Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aleksandrs Novickis 1965 Bauskas novada dome
2. Aivija Kursīte 1981 Bauskas novada dome
3. Helvija Greiere 1972 Bauskas novada dome
4. Aivars Andreika 1976 VUGD ZRB Bauskas daļa
5. Tatjana Marčenkova 1957 Pārtikas un veterinārais dienests, centrālais birojs
6. Lijana Butkeviča 1991 Mājsaimniece
7. Ingrīda Liepa 1959 PURVIŅŠ, Dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība
8. Normunds Barkāns 1981 SIA “EMPOWER”
9. Sintija Kalēja 1971 Iecavas novada pašvaldības administrācija
10. Agita Eglinska 1970 Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”
11. Arvo Karelsons 1971 Baldones vidusskola
12. Egita Dreimane 1968 Īslīces pamatskola
13. Jānis Dzīvītis 1974 SIA "Auto ARTIFEX"
14. Sandris Spundiņš 1975 Bezdarbnieks
15. Uldis Mantons 1960 Ulda Mantona ģimenes ārsta prakse
16. Jolanta Kriščune 1979 PII ZĪLĪTE
17. Gunārs Bogdanovs 1967 Iecavas novada Sociālais dienests
18. Ainis Rušmanis 1964 SIA "SATEKAS AR"
19. Vilnis Buliņš 1974 Pensionēts LR Iem darbinieks
20. Kristīne Maksimova 1983 SIA "VILAG"
21. Sandra Smolija 1961 Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada administrācija”
22. Zigurds Kalējs 1973 Bauskas novada administrācija
Программа партии
Politiskā partija “KPV LV” (“Par Cilvēcīgu Latviju”)
Bauskas novada domes deputātu kandidātu vēlēšanu programma

Mēs piedalāmies 2021.gada 5. jūnija pašvaldību vēlēšanās ar mērķi panākt taisnīgu un godīgi pārvaldītu apvienoto Bauskas novadu, kur uzklausa un respektē iedzīvotāju intereses, rūpējas par ikviena pagasta attīstību, kur līdzekļi attīstībai godprātīgi tiek ieguldīti pēc vienotiem principiem. Mūsu mērķis ir panākt cilvēka cienīgu vidi novada pilsētu un lauku pagastu iedzīvotājiem, sakārtot infrastruktūru, rūpēties par pieejamu, kvalitatīvu izglītību, veicināt iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti un sociālo drošību. Mēs iestājamies pret valsts pamatvērtību graušanu, valsts resursu izsaimniekošanu un politisko korupciju.

Visi kopā mēs paveiksim vairāk! Mēs zinām kā!

Atbildīga pārvalde
• Godīga pašvaldības resursu izmantošana novada iedzīvotāju interesēs;
• Efektīva un profesionāla pašvaldības iestāžu un kapitālsabiedrību pārvalde, korupcijas izskaušana;
• Iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju iesaiste svarīgu lēmumu pieņemšanā;
• Iedzīvotāju un uzņēmēju interešu pārstāvība dialogā ar valsts iestādēm un sadarbības partneriem;
• Pašvaldības un valsts pakalpojumu pieejamība visiem novada iedzīvotājiem, to kvalitātes uzlabošana un kontrole;
• Godīga konkurence pašvaldības iepirkumos.

Atbalsts uzņēmējdarbībai
• Nekustamā īpašuma nodokļa atlaides novada uzņēmējiem, zemniekiem un saimnieciskā darba veicējiem, jaunu darba vietu radītājiem;
• Lauku teritoriju apdzīvotības veicināšana atbalstot uzņēmējus, amatniekus, individuālā darba veicējus;
• Atbalsts jaunajiem uzņēmējiem, investoru piesaiste;
• Skolēnu vasaras nodarbinātības veicināšana novada uzņēmumos un iestādēs.

Dzīves kvalitātes uzlabošana
• Ceļu un ielu pārbūve, atjaunošana, gājēju un velosipēdistu celiņu būvniecība, bērnu spēļu laukumu iekārtošana un uzturēšana;
• Sabiedriskā transporta pieejamība lauku reģioniem;
• Daudzdzīvokļu māju renovācija, vides aizsardzība un labiekārtošana;
• Vides pieejamība cilvēkiem ar īpašām vajadzībām;
• Pašvaldības dzīvojamā fonda attīstība;
• Komunālo dienestu pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un pieejamība;
• Sabiedriskās kārtības nodrošināšana novada teritorijā.

Kvalitatīva, pieejama izglītība
• Skolu tīkla saglabāšana, izglītības pieejamība dzīves vietas tuvumā;
• Atbalsts profesionālās ievirzes izglītībai;
• Kvalitatīvas brīvpusdienas visās novada izglītības iestādēs;
• Transporta izdevumu apmaksa lauku teritoriju bērniem mākslas, mūzikas un sporta profesionālās ievirzes izglītības iestāžu apmeklēšanai;
• Informācijas tehnoloģiju nodrošināšana novada izglītības iestādēs;
• Atbalsts novada jauniešu iniciatīvām un aktivitātēm;
• Iedzīvotāju līdzdalība izglītības jautājumu risināšanā un skolu infrastruktūras attīstībā;
• Atbalsts Zemessardzei un jaunatnes patriotiskās un valstiskuma apziņas veidošanai;
• Pašvaldības atbalsts pedagogu atalgojuma izlīdzināšanai;
• Atbalsta personāla nodrošināšana izglītības iestādēs;
• Mūžizglītības atbalsts pieaugušajiem.

Sabiedrības veselība un sociālā aprūpe
• Pašvaldības slimnīcas un poliklīnikas sniegto pakalpojumu klāsta palielināšana;
• Atbalsts ģimenes ārstu praksēm lauku teritorijās;
• Jauno ārstu un kvalificētu speciālistu piesaiste (dienesta dzīvokļi, transporta izdevumi), rezidentūras prakses vietu izveide;
• Sociālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošana;
• Progresīvas sociālā atbalsta programmas maznodrošinātajiem, pensionāriem un daudzbērnu ģimenēm;
• Atbalsts invalīdu, vientuļo pensionāru un maznodrošināto iedzīvotāju izdevumu segšanai par medicīnas pakalpojumiem, medikamentiem un protezēšanu;
• Atbalsts audžuģimenēm, aizbildņiem un aizgādņiem;
• Bērnu mutes veselības pakalpojumu nodrošināšana;
• Sabiedrības veselības veicināšana.

Daudzveidīgi kultūras un sporta pakalpojumi
• Atbalsts tautas amatiermākslas kolektīviem dalībai visu līmeņu kultūras norisēs;
• Kultūras un izklaides pasākumu organizēšana Bauskas novadā;
• Bauskas novada vēstures, kultūras un tūrisma objektu saglabāšana un attīstīšana;
• Novada kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana, digitalizācija un publiskā pieejamība;
• Sporta infrastruktūras objektu būvniecība un rekonstrukcija;
• Vienlīdzīga sporta objektu pieejamība visiem novada iedzīvotājiem.