Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA, "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Viesturs Zariņš 1979 Valkas novada dome
2. Kristaps Sula 1993 Z/s „Lejasciņi”
3. Sandra Pilskalne 1961 Kārķu pagasta pārvalde
4. Varis Juškevičs 1983 Z/S “Jasmīni"
5. Dace Bašķe 1962 Latvijas Sarkanā Krusta Sociālās aprūpes centrs "Valka"
6. Inese Kāposte 1987 Valkas novada Bērnu - jaunatnes sporta skola
7. Rolands Krastiņš 1985 WIRECAT OU
8. Guntis Albergs 1974 Valsts probācijas dienesta Vidzemes reģiona teritoriālāsstruktūrvienības Valkas nodaļa
9. Valdis Jerums 1968 Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija
10. Baiba Karpova 1993 Ērģemes pamatskola
11. Raitis Priede 1963 SIA MADARA 89
12. Jānis Gulbis 1990 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
13. Ivars Pavārnieks 1979 AS "Sadales tīkls"
14. Juris Kalniņš 1961 Valkas novada dome
15. Monta Sebre-Rudzīte 1985 Valkas pirmsskolas izglītības iestāde
16. Vitauts Vilks 1971 SIA “VNF AĢENTŪRA”
17. Līga Ķībere 1989 Valkas novada būvvalde
18. Keita Pelēce 2002 Valkas Jāņa Cimzes ģimnazija
Программа партии
Jaunās VIENOTĪBAS un LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBAS darbība Valkas novadā jau divpadsmit gadus ir bijusi vērsta uz saimniecisku, lietderīgu un ilgtermiņa darbību iedzīvotāju interesēs, lai padarītu Valkas novadu par vietu, kuru vienmēr uzskatīt par mājām.
Vienmēr esam iestājušies par to, lai visām lietām un iecerēm ir jēga un stabils pamats, uz kura pēc tam balstīt lielus plānus un projektus. Mēs esam pret skaļiem saukļiem. Labi padarīts darbs – tas ir mūsu pienākums. Mēs apņemamies strādāt arī tad, ja par mums neraksta avīzēs vai tīmekļvietnēs, arī tad, ja mums neseko fotogrāfi un filmētāji. Arī turpmāk savos lēmumos un darbos būsim racionāli, saimnieciski un prognozējami.
Mūsu mērķis ir panākt, lai Valkas novads ir Latvijas vizītkarte - vieta, kur sākas Latvija, vieta, kas ir iekārojama dzīvošanai un strādāšanai.

Izglītības, kultūras un sporta jomā:
- ieviesīsim visu pamatskolas klašu bērnu bezmaksas ēdināšanu;
- atbalstīsim izglītības iestāžu labiekārtošanu, tajā skaitā ventilācijas sakārtošanu izglītības iestādēs, inventāra regulāru atjaunošanu un papildināšanu;
- nemainīsim uzskatu, ka skolas un kultūras nami ir prioritāte novada ilgtspējīgai attīstībai;
- sniegsim finansiālu atbalstu interešu izglītībai, sporta biedrībām un interešu grupām, lai ikvienam iedzīvotājam Valkas novadā būtu iespēja iesaistīties sev interesējošās jomās;
- atbalstīsim gan jaunas, gan jau tradīcijas iemantojušas kultūras un sporta aktivitātes;
- veicināsim novada izglītības iestāžu sadarbību ar profesionālās izglītības iestādēm par novadam nepieciešamu profesiju popularizēšanu jauniešiem.

Sociālā sfēra un veselības aprūpes jomā:
- finansiāli atbalstīsim nevalstiskās organizācijas, kuras nodarbojas ar labdarību, sociāla rakstura darbu un palīdzību personām ar īpašām vajadzībām;
- veicināsim atbalsta personāla piesaisti bērniem ar īpašām vajadzībām;
- radīsim individuālu pieeju mazaizsargātām personu grupām, tajā skaitā vientuļajiem pensionāriem;
- strādāsim pie medicīnas pakalpojumu pieejamības, tajā skaitā steidzamās neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta saglabāšanas;
- turpināsim finansēt Vijciema un Ērģemes feldšerpunktus un atbalstīsim ģimenes ārstu prakses pagastos.

Uzņēmējdarbības jomā:
- turpināsim darbu pie industriālo zonu izveidošanas;
- veicināsim tūrisma attīstību, radot jaunus tūrisma maršrutus un objektus un uzturot kārtībā esošos;
- veicināsim mazo uzņēmējdarbību, piešķirot pašvaldības atbalstu uzņēmējdarbībai atklātu konkursu veidā;
- radīsim interneta platformu, lai ikviens Valkas novada uzņēmējs bez maksas būtu ātri, ērti un saprotami atrodams digitālajā vidē;
- veicināsim jauniešu iespēju strādāt skolēnu vasaras brīvlaikā, atbalstīsim prakses iespējas visa gada garumā.

Infrastruktūras un dzīves vides jomā:
- turpināsim darbu pie ceļu, ielu, ietvju un publiskā apgaismojuma rekonstrukcijas;
- Valkas pilsētā turpināsim centra sakārtošanu, izbūvējot infrastruktūru gar Pedeles upi un robežu;
- pabeigsim Lugažu laukuma pārbūvi;
- turpināsim darbu pie pašvaldībai piederošo ēku energoefektivitātes uzlabošanas;
- aktīvi strādāsim pie Valkas pilsētas un pagastu izdekorēšanas svētkos, akcentu liekot uz galvenajām ielām, domājot par mūsdienīgiem dekorāciju risinājumiem;
- nojauksim pašvaldībai piederošos graustus, samazinot degradēto teritoriju skaitu Valkas novadā;
- veicināsim finanšu līdzekļu piesaisti atpūtas zonu izveidei un sakārtošanai.

Dzīvokļu un komunālā saimniecības jomā:
- strādāsim pie daudzdzīvokļu māju pagalmu sakārtošanas un autostāvvietu izbūves;
- izveidosim dzīvokļu īres namus, atjaunojot iekonservētās daudzdzīvokļu ēkas Meliorācijas rajonā Valkas pilsētā;
- uzlabosim bērnu rotaļu laukumus, uzstādot mūsdienīgākus rotaļu elementus, tajā skaitā daudzdzīvokļu māju pagalmos;
- veicināsim daudzdzīvokļu ēku renovāciju, tādējādi samazinot apkures rēķinus un uzlabojot dzīves vidi;
- veicināsim dzīvojamo māju vienotu apsaimniekošanu arī pagastos;
- motivēsim iedzīvotājus pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, radot iedzīvotājiem ērtāku dzīvi un tīrāku vidi.

Pašvaldības administratīvajā jomā:
- izstrādāsim mūsdienīgu pašvaldības mājaslapu un interneta platformu, kas ļautu ikvienam iedzīvotājam piedalīties pašvaldības darbā un intuitīvi atrast sev nepieciešamo informāciju.

Sabiedriskās drošības jomā:
- turpināsim uzstādīt videonovērošanas kameras pilsētā un pagastu centros;
- palielināsim pašvaldības policijas darbinieku skaitu, lai pašvaldības policija būtu pieejama arī vakaros un brīvdienās.