIA "Elpa"
16. Māris Ķēde 1983 I.K. Tervill
17. Mārtiņš Ceriņš 1976 SIA "Kurzemes šindelis"
18. Ingars Kalējs 1971 Nīcas novada dome
19. Gints Juriks 1964 Vērgales pamatskola
20. Jolanta Berga 1963 Aizputes novadpētniecības muzejs-TIP
21. Agrita Plostniece 1968 Grobiņas novada Sociālais dienests
22. Gražina Ķervija 1964 Valsts sociālās aprūpes centra "Kurzeme" filiāle "Aizvīķi"
Программа партии
Pārticis un pašpietiekams lielākais novads Latvijā – Dienvidkurzeme, ar dabisku, drošu un veselīgu dzīves, darba un atpūtas vidi, kurā dzīvo izglītoti, veselīgi, sabiedriski aktīvi, sociāli nodrošināti iedzīvotāji un darbojas konkurētspējīgi uzņēmēji. Nacionālās apvienības Dienvidkurzemes deputātu kandidātiem ir zināšanas, pieredze, vēlme strādāt un sadarboties, lai to īstenotu. Lai nodrošinātu novada izaugsmi, esam izvirzījuši konkrētus uzdevumus:
• Nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus pakalpojumus pēc iespējas tuvāk katram iedzīvotājam. Veicināt iedzīvotāju iesaisti plānošanā un lēmumu pieņemšanā. Informēt iedzīvotājus par pašvaldībā plānoto, paveikto un līdzekļu izlietojumu.
• Nodrošināt pirmsskolas pieejamību visiem novada bērniem. Saglabāt pamatizglītības pieejamību tuvāk bērnu dzīvesvietai. Atbalstīt izglītības iestāžu modernizāciju, atbilstošu speciālistu nodrošinājumu obligātās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības programmu sekmīgai īstenošanai. Atbalstīt novada vienīgās profesionālās izglītības iestādes konkurētspējas iniciatīvas. Pilnveidot mūžizglītības piedāvājumu.
• Atbalstīt jauniešu iniciatīvas, radot labvēlīgus apstākļus intelektuālai un radošai attīstībai, veicināt politisko līdzdalību. Atbalstīt bērnu un jauniešu organizācijas, attīstot sadarbību ar sabiedriskajām organizācijām jaunatnes darbā.
• Nodrošināt vasaras nometnes un skolēnu nodarbinātību vasarā. Paredzēt atbalstu individuālo mācību līdzekļu iegādei pirmklasniekiem. Izstrādāt stipendiju stratēģiju vidusskolēniem. Nodrošināt brīvpusdienas pamatskolas izglītojamajiem. Izstrādāt atbalsta programmu daudzbērnu ģimenēm. Atbalstīt audžuģimeņu kustību.
• Organizēt “zaļos” iepirkumus, limitējot preču piegādes attālumus. Izveidot zīmolu “Dienvidkurzemes produkts” novada uzņēmēju atbalstam. Rīkot projektu konkursus kā atbalsta rīku mazajiem uzņēmējiem un mājražotājiem. Veicināt privāto un publisko partnerību. Atbalstīt novada ostu attīstību.
• Atbalstīt zaļās enerģijas un vietējo resursu izmantošanu, energotaupīgu tehnoloģiju pielietošanu pašvaldības esošajās un projektējamajās būvēs. Veicināt dalīto atkritumu apsaimniekošanas politiku.
• Izveidot optimālu pašvaldības uzņēmumu struktūru. Gādāt par daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanu. Modernizēt ūdens un kanalizācijas sistēmas, ielu apgaismojumu. Veikt veloceliņu izveidi, pašvaldības ielu un ceļu atjaunošanu. Atbalstīt vides un tūrisma objektu, izziņas taku un ainavu labiekārtošanu. Veicināt upju tūrismu, labiekārtot jūras piekrasti.
• Gādāt par atbalstu daudzbērnu, aizbildņu un audžuģimenēm, represētām personām, AES avārijas seku likvidētājiem, sociāli mazaizsargātajiem. Nodrošināt aprūpi vecāka gadagājuma vientuļajiem iedzīvotājiem, turpināt sadarbību ar nevalstiskajām un kristīgajām organizācijām. Gādāt par kvalitatīvu primārās veselības aprūpi un sociālo pakalpojumu pieejamību visā Dienvidkurzemes novadā. Atbalstīt ģimenes ārstu prakses un pieprasītāko medicīnas speciālistu izbraukuma pakalpojuma konsultāciju punktu izveidi pēc iespējas tuvāk klientiem. Ievērot vides pieejamības principus, plānojot infrastruktūras projektus. Aktīvi iesaistīties remigrācijas programmu realizācijā.
• Veicināt kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Atbalstīt amatiermākslas kolektīvu, etnogrāfisko kopienu darbību, jaunu māksliniecisko kolektīvu izveidi. Nodrošināt novadpētniecības muzeju un senlietu krātuvju sekmīgu darbību un attīstību. Atbalstīt lauku tūrismu kā būtisku kultūras politikas elementu.
• Veicināt un saglabāt esošās sporta tradīcijas, pieejamību sporta infrastruktūrai. Atbalstīt tautas sportu kā veselīgu dzīvesveidu. Atjaunot senioru un ģimeņu sporta tradīcijas. Nodrošināt Liepājas rajona sporta skolas kvalitatīvu darbību jaunatnes sporta pilnvērtīgai attīstībai. Organizēt novada sporta veidu čempionātus un sporta svētkus. Atbalstīt novada komandu un individuālo sportistu dalību augsta līmeņa sacensībās.
Dienvidkurzemes novadu redzam ar aktīviem ļaudīm, stiprām, nodrošinātām ģimenēm apdzīvotos un saimnieciski rosīgos laukos un mazpilsētās – Aizputē, Grobiņā, Durbē, Nīcā, Pāvilostā, Priekulē, Rucavā un Vaiņodē. Jaunajam novadam jākļūst par vietu, kur iedzīvotāji lepojas ar kopīgo identitāti, vecākiem ir darbs, bērniem – izglītības iestādes, un senioriem – sabiedrības atbalsts. Tā ir vide, kur darba tikums, vērtības un tradīcijas tiek nodotas no paaudzes paaudzē. Esam apņēmības pilni, lai uzlabotu dzīves un pakalpojumu kvalitāti iedzīvotājiem un veicinātu jaunā novada attīstību!