Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Daiga Reča 1966 SIA FUTURE DEVELOPMENT
2. Edmunds Grīnbergs 1963 SIA "Pūres dārzi"
3. Pēteris Krīgers 1953 Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība “Mežsaimnieks”
4. Iveta Čivčiša 1979 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums"
5. Silva Freimane 1966 Tukuma novada speciālās izglītības iestāde
6. Rolands Melderis 1987 SIA “Tukuma auto”
7. Maruta Balode 1960 Kandavas Mākslas un mūzikas skola
8. Raimonds Arājs 1970 Lapmežciema pamatskola
9. Guntis Jubiņš 1962 Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jaunpils KS"
10. Verners Kaimiņš 1970 Pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma ledus halle"
11. Guntis Meiers 1961 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „M un V”
12. Māra Dumbre 1964 Engures vidusskola
13. Inese Miķelsone-Strautniece 1981 Akciju sabiedrība "Kurzemes ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija"
14. Dzintra Kļaviņa 1967 SIA "SAKTA" Tukums
15. Māris Dīriņš 1988 SIA "SALTUMS KANDAVĀ"
16. Dina Tohva 1970 Sociālās integrācijas valsts aģentūra
17. Haralds Lučkovskis 1974 Valsts policijas koledža
18. Agita Dišlere 1966 Kandavas novada Izglītības pārvalde
19. Natālija Liepiņa 1978 Sēmes sākumskola
20. Zane Plotko 1988 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca"
21. Maija Salmiņa 1977 SIA "LATVIJAS APTIEKA"
22. Asja Ozola 1962 Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Tukuma nodaļa
Программа партии
Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS - vēlēšanu programma.

Partijas Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS mērķis: Tukuma novads - pieejama pašvaldība ikvienam novada iedzīvotājam. Novada galvenā bagātība un lepnums ir tās iedzīvotāji – stipras un stabilas ģimenes, pārtikuši un apmierināti cilvēki. Rūpīga budžeta plānošana un izlietošana iedzīvotāju interešu īstenošanā, attīstot pilsētu un lauku teritorijas, īpašu atbalstu piešķirot pagastu centriem un ceļu sakārtošanai. Efektīva pārvaldības un kontroles sistēma, arī pār kapitālsabiedrībām.

Strādājot pašvaldībā, īstenosim sekojošus uzdevumus:

Ģimene un izglītība - jaunas mūzikas un mākslas skolas būvniecība Tukumā, izremontētas un renovētas izglītības iestādes Kandavā, Engurē un Jaunpilī. Izglītības iestāžu nodrošinājums ar nepieciešamo datortehniku un licencētām programmām. Vietas nodrošināšana pirmskolas izglītības iestādē katram pirmsskolas vecuma bērnam vai aukļu pakalpojuma pieejamība. Finansiāls atbalsts skolām interešu izglītības veicināšanai. Papildus atbalsts pedagogiem, kuri veicina izglītojamo sasniegumus reģiona, valsts un starptautiskā līmenī, tādējādi popularizējot novada vārdu gan republikā, gan pasaulē.

Sociālais atbalsts - pārdomāta un iedzīvotājiem saprotama atbalstu sistēma par pieejamajiem finansiālajiem pabalstiem, īpašs atbalsts grūtībās nonākušām ģimenēm vai personām. Atbalsts bērniem brīvpusdienu nodrošināšanā vai pašvaldības piemaksa maksai par bērnu ēdināšanu izglītības iestādēs. Speciālistu piesaiste novadam, piedāvājot dzīvokli vai citu apdzīvojamu platību, tādējādi veicinot iedzīvotāju skaita pieaugumu. Vienreizējs finansiāls atbalsts 500 eiro apmērā katram jaundzimušajam bērnam, kura vecāki vismaz sešus mēnešus deklarēti Tukuma novadā.

Veselība – Tukuma slimnīcas saglabāšana novada iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšanai tuvāk dzīvesvietai. Jauno ārstu piesaiste darbam novada slimnīcā. Atbalstošs sociālais darbs veselības uzraudzībā un aprūpē, it īpaši attiecībā uz pirmsskolas vecuma bērniem un vientuļajiem senioriem. Sadarbība ar ģimenes ārstiem, organizējot speciālistu pieejamību tuvāk iedzīvotājam. Veselīga dzīvesveida veicināšana.

Kultūra un sports - jauna kultūras nama un baseina būvniecība. Novada tradicionālo vērtību saglabāšana, jaunu tradīciju ieviešana, mākslinieciskās pašdarbības saglabāšana un noturēšana, it īpaši krīzes apstākļos. Pārdomātas politikas izstrāde un īstenošana tūrisma attīstības veicināšanai un tūristu piesaistei. Īpaša atbalsta programma Jaunpils pils saglabāšanai un citu kultūrvēsturisko vērtību un kultūrainavu uzturēšanai novadā. Finansiāls atbalsts novada sportistiem un it īpaši tiem, kuri spēj sevi pierādīt, startējot valsts un starptautiska mēroga sacensībās. Finansiāls atbalsts NVO, kuras palīdz īstenot atsevišķas pašvaldībai noteiktās funkcijas.

Uzņēmējdarbība un attīstība - finansiāls atbalsts, piešķirot Grantus jaunajiem uzņēmējiem darbības uzsākšanas veicināšanai. Atbalsts uzņēmējiem iedzīvotāju nodarbinātības veicināšanā. Īpaša atbalsta sistēma uzņēmējiem un iedzīvotājiem, kas veicina vecpilsētu dzīvojamā fonda saglabāšanu un atjaunošanu vai citu vēsturisko mantojumu saglabāšanu. Atbalsts uzņēmējiem, kuri veicina un attīsta dzīvojamā fonda būvniecību. Vienāda attieksme apsaimniekošanas un uzturēšanas jomā visiem novadā iekļautajiem pagastiem. Novada iedzīvotāju iesaistīšana stratēģiski svarīgu jautājumu risināšanā, izveidojot sabiedrības vēlētu iedzīvotāju padomi katrā pagastā un katrā pilsētā. Finansiāls atbalsts īpašumu pieslēgšanai izbūvētajiem centrālajiem ūdensvadiem un kanalizāciju sistēmai apdzīvotajās vietās.

Vide - publiskās infrastruktūras, satiksmes infrastruktūras un inženierkomunikāciju pieejamības un kvalitātes nodrošināšana, tajā skaitā ūdensapgādes, kanalizācijas un siltumapgādes sakārtošanas turpināšana pagastos un pilsētās. Daudzdzīvokļu māju siltināšanas projektu plānveidīga realizēšanas veicināšana un finansiāla atbalstīšana. Novada bagātību, mežu, ūdeņu un kultūrvēsturisku objektu racionāla apsaimniekošana, jaunu vides projektu realizēšana. Novadā esošās jūrmalas teritorijas rekreācijas trupināšana, saglabājot, uzturot un izmantojot vietas unikālās vērtības. Plānveidīga mazo ielu asfaltēšanas un apgaismošanas turpināšana Tukuma pilsētas mikrorajonos, Kandavas pilsētā, Engurē, Jaunpilī un pagastu centros. Grants ceļu kvalitatīva uzturēšana gan pilsētās, gan pagastu centros un teritorijās. Visu iesākto projektu turpināšana.

Par drošu un taisnīgu nākotni!