Самоуправлений выборы 2021

"Tukuma pilsētai un novadam"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Intars Miķelsons 1978 SIA Hotel AHR
2. Mārtiņš Limanskis 1985 IKU Eduards
3. Juris Šulcs 1955 Pensionārs
4. Sergejs Kovaļovs 1975 Tukuma Sporta skola
5. Dace Laukmane 1972 Pašnodarbināta
6. Silvija Rabkēviča 1957 Tukuma novada Dome
7. Kaspars Valdmanis 1973 SIA Interbaltija
8. Aivars Volfs 1959 Partija "Tukuma pilsētai un novadam"
9. Linda Zemīte 1979 Tukuma novada Bāriņtiesa
10. Artis Kiršteins 1988 SIA NA kompānija
11. Inese Šīmane 1984 Tukuma Muzejs
12. Jānis Rosickis 1964 Zemgales virsmežniecības Kandavas nodaļa
13. Ģirts Šneiders 1985 A/S Elis Tekstila Serviss
14. Aldis Siliņš 1965 Sēmes un Zentenes pagastu pārvalde
15. Liene Akmens 1971 SIA Apgāds Kontinents
16. Lelde Erzama 1987 PII "Vālodzīte"
17. Agris Baumanis 1962 KR Motors SIA
18. Jānis Kālis 1972 Zantes pagasta pārvalde
19. Argots Siliņš 1971 AS Gaso
Программа партии
Partijas „Tukuma pilsētai un novadam” darbs arī turpmāk būs balstīts uz godprātību, atbildību un zināšanām. Mūsu aicinājums – APVIENO NOVADUS, APVIENO PRĀTUS!
Pamatvērtība – cilvēks. Tukuma novadā cilvēks gan pilsētās, gan pagastos var pilnībā realizēt savas intereses, zināšanas un spējas.
Mūsu mērķis ir veselīga un pārtikusi ģimene kā stipras sabiedrības pamats. Katram pirmsskolas vecuma bērnam būs vieta bērnudārzā, rotaļu grupā vai pašvaldības apmaksāta auklīte.
Novada pārvalde. Tai jābūt kompetentai un par iedzīvotājiem atbildīgai. Attīstīsim e-pārvaldi, mazināsim birokrātiskos šķēršļus uzņēmējdarbības attīstībai.
Atjaunosim konstruktīvu sadarbību ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem, nevalstiskajām organizācijām, plašsaziņas līdzekļiem, sadraudzības pašvaldībām.
Nodrošināsim, lai pašvaldības struktūrvienību un iedzīvotāju konsultatīvo padomju kopdarbs kļūtu par katras kopienas patstāvības pamatu! Atjaunosim domes sēžu tiešraides internetā un domes lēmumprojektu pieejamību iedzīvotājiem.
Uzņēmējdarbība. Strādāsim, lai samazinātu “Covid-19” pandēmijas izraisītās krīzes ietekmi.
Piesaistot ES strukturālo fondu līdzekļus, kā arī ar pašvaldības pasūtījumu palīdzību veicināsim uzņēmējdarbību.
Panāksim ielu un ceļu tīkla stāvokļa uzlabošanu visā novada teritorijā.
Ik gadu pagastos asfaltēsim ceļus. Meklēsim iespējas, lai pagastu centri – Lestene, Jaunsāti, Zante, Zentene, Viesatas – un Tukuma pilsēta būtu savienoti ar asfaltētiem ceļiem.
Turpināsim attīstīt vienotu veloceliņu tīklu, kas savienos Tukuma pilsētu ar Milzkalni, Tumi un Enguri.
Atbalstīsim daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanu, iekšpagalmu, vecpilsētas apbūves sakārtošanu, ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi.
Turpināsim atpūtas vietu, apgaismojuma ierīkošanu novada ciemos, automašīnu stāvvietu paplašināšanu. Labiekārtosim pludmales.
Pakāpeniski sakārtosim Tukuma tirgu.
Mērķtiecīgi atbalstīsim krājaizdevu sabiedrību izaugsmi, lai tās spētu kreditēt uzņēmējdarbības uzsācējus, mājražotājus, mazos un vidējos uzņēmējus.
Saimnieciskā darbība. Izstrādāsim jaunā novada attīstības programmu 2021.–2027. gadam.
Rūpēsimies par pietiekamu sabiedriskā transporta kustību.
Katru gadu 10–15 jaunajiem speciālistiem piedāvāsim dzīvokļus. Atbalstīsim īres namu būvniecību novadā.
Pilnveidosim novada komunālās saimniecības darbu.
Izglītība. Dosim iespēju katram jaunietim iegūt izglītību neatkarīgi no ģimenes materiālā stāvokļa.
Pilnveidosim izglītības iestāžu tīklu (sākumskola tuvu dzīvesvietai, efektīvs vidusskolu tīkls, konkurētspējīga valsts ģimnāzija, mūsdienīga mācību vide Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā, pārdomāta mūžizglītība) un materiāli tehnisko bāzi. Rekonstruēsim PII “Vālodzīte” Tukumā, uzbūvēsim sporta manēžu pie Tukuma 2. vidusskolas.
Kultūra un sports. Popularizēsim materiālo un nemateriālo kultūras mantojumu. Veidosim Tukuma novadu kā tūrisma galamērķi, veicinot izziņas un aktīvā tūrisma piedāvājuma attīstību.
Uzturēsim un pilnveidosim esošos kultūras namus, bibliotēkas un muzejus.
Atbalstīsim kvalitatīvus pasākumus, pašdarbības kolektīvu, Mākslas, Sporta, Mūzikas skolu un sporta klubu darbību. Maksāsim vecākiem par privātā transporta izmantošanu audzēkņu nogādāšanai profesionālās izglītības iestādēs.
Veselības aprūpe. Iestāsimies par Tukuma slimnīcas pastāvēšanu un turpmāku modernizāciju.
Turpināsim nodrošināt telpas ar 90 % atlaidi ģimenes ārstu praksēm, zobārstniecības un sociālo pakalpojumu sniedzējiem pagastos.
Sociālā drošība. Izveidosim novadā vienotu sociālo dienestu, un pakalpojumu apjoms būs vienāds gan pilsētās, gan pagastos.
Pabalstu piešķiršanas kārtībai jābūt vienkāršai, saprotamai un pārskatāmai.
Turpināsim atbalstīt pensionārus un personas ar invaliditāti.
Jaunatnes lietas. Mūsu uzmanība tiks veltīta jaunatnes politikas izstrādei jaunajā Tukuma novadā, ņemot vērā jauniešu intereses un vajadzības. Strādāsim, lai radītu labvēlīgus apstākļus jauniešu personības attīstībai un līdzdalībai sociālajā, politiskajā, ekonomiskajā un kultūras dzīvē. Rūpēsimies par jauniešu nodarbinātību vasarā.
Sabiedriskā drošība. Turpināsim pilnveidot videonovērošanas sistēmu Tukumā un Kandavā. Attīstīsim Pašvaldības policiju novadā.
Uzticieties mums, jo tikai stipra un vienota komanda spēj veidot mājas, kurās patīkami dzīvot visiem. Mūsu godprātība, atbildība, zināšanas un iepriekšējos gados paveiktais dod pārliecību, ka spēsim rūpēties arī par jaunā novada attīstību!