Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Upenieks 1988 Valsts Kanceleja
2. Ivo Lakučs 1979 Valmieras pilsētas pašvaldība
3. Inese Vīksna 1953 Rūjienas novada pašvaldība
4. Viesturs Karlivāns 1987 Burtnieku novada pašvaldība
5. Agita Zariņa 1971 Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
6. Inese Karnāte 1969 Strenču novada dome
7. Inguna Ločmele 1960 I.Ločmeles ārsta prakse SIA
8. Līga Dzene 1961 Valmieras Bērnu sporta skola
9. Egita Biša 1981 Egita Biša
10. Mikus Krišāns 1992 Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
11. Andris Kabraks 1970 Delve 2 SIA
12. Aiga Siliņa 1989 Rūjienas novada pašvaldība
13. Karlīne Cercina 1988 CSDD Rīgas Motormuzejs, VAS
14. Teiksma Taube 1970 Valmieras pilsētas pašvaldība, pansionāts "Valmiera"
15. Evija Lipe 1970 Valmieras 5. PII "Vālodzīte", struktūrvienība "Krācītes"
16. Linda Mīļā 1985 Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija
17. Ventis Beķeris 1964 Vidzemes slimnīca SIA
18. Aivars Lamba 1967 Abmala ZS
19. Dace Vorslava 1964 DH Prakse SIA
20. Ilgvars Skračs 1991 Adaptive Media SIA
21. Sandris Vergins 1974 Solis A.U. SIA
22. Inese Ozola-Bondare 1979 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
Программа партии
Administratīvi teritoriālās reformas rezultātā Valmieras novads iegūs efektīvāku un lētāku pārvaldes modeli. Šie apstākļi paver iespēju moderniem risinājumiem pašvaldības un iedzīvotāju mijiedarbībā. Mēs rūpēsimies, lai ietaupītie līdzekļi tiktu ieguldīti pašvaldības sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošanā un modernizācijā.
PAKALPOJUMU KVALITĀTE
Panāksim novadu apvienošanas rezultātā ietaupīto līdzekļu ieguldīšanu attiecīgā novada sniegto pakalpojumu kvalitātes un pieejamības kāpināšanā.
Uz esošās pašvaldības infrastruktūras bāzes veidosim iedzīvotāju apkalpošanas centrus. Saglabājot iespēju saņemt pašvaldības pakalpojumus un informāciju klātienē, panāksim aizvien plašāku tehnoloģiju izmantošanu ērtāka pakalpojuma nodrošināšanā.
Panāksim augsta līmeņa speciālistu un atbalsta personu pieejamību pensionāriem, ģimenēm, jauniešiem un iedzīvotājiem Valmieras novada teritorijā.
Organizēsim apkaimju domnīcas un regulāras tikšanās ar iedzīvotājiem. Izmantojot modernus risinājumus, panāksim iespēju sekot domes darbam arī attālināti.
INFRASTRUKTŪRA
Izmantojot asfaltēšanas un dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju, plānveidīgi palielināsim novirzāmo līdzekļu apjomu ceļu sakārtošanai, uzlabojot vismaz 100 kilometrus ceļu.
Panāksim finansējuma palielinājumu grantēto ceļu uzlabošanai un uzturēšanai.
Ieviesīsim bezmaksas pārvietošanās iespējas ar sabiedrisko transportu visa novada teritorijā.
Attīstīsim Valmieras Industriālo parku un piesaistīsim jaunus uzņēmumus un darbavietas.
Ieviesīsim mērķtiecīgu izklaides, atpūtas un tūrisma infrastruktūras attīstības plānu Valmieras novadā.
Uzlabosim Burtnieku ezera un citu ūdenstilpņu infrastruktūru. Attīrot ūdenstilpnes, novērsīsim to aizaugšanu. Ielaidīsim 1 miljonu zivis Burtnieku un citos ezeros. Piesaistīsim uzņēmējus tūrisma infrastruktūras, pludmaļu un brīvā laika pavadīšanas iespēju attīstīšanai.
IZGLĪTĪBA
Panāksim, ka ikvienam bērnam no pusotra gada vecuma ir pieejama vieta pirmsskolas izglītības iestādē. Modernizējot, renovējot un rekonstruējot, panāksim vietu skaita pieaugumu par vidēji 50 ik gadu.
Modernizēsim izglītības iestādes, novirzot pašvaldības budžeta un piesaistot Eiropas fondu līdzekļus.
Izveidojot atbalsta programmu, piesaistīsim speciālistus darbam skolās.
Stiprināsim visa līmeņa izglītības pakāpju lomu Latvijas mērogā. Panāksim fokusu reģiona uzņēmējiem nepieciešamo prasmju apguvi.
Nodrošināsim iedzīvotājiem pieejamas mūžizglītības iespējas.
KULTŪRA UN SPORTS
Panāksim vietējās identitātes un tradicionālo kultūras un sporta pasākumu saglabāšanu un nodrošināsim plašu pasākumu daudzveidību visā novada teritorijā.
Renovēsim kultūras centru Valmierā.
Atbalstīsim pašdarbības kolektīvus.
Organizēsim iedzīvotājiem papildus iespējas apmeklēt Valmieras Drāmas teātra izrādes. Veicināsim brīvdabas izrāžu norisi.
Pārskatīsim sporta infrastruktūras izcenojumus un nodrošināsim iedzīvotājiem pieejamākas sporta bāzes. Panāksim sporta laukumu būvju rekonstrukciju un attīstību.
Pilnveidosim peldētapmācības iespējas. Panāksim, ka visi novada bērni bez maksas var apgūt peldētprasmi.
Pilnveidosim interešu izglītības sporta programmas un profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas, liekot uzsvaru uz bērnu un jauniešu vispārējo fizisko sagatavotību pakāpeniskai virzībai uz augstvērtīgiem rezultātiem.
LABKLĀJĪBA UN DROŠĪBA
Pakalpojumu nodrošināšanā ieviesīsim mobilo brigāžu principu. Pilnveidosim mediķu piesaistes programmu. Ieviesīsim bezmaksas iespējas nokļūt pie nepieciešamajiem medicīnas speciālistiem. Rūpēsimies par iedzīvotāju vispārējo veselības veicināšanu un izglītošanu veselības jautājumos.
Izveidosim vienotu pašvaldības policijas tīklu un novērošanas kameru sistēmu sabiedriskās kārtības nodrošināšanai.
Stiprināsim sociālo atbalstu iedzīvotājiem krīzes situācijās un atbalstīsim sociālajam riskam pakļautās iedzīvotāju grupas.
Atbalstīsim jaunu pansionāta vietu izveidi un izveidosim dienas centrus senioriem.
Uzlabosim vides pieejamību iedzīvotājiem ar īpašām vajadzībām.
Ieviesīsim brīvpusdienas 1.-9. klasei visā novada teritorijā.
MĀJOKLIS
Panāksim jaunu daudzdzīvokļu ēku būvniecību. Nodrošināsim nepieciešamo atbalstu sadarbībai ar vietējiem uzņēmējiem projektu īstenošanai.
Veicināsim finanšu instrumentu un valsts programmas mājokļu attīstībai izmantošanu, panāksim dzīvojamā fonda atjaunošanu un renovāciju.
Uzbūvēsim un attīstīsim bērnu atpūtas laukumus apdzīvotu vietu centros.
Veidosim atbalsta programmu daudzdzīvokļu namu pagalmu labiekārtošanai.