Самоуправлений выборы 2021

VIDZEMES PARTIJA, "Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Vents Armands Krauklis 1964 Valkas novada dome
2. Maruta Stabulniece 1955 Valkas Mākslas skola
3. Unda Ozoliņa 1966 “State Shared Service Centre”, Igaunija
4. Agris Krastiņš 1986 SIA “Pepi Rer”
5. Jānis Anže 1985 ZS Kalnieši
6. Andris Dainis 1949 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
7. Agris Simulis 1959 VAS Ceļu satiksmes drošības direkcija
8. Vilmārs Vesingi 1994 SIA “Visma Consulting”
9. Kristīne Klaipa 1981 Valkas novada Sociālais dienests
10. Zanda Esmeralda Markova 2000 Rīgas Stradiņa universitāte
11. Gita Avote 1977 Ērģemes pamatskola
12. Līga Lāce-Jeruma 1995 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
13. Vivita Ose 1996 J. Cimzes Valkas Mūzikas skola
14. Aigars Roga 1988 SIA “ET Invest”
15. Anita Lotiņa 1958 Vijciema sākumskola
16. Lilita Ikale 1965 Zvārtavas pagasta pārvalde
17. Sanita Gulbe 1981 SIA „Arboris”
18. Anda Kušķe 1986 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
Программа партии
Mūsu darbs novadam un Latvijai!

Mēs turpināsim intensīvi strādāt, lai Valkas novads ir vieta, kur pilnvērtīgi un kvalitatīvi dzīvot un strādāt visu vecumu iedzīvotājiem paaudžu paaudzēs.
Mēs turpināsim veicināt cieņu un mīlestību pret savu dzimto vietu un visu Latviju!

Saimnieciskā darbība, vide
Turpināsim uzlabot komunālās jomas pakalpojumus un materiālo bāzi.
Turpināsim energoefektīvu saimniekošanu – (māju siltināšana, elektrības un siltuma taupīšanas pasākumi, ekonomiskāka tehnika utt.).
Turpināsim pakāpeniski sakārtot ceļus, ielas, ietves un ielu apgaismojumu. Lielākie projekti Valkā: Ausekļa ielas rekonstrukcija (ieskaitot tīklu nomaiņu), Ceriņu ielas asfaltēšana, Zemgales ielas rekonstrukcija no Rīgas līdz Raiņa ielai (ieskaitot ietvju izbūvi). Ceļa V259 Ausekļi – Burga (A3 savienojums ar Rūjienas ceļu) asfaltēšana, ceļa Valka – Vireši (daļa Ziemeļu stīgas) noklāšana ar melno segumu, pirmām kārtām Cirgaļos un Zaķos, u.c.
Līdzdarbosimies iedzīvotāju iniciatīvās iekšpagalmu sakārtošanā.
Aktivizēsim skaistas, ērtas vides veidošanu novadā, labiekārtosim esošās un veidosim jaunas atpūtas zonas: Valkas/Valgas centra 2. kārta, veloceliņš uz Zāģezeru, mežaparki Kārķos, Vijciemā (Celīškalns), Valkā (5 zonas dažādās pilsētas daļās), Ērģemes pilsdrupas un to apkārtne utt. Velo novietņu izveide māju iekšpagalmos, Pedeles upes tīrīšana un dabas taku veidošana, Lugažu laukuma pārveides pabeigšana.
Paplašināsim iespēju iegūt mājokļus, īpaši speciālistiem, jaunajām un kuplajām ģimenēm, ieskaitot jaunu dzīvokļu būvniecību un infrastruktūras veidošanu privātmāju būvniecībai.

Izglītība
Uzturēsim un attīstīsim mūsdienīgus, drošus, labiekārtotus bērnudārzus pēc iespējas tuvāk bērna dzīves vietai visā novada teritorijā: Mierkalnā, Vijciemā, Kārķos, Ērģemē un Valkā.
Turpināsim uzlabot pirmsskolas mācību iestāžu infrastruktūru. Lielākie projekti: Ērģemes bērnudārza iekštelpu renovācija un Valkas bērnudārza ārtelpas uzlabošana.
Veidosim dažāda vecuma bērnu audzināšanai un attīstībai piemērotus, aprīkotus rotaļlaukumus, sakārtosim, lai būtu droša un estētiska vide visā novada teritorijā.
Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijā izstrādāsim tādas mācību programmas, lai augstvērtīgu izglītību varētu iegūt ne tikai novada jaunieši, bet arī ieinteresēti, citās pašvaldībās dzīvojošie jaunieši.
Uzlabosim apkārtējo vidi, izveidojot āra klasi, mūsdienīgu, drošu aprīkojumu un sporta zonu pie Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzijas ēkas Ausekļa ielā, gan attīstot un sakārtojot skolas teritoriju pie ēkas Raiņa ielā.
Pilnveidosim/paplašināsim skolotāju motivācijas iespējas.
Turpināsim pilnveidot izglītības kvalitāti, pieejamību, un daudzveidību visās izglītības jomās, kā arī uzlabot izglītības iestāžu infrastruktūru un materiālo bāzi.

Kultūra, sports, tūrisms
Turpināsim Dziesmu un deju svētku, citas tradīcijas līdzsvarā ar saturisku izklaidi un interesantu brīvā laika pavadīšanu.
Organizēsim dažāda mēroga starptautiskus pasākumus, kas veicina novada sociālekonomisko attīstību, gan uz vietēja rakstura interesēm vērstus pasākumus pilsētā un laukos.
Turpināsim attīstīt un pilnveidot sporta dzīvi – no aktīva dzīvesveida veicināšanas līdz profesionālam sportam.

Veselības aizsardzība, sociālā palīdzība
Pašvaldības kompetences ietvaros, turpināsim uzlabot pieejamo medicīnas pakalpojumu klāstu un kvalitāti, dažādot un uzlabot sociālo palīdzību, īpašu vērību pievēršot ģimenēm ar bērniem.

Ekonomiskā attīstība, uzņēmējdarbība
Turpināsim veicināt jaunu, mūsdienīgu darba vietu izveidi būvējot ražošanas ēkas un citu nepieciešamo infrastruktūru (pievedceļi, ceļi, inženierkomunikācijas, utml.) visā novadā, veidojot kopuzņēmumus un veicinot jaunu investoru piesaisti, arī tirdzniecības un izklaides jomā.
Turpināsim aktīvi ieviest jaunus tūrisma piedāvājumus – gan vietējā mērogā, gan sadarbībā ar kaimiņiem un citām valstīm.
Izveidosim Valkas/Valgas amatnieku, radošo industriju un IT atbalsta centru.

Sabiedrība, sadarbība
Veicināsim pilsoniskās sabiedrības attīstību – atbalstot nevalstisko organizāciju aktivitātes un rosinot veidot jaunas, īpašu akcentu liekot uz skolēnu un jauniešu pilsoniskās apziņas veidošanu.
Centīsimies veidot saikni starp bijušajiem novada iedzīvotājiem un dzimto vietu, veicināsim viņu atgriešanos.
Turpināsim uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību paplašinot video novērošanas sistēmu gan pilsētā, gan pagastos, stiprinot pašvaldības policijas spējas, modernizējot satiksmes drošības elementus.
Sadarbosimies ar Valgas pašvaldību turpmāku projektu īstenošanā.

Ar atbildību strādāsim Valkas novada tālākai attīstībai!