Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Gundars Važa 1966 Engures novada dome
2. Imants Valers 1961 Engures novada dome
3. Agnese Ritene 1977 SIA Alante
4. Gunda Cīrule 1982 Kandavas novada dome
5. Kaspars Gribusts 1974 Būvfirma I.S.A.M
6. Kaspars Ševčuks 1986 Kandavas Lauksaimniecības tehnikums
7. Oskars Kambala 1967 SIA Rideļu dzirnavas
8. Ivars Liepiņš 1978 AS Profe un AS Komforts group
9. Maija Fogele 1976 Tukuma novada dome
10. Baiba Pļaviņa 1974 Engures novada dome
11. Zane Selivanoviča 1990 Tukuma 3.pamatskola
12. Lita Lukša 1943 Tukuma pilsētas pensionāru biedrība
13. Edgars Novikovs 1989 SIA NV
14. Jānis Bambis 1984 Kandavas novada Bērnu un jauniešu sporta skola
15. Solvita Zvirgzdiņa 1964 Pašnodarbinatais
16. Raivis Bērziņš 1980 SIA RGRplus
17. Kristīne Logina 1971 Tukuma novada Izglītības pārvalde
18. Normunds Velps 1967 Lapmezciema pagasta pārvalde
19. Baiba Zunde 1979 Slampes pirmskolas izglītības iestāde "Pienenīte"
20. Sandis Čilipāns 1980 Engures novada dome
21. Ina Ineta Gailāne 1967 Engures Mūzikas un Mākslas skola
22. Modris Liepiņš 1966 PSIA"Tukuma ledus halle"
Программа партии
ATTĪSTĪBAS VIRZIENI UN FINANSES
Jaunajā Tukuma novadā izmantot četru apvienoto novadu labāko pieredzi, kā paveicami reāli darbi - apvienojot labāko speciālistu spēkus un pieredzi ES finansējuma piesaistē.
Izstrādāt vienotu, iedzīvotājiem saprotamu Tukuma novada attīstības programmu.
Ieviest aprēķinos pamatotus un saprotamus ūdenssaimniecības, siltuma un atkritumu tarifus visiem novada iedzīvotājiem.
Pārskatīt nekustamā īpašuma nodokļa atlaižu un sadales nosacījumus – NĪN tiek izmantots tikai infrastruktūras attīstībai.
Izstrādāt Tukuma, Kandavas un pagastu centru attīstības un labiekārtošanas projektus.
Izvērtēt iecerēto sabiedrisko ēku ekonomisko pamatojumu un sabiedrisko lietderību, nosakot galvenās prioritātes un mērķtiecīgu virzību to realizēšanā.
PAŠVALDĪBA
Izstrādāt pamatotu, iedzīvotājiem saprotamu finanšu līdzekļu sadales kārtību novadā.
Nodrošināt pašvaldības pakalpojumu pieejamību dzīvesvietas tuvumā, saglabājot pagasta pārvaldes.
Turpināt ieviest un pilnveidot vienotu centralizētas lietvedības un grāmatvedības sistēmu, nodrošinot pašvaldības iestāžu efektīvāku pārvaldību.
Nodrošināt labu komunikāciju ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Samazināt birokrātiju pašvaldības sniegto pakalpojumu procesos.
INFRASTRUKTŪRA
Mērķtiecīgi veikt reālus infrastruktūras uzlabošanas darbus - plānveidīgu ielu un ceļu asfaltēšanu, veloceliņu tīkla paplašināšanu, ielu apgaismes izbūvi pilsētās un pagastu centros.
Turpināt ūdensapgādes, kanalizācijas sistēmas un attīrīšanas iekārtu sakārtošanu apdzīvotajās vietās. Nodrošināt šo pakalpojumu pieejamību pēc iespējas lielākam iedzīvotāju skaitam.
Ēku siltināšana, mērķtiecīga mājokļu energoefektivitātes palielināšana.
Modernu un efektīvu siltumapgādes sistēmu izveide katrā pagastā.

IZGLĪTĪBA
Nodrošināt visus novada bērnus ar vietu bērnudārzā, sniedzot iespēju iegūt pirmsskolas un sākumskolas izglītību dzīvesvietas tuvumā.
Palielināt atalgojumu bērnudārzu pedagogiem un auklēm.
Nodrošināt brīvpusdienas visiem novada skolēniem no 1. – 9. klasei.
Saglabāt Kandavas Lauksaimniecības tehnikumu kā patstāvīgu izglītības iestādi.
Nodrošināt interešu izglītības pieejamību visā novadā, organizējot pašvaldības līdzfinansētu transportu.
Nodrošināt plānveidīgu finansējumu izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanai.

KULTŪRA UN SPORTS
Izveidot jaunu multifunkcionālu Kultūras centru Tukumā.
Atbalstīt pašdarbības kolektīvus, nodrošinot to piedalīšanos visdažādākā mēroga pasākumos.
Veicināt kultūras pasākumu rīkošanu novadā, kā arī organizēt kultūras un sporta pasākumu apmeklēšanu citviet.
Turpināt sporta infrastruktūras objektu labiekārtošanu, nodrošinot to pieejamību visiem novada iedzīvotājiem.
Īstenot sapni par peldbaseinu Tukuma novada iedzīvotājiem.
Organizēt sporta pasākumus, izmantojot novada sporta un dabas taku infrastruktūru.
Atbalstīt sporta biedrības, nodrošinot to piedalīšanos dažādās sacensībās.

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VEICINĀŠANA
Izveidot uzņēmēju konsultatīvo padomi, iesaistot tajā visu nozaru pārstāvjus.
Sadarbībā ar uzņēmēju padomi izstrādāt nosacījumus ilgtermiņa investīciju piesaistei un uzņēmēju atbalstam.
Samazināt NĪN par ēkām, kas tiek izmantotas uzņēmējdarbībai.
Sakārtot pašvaldības infrastruktūru uzņēmējdarbības attīstībai.
Rekonstruēt Tukuma tirgu.
Dzīvokļu fonda attīstības plāns jauno speciālistu piesaistei.
Veidot fondu jauno uzņēmēju un biznesa ideju atbalstam.

TŪRISMA ATTĪSTĪBA
Izstrādāt visam novadam kopīgu tūrisma attīstības plānu, nosakot prioritāros objektu un potenciālo atdevi. Veicināt tūristu piesaisti šiem objektiem.
Attīstīt novada kultūrvēsturisko potenciālu: Tukuma un Kandavas vecpilsētas, Jaunpils pili utml.
Izmantot un attīstīt jūras piekrastes, pludmaļu, Engures jahtu ostas un labiekārtoto auto stāvlaukumu potenciālu novada tūrisma piedāvājuma attīstīšanā.
Izmantot novada muzeju potenciālu tūristu piesaistei.
Veicināt jaunās Tukuma lidostas darbības uzsākšanu.

VESELĪBA UN SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA
Izmantot labāko līdzšinējo pieredzi veselības aprūpē un sociālās palīdzības jomā.
Nodrošināt ģimenes ārsta pakalpojumu pieejamību visiem novada iedzīvotājiem.
Nodrošināt kvalitatīvu veselības aprūpi Tukuma slimnīcā, piesaistot jaunus speciālistus.
Pilnveidot sociālo pabalstu sistēmu, īpaši atbalstot ģimenes ar bērniem un seniorus.
Sakārtot sociālo mājokļu jautājumu visā novadā.

SOCIĀLĀ IEKĻAUŠANA
Atbalstīt NVO darbību un to sabiedriski nozīmīgākās iniciatīvas.
Izveidot Dienas centrus senioriem.
Veicināt sociālo uzņēmējdarbību, sevišķi, atbalstot iedzīvotājus ar īpašām vajadzībām.