Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Guntis Kalniņš 1964 Vecumnieku novada dome
2. Juris Ludriķis 1975 KOBI AUTO SIA
3. Valdis Veips 1960 Zemgales plānošanas reģions
4. Gatis Skurba 1971 Binders SIA
5. Ludmila Knoka 1962 Rundāles novada dome
6. Rihards Melgailis 1953 Zemnieku saimniecība "Griezes"
7. Sandis Karelis 1975 Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
8. Iveta Lavrinoviča 1965 Vecumnieku mūzikas un mākslas skola
9. Raimonda Ribikauska 1962 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs SIA
10. Kārlis Sinka 1958 SMUX SIA
11. Roberts Cešeiko 1991 KEEFA SIA
12. Kristīne Dzidruma 1984 UAB NoriuNoriu Noriu ( Lietuva)
13. Anna Balgalve 1957 Misas pamatskola
14. Olga Kaņepa 1967 SIA EURORISK
15. Svetlana Vāverniece 1954 Skaistkalnes vidusskola
16. Jurgita Červinska 1981 Bauskas novada pašvaldības Brunavas pagasta pārvalde
17. Gita Kravala 1967 Iecavas novada pašvaldības administrācija
18. Gija Spula 1987 Vecumnieku novada dome
19. Guntars Veismanis 1969 Vecumnieku novada dome
20. Anita Smilškalne 1953 Vecumnieku novada dome
21. Ainārs Marinsks 1981 " KvintetsM" SIA
22. Māris Āķis 1962 Skaistkalnes vidusskola
Программа партии
Mēs esam Latvijas Reģionu Apvienība. Mūs vienojis kopīgs uzdevums – plaukstošs un stiprs ikviens novads bez pamestām nomalēm un aizmirstiem cilvēkiem. Mēs dzīvojam tepat, tāpēc labi pārzinām vajadzības , spējam rast labākos risinājumus. Mūs vada augsta atbildības sajūta par sava novada nākotni. Atbalstām gudru un godīgu pārvaldību, efektīvu sadarbību, ieklausāmies un sadzirdam ikvienu.
Mūsu mērķis - STIPRA ĢIMENE, STIPRS NOVADS, STIPRA LATVIJA.

Apzinoties atbildību par jaunveidojamo novadu, esam izveidojuši Latvijas Reģionu Apvienības Bauskas novada vēlēšanu sarakstu, apvienojot tajā Bauskas nodaļas biedrus un atbalstītājus no visiem mūsu novadiem. Esam par sadarbību un augstu politisko kultūru jaunajā Bauskas novadā.

MŪSU PRIORITĀTES BAUSKAS NOVADĀ
PĀRVALDE - uz iedzīvotāju vajadzībām vērsta , efektīva, saprotama , atklāta un sasniedzama.
• Panāksim finansiāli un organizatoriski stipru teritoriālo pārvaldes iestāžu izveidošanu uz esošo 2-3 pagastu , pilsētu materiālās bāzes.
• Iesaistīsim vietējo kopienu iedzīvotājus lēmumu apspriešanā un budžeta priekšlikumu izstrādē, kuri skar konkrēto teritoriju.
UZŅĒMĒJDARBĪBAS VIDE - atbalstoša, vērsta uz sadarbību, inovācijām, produktu un pakalpojumu daudzveidību.
• Veidosim dialogu ar uzņēmējiem.
• Sniegsim atbalstu uzņēmējdarbības uzsākšanai un attīstībai.
• Ieviesīsim nekustamā īpašuma nodokļa daļējus atvieglojumus jaunajiem uzņēmējiem un mājsaimniecībām līdz 3 ha.
INFRASTRUKTŪRA - nodrošināsim kompleksus risinājumus investīciju piesaistei visā novadā.
• Sadarbosimies ar Valsts institūcijām, panākot optimālu Valsts ceļu tīkla rekonstrukciju novadā.
• Iesaistīsimies Iecavas un Bauskas apvedceļa projektu izstrādē.
• Iestāsimies par dzelzceļa pasažieru staciju izbūvi Bauskā un Iecavā Rail Baltic projekta ietvaros.
• Realizēsim gājēju un velo infrastruktūras projektu izstrādi un izveidi novada apdzīvotajās vietās.
• Turpināsim uzlabot pašvaldības autoceļu seguma kvalitāti.
IZGLĪTĪBA - konkurētspējīga, daudzpusīga, vērsta uz personības attīstību un profesionālo izaugsmi mūža garumā. Saglabāsim esošās vidusskolas, mūzikas un mākslas skolas, sporta skolas.
• Piesaistīsim kvalificētus speciālistus ar motivējošiem darba nosacījumiem.
• Realizēsim ieplānotos ēku būvniecības projektus.
• Paplašināsim izglītības iestāžu materiāli tehnisko bāzi ,nodrošināsim jaunās digitālās tehnoloģijas un pilnveidosim iespējas mācīties attālināti.
• Nodrošināsim brīvpusdienas bērniem no pirmsskolas līdz 12.klasei.
• Palielināsim profesionālās ievirzes izglītības piedāvājumu .
• Saglabāsim profesionālās izglītības pieejamību novadā.
• Veidosim vienotu koncepciju bērnu un jauniešu izaugsmes un izcilības veicināšanai.
KULTŪRA UN SPORTS – virzīti uz vietējo kopienu saliedētību, saglabājot tradīcijas un simboliku , stiprinot novada identitāti.
• Atbalstīsim amatiermākslas un sporta kolektīvu darbību, nodrošināsim profesionālās mākslas pieejamību novadā.
• Nodrošināsim vienoti koordinētu novada pasākumu plānu.
• Atbalstīsim novadnieku mākslas , novadpētniecības un sporta iniciatīvas.

SOCIĀLIE PAKALPOJUMI - palīdzēsim cilvēkiem pārvarēt krīzes un nelabvēlīgus apstākļus, bērniem augt nodrošinātās un veselīgās ģimenēs, senioriem justies noderīgiem.
• Attīstīsim īslaicīgas un ilglaicīgas uzturēšanās sociālās aprūpes vietas.
• Atbalstīsim ģimenes ar bērniem un seniorus.
• Organizēsim sociālās iekļaušanas pasākumus.

SABIEDRĪBA, VESELĪBA, DROŠĪBA- nodrošināsim atbalstošu un drošu vidi sabiedrības iniciatīvām, veselības aprūpes pakalpojumiem, veselīgam dzīves veidam.


• Attīstīsim fizisko aktivitāšu laukumus visām iedzīvotāju grupām.
• Atbalstīsim novada iedzīvotāju līdzdalību konkursos un sporta sacensībās Latvijā un ārpus tās.
• Paaugstināsim veselības aprūpes pakalpojuma kvalitāti un pieejamību.
• Atbalstīsim nevalstiskās organizācijas un iedzīvotāju grupas viņu interešu un vajadzību īstenošanai.
• Nodrošināsim pašvaldības policijas pieejamību 24 stundas diennaktī.
• Iesaistīsimies pašvaldības dzīvojamā fonda paplašināšanā, kvalitātes uzlabošanā un ēku energoefektivitātes paaugstināšanā.
KULTŪRAS MANTOJUMS UN VIDE- saglabāsim un attīstīsim apkārtējo vidi, vēsturisko kultūras mantojumu.
• Izstrādāsim un uzsāksim realizēt projektus Bauskas vecpilsētas, Bauskas pilskalna estrādes, dabas parka “Bauska” sakārtošanai.
• Iedzīvināsim Iecavas parka attīstības projektu.
• Realizēsim Svitenes un Skaistkalnes muižu apbūves rekonstrukcijas projektus
• Attīstīsim Mežotnes pilskalna senvietu kompleksu.
• Pilnveidosim dabas tūrisma maršrutu infrastruktūru.
Kopā būsim vienoti!