Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Jānis Cielēns 1986 Latvijas Republikas Saeima
2. Guntis Braslis 1972 Valmieras pilsētas pašvaldība
3. Roberts Zeile 1985 Basketbola klubs VALMIERA GLASS VIA
4. Lāsma Žagota 1972 Kocēnu novada Jura Neikena Dikļu pamatskola
5. Daiga Vanaga 1969 Rūjienas novada pašvaldība
6. Ieva Zeile 1984 "TEELPA" SIA
7. Māris Kadiķis 1983 "Latvijas tirgotāju savienība" SIA
8. Edgars Bārens 1977 Rujienas novada pašvaldība
9. Ronalds Reuts 1970 "GreenWorks" SIA
10. Edgars Dūrens 1973 Beverīnas novada Pašvaldības policija
11. Arnis Odiņš 1988 "Empower" SIA
12. Dzintars Francis 1981 Valmieras pilsētas pašvaldība
13. Sintija Zaula 1996 Bezdarbnieks
14. Jānis Siliņš 1945 Pensionārs
15. Lauris Miķelsons 1987 "Sadales tīkls" AS
16. Lauris Grāvelis 1983 Pašnodarbināta persona
Программа партии
Kopā VARAM, kopā DARĀM

Valmieras novads – četru pilsētu novads ar SIRMO BURTNIEKU pašā sirdī.

Jaunā konservatīvā partija lielā mērā balstās uz tradīciju un uz pagātnē pārbaudītām vērtībām, tajā pašā laikā nākotnē tā raugās ar progresīvu skatu, orientējoties uz attīstību.

MĒS sakām JĀ:
- GODĪGAI un saimnieciskai sadarbībai pār Valmieru un visiem septiņiem vēsturiskajiem Kocēnu, Beverīnas, Strenču, Burtnieku, Mazsalacas, Rūjienas un Naukšēnu novadiem, atbalstot ģimenes, uzņēmējus un sociāli mazāk aizsargātos iedzīvotājus;
- DROSMĪGAM un plašam REDZĒJUMAM vienmērīgai Valmieras novada attīstībai;
- GUDRAI un STABILAI pārvaldībai, lai straujāk celtu Valmieras novada iedzīvotāju labklājību.

Pašvaldība:
- Novada pārvaldības politiku veidosim balstītu uz demokrātijas un godīguma, tiesiskuma, atbildības un līdzdalības principiem.
- Nodrošināsim kvalitatīvu pakalpojumu pieejamību pašvaldību iestādēs.
- Nodrošināsim caurskatāmību pašvaldības darbā un pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanā, ieviešot iekšējās kontroles sistēmu korupcijas risku novēršanai.
- Ņemot vērā katra pagasta vēsturisko izcelsmi un raksturīgo kultūrvidi, lēmumus, kas saistīti ar šī pagasta attīstību, pieņemsim iesaistot konkrētā pagasta sabiedrību.

Ekonomika, uzņēmējdarbība:
- Veicināsim investīciju piesaisti, popularizēsim vietējās uzņēmējdarbības un tūrisma jomas, veidojot novada attīstības stratēģisko rīcības plānu un vienotu tēlu.
- Apzināsim un novērtēsim novada resursus, veidosim tūristiem pievilcīgu galamērķi.
- Atbalstīsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju renovācijas un energoefektivitātes pasākumu veikšanu.
- Nodrošināsim informācijas publisku pieejamību par novadā esošām brīvajām industriālajām teritorijām, ēkām un telpām uzņēmējdarbībai.
- Veidosim sadarbību ar novada uzņēmējiem.

Izglītība, kultūra, sports:
- Nodrošināsim kvalitatīvu konkurētspējīgu izglītību visās novada izglītības iestādēs.
- Nodrošināsim pirmskolas izglītību pēc iespējas tuvāk bērna dzīvesvietai.
- Risināsim jautājumu par jaunas pirmskolas izglītības iestādes būvniecību Valmierā.
- Atbalstīsim pirmskolu pedagogus, sedzot 50% apmērā neklātienes studiju maksu.
- Izstrādāsim novada politikas modeli, paredzot izglītības iestādē autonomiju lēmumu, kas saistīti ar mācības procesa organizēšanu un satura dažādošanu, pieņemšanā un administrēšanā.
- Lai saglabātu pamatskolas izglītību lauku teritorijās, izstrādāsim kritērijus izlīdzinošu finanšu koeficientu piemērošanai.
- Veicināsim sadarbību ar Vidzemes Augstskolu.
- Attīstīsim un atbalstīsim neformālās un mūžizglītības aktivitātes novadā.
- Veicināsim un atbalstīsim jauniešu organizāciju un iniciatīvu grupu veidošanos un attīstību.
- Ar daudzpusīgu amatiermākslas kolektīvu skaitu stiprināsim piederības sajūtu novadam.
- Vairosim novada atpazīstamību ar ikgadējiem nacionālas nozīmes pasākumiem.
- Sekojot novadnieku iniciatīvām, atbalstīsim nevalstisko sporta klubu biedrību darbību.
- Finansiāli atbalstīsim sporta klubus, biedrības, augstas klases sportistus, kā arī bērnu un jauniešu un tautas sporta aktivitātes.
- Atbalstīsim cilvēkus ar īpašām vajadzībām iesaistei sporta aktivitātēs.

Vide un infrastruktūra:
- Realizēsim ūdens un kanalizācijas sistēmu modernizācijas projektus visās novada apdzīvotās vietās.
- Īstenosim programmu mājokļu pieejamības nodrošināšanas politikai.
- Uzlabosim pašvaldības autoceļu un tiltu kvalitāti.
- Sekmēsim vidi degradējošo ēku un būvju sakārtošanu.
- Sekmēsim efektīvu Burtnieku ezera un citu ezeru apsaimniekošanu.
- Nodrošināsim pašvaldības kultūrvēsturisko objektu uzturēšanu un apsaimniekošanu.
- Rūpēsimies par vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
- Veicināsim vietējās kopienas lokālo patriotismu, rosinot iedzīvotāju iniciatīvu vides sakopšanā.

Sociālā palīdzība un veselība:
- Nodrošināsim kvalitatīvu un iedzīvotāju vajadzībām atbilstošu sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmu.
- Sniegsim dažāda veida atbalstu sociāli mazaizsargātiem, maznodrošinātiem novada iedzīvotājiem.
- Nodrošināsim brīvpusdienas 1.-9. klašu skolēniem un 5.-6. gadīgajiem bērniem, kas apmeklē mūsu novada izglītības iestādi.
- Atbalstīsim pensionāru un politiski represēto organizācijas.
- Atbalstīsim reliģiskās konfesijas.
- Uzlabosim medicīnas pakalpojumu pieejamību novadā.
- Īstenosim skolēnu nodarbinātības programmu.
- Pilnveidosim sociālā atbalsta pasākumus ģimenēm ar bērniem.
- Nodrošināsim sociālā atbalsta un pakalpojumu daudzveidību personas dzīvesvietā vai iespējami tuvu tai.
- Veicināsim sociālā dzīvojamā fonda saglabāšanu.