Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andis Zariņš 1988 AS ''Sadales tīkls''
2. Raitis Krūmiņš 1980 ZS ''Oši''
3. Gaidis Bože 1958 SIA ''Latta''
4. Andris Vārpiņš 1983 SIA ''Miesnieks''
5. Arvis Anderšmits 1984 Annahites pamatskola
6. Edīte Dzirniece 1972 Piltenes vidusskola
7. Aivars Čaklis 1953 Zūru pamatskola
8. Agnis Rozentāls 1984 VUGD KRB Ventspils daļa
9. Agnese Sarma 1987 PSIA ''Ventspils nekustamie īpašumi''
10. Kaspars Gulbis 1990 Ugāles vidusskola
11. Elvijs Ziemelis 1989 Valsts Vides dienests
12. Ilze Čakle 1976 Sia ''Ieroči''
13. Raimonds Mūrnieks 1985 SIA ''Ozols-OM''
14. Mārtiņš Pete 1992 Z/S ''Alkšņi''
15. Skaidrīte Āboliņa 1972 VAS ''Latvijas pasts
16. Zigmunds Vāne 1981 SIA ''Kurekss''
17. Agris Krūka 1972 Stādaudzētava ''Noras''
18. Andra Auza 1968 Ventspils novada Sociālais dienests
Программа партии
Nacionālā apvienība ir vērtībās balstīta organizācija, kas apvieno pieredzi un jaunības degsmi, ideālismu un prasmi sadarboties. Latviju un mūsu novadu gribam redzēt latvisku, augošu, sakoptu un izglītotu. Gribam šeit vairāk dzirdēt bērnu smieklus, redzēt laimīgus cilvēkus, kas jūtas droši par savu nākotni, atceras un ciena kopīgo pagātni.

Turpmākajiem četriem gadiem mūsu komanda izvirzījusi šādus uzdevumus:

Pārvalde
Nodrošināsim, lai pagastu pārvaldēm būtu iespēja pieņemt lēmumus par savas teritorijas attīstību.
Atbalstīsim vienlīdzību projektu pieteikšanā, ievērojot visu teritoriju līdzsvarotu attīstību.
Uzlabosim pašvaldības iestāžu darbu, sakārtojot un uzlabojot iekšējās kontroles sistēmu, kas atbilstu labas pārvaldības principiem.
Racionāli izmantosim Eiropas Savienības finansējumu atbilstoši novada prioritātēm.
Strādāsim pie pašvaldības policijas izveides.
Īstenosim aktīvu dialogu ar Latvijas un Eiropas Savienības amatpersonām, lai panāktu novadam labvēlīgu finanšu politiku.

Izglītība, kultūra, sports
Nodrošināsim mūsdienīgu vidi Ventspils novada izglītības iestādēs.
Atbalstīsim katras izglītības iestādes attīstības plānu, par prioritāti izvirzot pedagogu izaugsmes veicināšanu.
Veicināsim Ventspils novada izglītības iestādes pedagogu, pašdarbības kolektīvu vadītāju, kultūras darbinieku un sporta treneru profesionālo izaugsmi.
Piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu, atbalstīsim skolu modernizāciju.
Piešķirsim brīvpusdienas visiem Ventspils novada izglītojamajiem novada izglītības iestādēs.
Turpināsim attīstīt izglītības, sporta un kultūras iestādes, veidojot tās vēl pieejamākas iedzīvotājiem.
Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas grupu veidošanu Ventspils novadā, sniegsim viņiem konsultatīvu palīdzību projektu izstrādē un organizatoriskos jautājumos.
Pārskatīsim amatiermākslas kolektīvu vadītāju atalgojuma kritērijus, veidojot līdzīgu atalgojumu arī novada sporta treneriem.
Atbalstīsim sporta un kultūras darbiniekus, viņu organizētos dažāda mēroga pasākumus, lai Ventspils novada vārds vēl vairāk izskanētu Latvijā un pasaulē.
Atbalstīsim jauniešu aktivitātes pagastos, lai visi varētu pilnvērtīgi un jēgpilni pavadīt brīvo laiku.
Atbalstīsim nacionālo kultūras biedrību darbu un sadarbosimies ar tradicionālajām reliģiskajām konfesijām.

Uzņēmējdarbība
Atbalstīsim zemniekus, kā arī mazo, vidējo un lielo uzņēmējdarbību.
Sakārtosim infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai, piesaistot Eiropas Savienības struktūrfondu finansējumu.
Aicināsim esošos un jaunos uzņēmējus piedalīties attīstības projektu izstrādē, tā veicinot jaunu uzņēmumu rašanos Ventspils novadā, kas radīs jaunas darbavietas.
Atbalstīsim novada jauniešu vasaras nodarbinātības programmu.
Kopā ar tūrisma uzņēmējiem veicināsim dabai draudzīgu tūrisma pakalpojumu dažādošanu Ventspils novadā.
Turpināsim sadarbību ar Ventspils pilsētas tūrisma centru, popularizējot tūrismu Ventspils novadā.
Tikai kopā mēs varam veidot novadu plaukstošu un atvērtu uzņēmējdarbībai – no uzņēmēja idejas līdz galarezultātam!

Sabiedrība
Piesaistīsim Eiropas Savienības fondu līdzekļus pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanai un jauna izveidošanai.
Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes projektu izstrādi un īstenošanu.
Kopsim latvisko dzīvesziņu Ventspils novadā, finansējot kultūras pasākumus, kas veicina latviešu tautas tradīciju saglabāšanu.
Veicināsim saturīgu brīvā laika pavadīšanu bērniem, plānveidīgi izveidojot rotaļu laukumus Ventspils novada pagastos.
Palielināsim bērna piedzimšanas pabalstu ģimenēm, kas deklarētas Ventspils novadā.
Samazināsim nekustamā īpašuma nodokli 1991. gada barikāžu dalībniekiem, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
Sniegsim atbalstu patriotisko organizāciju darbībai.
Veicināsim novada iedzīvotāju līdzdalību pašvaldības darbā. Aicināsim iedzīvotājus uz sapulcēm, kā arī veidosim aptaujas par novadam svarīgiem jautājumiem, lai novadnieki varētu paust savu viedokli vēl aktīvāk.

Sociālā un veselības aprūpe
Pārskatīsim sociālā atbalsta sistēmu, lai pabalsti palīdzētu krīzes situācijā nonākušajiem novadniekiem.
Sniegsim atbalstu ne vien trūcīgām, bet arī maznodrošinātām ģimenēm, vecuma pensijas saņēmējiem, politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, kā arī ģimenēm, kurās aug bērni ar invaliditāti.
Pilnveidosim aprūpes mājās pakalpojuma saņemšanu pensionāriem un personām ar īpašām vajadzībām, uzlabojot viņu dzīves kvalitāti.
Nodrošināsim veselības aprūpes un ārstu-speciālistu pieejamību tuvāk dzīvesvietai.