Самоуправлений выборы 2021

Partija "VIENOTĪBA"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Dace Lebeda 1970 Pašnodarbinātā
2. Rimants Liepiņš 1973 SIA Platforma.lv
3. Normunds Štoferts 1968 SIA PRIEDAINE N
4. Andis Švāns 1963 Irlavas sporta nams
5. Anita Skudra 1974 SIA RĪGAS MEŽI
6. Ilvars Auseklis 1978 SIA HimmelGarten
7. Artis Šuspāns 1983 SIA ICE Serviss
8. Ilze Gasiņa 1992 Tukuma novada Dome
9. Kristīne Gereiša 1966 Tukuma 2.vidusskola
10. Armands Artihovičs 1972 AS Tukuma Piens
11. Rihards Sležis 1984 SIA ROTAS
12. Ilze Kļava 1971 VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS
13. Andris Lazarevs 1985 Ekonomikas ministrija
14. Kārlis Priedītis 1974 SIA IGH
15. Inese Petrova 1957 Ineses Petrovas ģimenes ārsta prakse
16. Normunds Krūmiņš 1971 Tukuma Mūzikas skola
17. Agneta Mizga 1989 SIA Joži
18. Sandris Mertens 1978 SIA MERTEN
19. Ilze Riekstiņa 1975 Finanšu konsultants. Projektu vadītājs. Pašnodarbinātais
20. Dace Kaminska 1980 Sēmes sākumskola
21. Aija Lūse 1951 Tukuma novada Dome
22. Guntis Bērziņš 1986 A/S Spodrība
Программа партии
Partijas VIENOTĪBA vēlēšanu programma Tukuma novadā
Veidosim jauno Tukuma novadu kopā!
Apvienosim četru novadu spēku un resursus kā jaunas iespējas kopīgai Tukuma novada izaugsmei pat visattālākajās novada teritorijās. Būsim krietni un rūpīgi saimnieki, ievērosim cieņpilnas, konstruktīvas attiecības, kas vērstas uz attīstību, inovatīvu un modernu pārvaldību. Saglabāsim Engures, Jaunpils, Kandavas, Tukuma novadu tradīcijas, nodrošinot daudzveidīgu un kvalitatīvu dzīves vidi.
IZGLĪTĪBA
• Pārdomāts, sakārtots izglītības iestāžu tīkls. Pirmsskolu, sākumskolu darbība tuvāk bērnu dzīvesvietām lauku teritorijās.
• Valsts ģimnāzijas statuss Tukuma Raiņa ģimnāzijai.
• Tukuma Mākslas un Mūzikas skola jaunās, atbilstošās telpās.
• Sakārtota profesionālās ievirzes izglītības iestāžu materiāli tehniskā bāze.
• Šautuves pārbūve drošai ekspluatācijai.
• Datortehnika pedagogiem un skolēniem.
• Stipendiju, prēmiju fonds skolēniem, pedagogiem par izciliem sasniegumiem.
• Pedagogu darba vides pilnveide, veselības apdrošināšana.

UZŅĒMĒJDARBĪBA
• „Zaļais koridors”, NĪN atlaides uzņēmējiem jaunu investīciju un darba vietu izveidošanai.
• Saprotami un uzticami noteikumi uzņēmējdarbībai.
• Atbalsts investīcijām zaļajā un digitālajā ekonomikā.
• Individuāla pieeja atbalsta instrumentu nodrošināšanā uzņēmējiem.
• Novada pilsētu vēsturiskā centra uzņēmējdarbības atbalsta programma.
• Grantu konkurss “Radi Tukuma novadam”.
• Uzņēmēju, pašvaldības un vietējo kopienu sadarbība.
MĀJOKĻI, VIDE, DROŠĪBA
• Vienota attīstības plāna izveide.
• Moderna operatīvā dispečerdienesta attīstība, iekļaujot videonovērošanu.
• Bezmaksas bezvadu interneta nodrošināšana novada pakļautības publiskajā telpā.
• Jaunu mājokļu būvniecība.
• Pašvaldības dzīvojamā fonda revīzija, lietderības izvērtēšana. Pašvaldības dzīvojamais fonds kā jauno speciālistu atbalsta instruments.
• Pašvaldības degradēto teritoriju, avārijas stāvoklī esošo ēku atgriešana ekonomiskajā apritē (Grenču skola, Zentenes pils, Irlavas semināra ēkas).
• Pašvaldības policija piemērotās telpās. Transportlīdzekļu, aprīkojuma un nodrošinājuma modernizācija.
KULTŪRA, KULTŪRVĒSTURISKAIS MANTOJUMS
• Vecpilsētu atjaunošanas fonda līdzfinansējums līdz 60%. Speciālistu konsultācijas kultūrvēsturisku ēku īpašniekiem.
• Amatiermākslas kolektīvu darbības nepārtrauktības nodrošināšana.
• Atbalsta fonds amatiermākslas kolektīvu dalībai konkursos, skatēs, festivālos, materiālās bāzes nodrošināšanai.
• Vienota amatiermākslas kolektīvu finansējuma sistēma.
• Privātā publiskā partnerība daudzkultūru muzeja „Tukku Magi” izveidē.
• Mākslas kolekciju saglabāšana, atbilstošu krātuvju nodrošināšana.
• Tukuma Kultūras nama ēkas pielietojuma izvērtēšana, arhitektoniskais risinājums.
INFRASTRUKTŪRA, VIDE
• Pašvaldības un servitūtu ceļu tīkla sakārtošanas plāns, kvalitatīva apsaimniekošana.
• Dabas resursu nodokļu ieņēmumu daļa – karjeru radīto ūdensapgādes problēmu novēršanai.
• NĪN atlaides valsts aizsargājamo dendroloģisko stādījumu, dabas teritoriju zemju īpašniekiem.
• Vides pieejamības nodrošināšana atbilstoši LM vadlīnijām.
• Atjaunots Tukuma ezers.
• Rekonstruēts Brīvības laukums.
• Gaisa tilta rekonstrukcija.
• Izveidota gājēju pāreja Engures centrā pie Promenādes.
• Zivju resursu atjaunošana Engures ezerā, regulējot rūpnieciskās nozvejas apjomu.
• ES fondu apguve pašvaldības ēku energoefetivitātei.
AKTĪVS DZĪVESVEIDS, VESELĪBA
• Tukuma slimnīcas stāvlaukuma izveide.
• Veselības aprūpes nodrošināšana.
• Marķētu taku izveide aktīva dzīvesveida piekritējiem.
• Melnezera teritorija – aktīvās atpūtas vieta ziemas, vasaras sporta veidiem, taku izveidei.
• Pauzera pļavu un multifunkcionālā sporta centra attīstība.
• Tukuma 2.vidusskolas sporta manēžas būvniecība.
• Veloceliņu tīkla attīstība jaunajā novadā. Posmi Tukums - Tume, Tukums– Milzkalne – Apšuciems, Tukums-Pūre-Kandava.
SOCIĀLĀ AIZSARDZĪBA
• Vienota sistēma sociālo pakalpojumu, pabalstu un palīdzības jomā.
• Sociālās uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts.
• Zemes atsavināšanas gadījumu izvērtēšana, ja tās izmantošana ir ģimenes patēriņa vajadzībām.
SABIEDRĪBAS IESAISTE UN PĀRVALDĪBA
• Vienots novada klientu apkalpošanas centrs, operatīvs atbalsts iedzīvotājiem, nepārtraucot pakalpojumu sniegšanu pagastu centros.
• Atvērta pašvaldība ikvienam iedzīvotājam.
• Izveidot sadarbības platformu iedzīvotāju ierosināto projektu realizēšanai.
• Ideju plenēru organizēšana – radoši priekšlikumi novada attīstībai.
• Vienota un pārskatāma NVO atbalsta sistēma.
Augsim kopā!