Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ligita Gintere 1956 Jaunpils novada dome
2. Jānis Eisaks 1982 Tukuma novada dome
3. Signe Ezeriņa 1973 z/s "Indāni"
4. Dzintra Rabkeviča 1960 SIA "Tukuma slimnīca"
5. Māris Kalniņš 1984 SIA "Dekšņi"
6. Aigars Lasis 1978 SIA "SILAVAS GAM"
7. Dace Adiņa 1972 Jaunpils novada dome
8. Gunita Nagle 1969 Valsts zemes dienests
9. Dzintars Laivenieks 1955 z/s "Aizļoļas"
10. Santa Heimane 1965 bezdarbnieks
11. Ojārs Budžens 1961 z/s "Vītiņi"
12. Jānis Verza 1981 SIA "Skudras"
13. Kristīne Liepiņa 1983 PA "Jaunpils"
14. Artis Jaunkļaviņš 1997 SIA "Tukuma slimnīca"
15. Juris Brauns 1959 Engures pagasta pārvalde
16. Ēvalds Rundāns 1959 Valsts vides dienests Kurzemes RVP
17. Rinalds Pluģis 1995 SIA "DANKER"
18. Līga Bierande 1956 Jaunpils vidusskola
19. Augusts Brigmanis 1952 Latvijas Zemnieku savienība
20. Andris Fridrihsons 1986 Jaunpils novada dome
21. Solvita Korna-Rēķe 1980 SIA "Tukuma slimnīca"
22. Daiga Puga 1965 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola
Программа партии
Mūsu kopīgās mājas ir Tukuma novads!
Mūsu mērķis - nodrošināt katram pašvaldības iedzīvotājam pieejamus pašvaldības pakalpojumus veselības aizsardzībā, sociālajā jomā, izglītībā, kultūrā, dzīvokļu un komunālajos jautājumos, sportā un atpūtā.
Tā sasniegšanai izveidosim atbilstošu jaunā novada pārvaldi un struktūru, saglabāsim nepārtrauktību un pēctecību esošo programmu un attīstības projektu darbībā.
Mūsu panākumu garants - zinoša, profesionāla, atbildīga komanda konstruktīvā sadarbībā ar iedzīvotājiem un uzņēmējiem.
Mūsu prioritātes:
Uzņēmējdarbības un vides attīstība
Labvēlīgas infrastruktūras radīšana uzņēmējdarbībai,
Bērnudārzu, dzīvojamās platības nodrošinājums uzņēmumos strādājošiem,
Uzņēmēju atbalsts tirdzniecības vietu izveidei vietējo produktu ražotājiem,
Ražošanas uzņēmumu (investīciju) piesaiste novadam,
Pašvaldības ceļu, ielu, tiltu labiekārtošana un uzturēšana visā novadā,
Uzturēt prasību valsts institūcijām par asfalta seguma ceļu izbūvi uz novada centru,
Grantu piešķiršana jaunajiem uzņēmējiem,
Vietējo iniciatīvas grupu darbību sekmēšana, uzlabojot sociālo situāciju un darba nodrošinājumu laukos, izstrādājot stratēģiju viedo ciemu attīstībai, kas balstīta uz digitālo komunikāciju, tehnoloģiju, inovāciju un zināšanu labāku pielietojumu,
Atbalsts dzīvojamo ēku energoefektivitātes un pagalmu labiekārtošanas projektiem,
Atbalsts ūdens un kanalizācijas pieslēgumu izbūvei centralizētajiem tīkliem ciemos un pilsētās,
Kandavas un Tukuma pilsētu vēsturisko daļu infrastruktūras uzlabošana.
Droša un atbalstoša sociālā vide
Sociālo pakalpojumu pieejamības nodrošināšana katram novada iedzīvotājam,
Saprātīga atbalsta sistēmas izveide bez vecāku gādības palikušiem jauniešiem, lai uzsāktu patstāvīgu darba dzīvi vai turpinātu mācības, uz laiku grūtībās nonākušām ģimenēm un personām,
Brīvpusdienas visiem skolu un bērnudārzu audzēkņiem,
Atbalsts jaunajām ģimenēm, ģimenēm ar bērniem un audžu ģimenēm,
Sabiedrības veselības veicināšana un veselības aprūpe
Attīstīt Tukuma slimnīcu pašvaldības deleģēto funkciju izpildei veselības aprūpē katram novada iedzīvotājam,
Atbalstīt veselības aprūpes pieejamību ģimenes ārstu praksēs, aptiekās,
Jauno mediķu un rezidentu piesaiste, atbalstot ar finansējumu stipendijām, prakšu iekārtošanai, dzīvokļiem, vietām pirmsskolas izglītības iestādēs,
Veselīga dzīvesveida popularizēšana un izglītošana dažādu vecumu iedzīvotāju grupām,
Infrastruktūras sakārtošana un vides labiekārtošana sportam un aktīvai atpūtai,
Atbalsts sporta klubu darbībām.
Izglītība, kultūra un sports
Pirmsskolas izglītības iestāžu remontdarbu un būvniecības turpināšana, lai nodrošinātu vietas ikvienam Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils bērnam,
Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšana, uzlabojot materiāli tehnisko bāzi, atbalstot jaunas izglītības programmas, tajā skaitā Kandavas Lauksaimniecības tehnikumā profesionālās izglītības apguvei,
Skolēnu motivēšana ar naudas balvām un stipendijām par sasniegumiem mācībās, mākslinieciskajā pašdarbībā un sportā,
Mūžizglītības atbalstīšana novadā,
Sporta infrastruktūras un aktivitāšu atbalsts visās apdzīvotās vietās,
Kultūras objektu uzturēšana un projektu realizācija līdzekļu piesaistei.
Pilsoniski aktīva un atbildīga sabiedrība:
Esošo novada biedrību un sabiedrisko organizāciju atbalstīšana,
Sabiedrības dažādu iedzīvotāju grupu aktivitāšu atbalstīšana un pašapziņas attīstīšana,
Iedzīvotāju iesaistīšana lēmumu pieņemšanā,
Regulāra atklāta un pilnīga informācija par pašvaldības līdzekļu izlietojumu,
Diskusijas par aktuāliem novada attīstības jautājumiem, lai nodrošinātu līdzsvarotu visu novada teritoriju attīstību.
Kultūras aktivitāšu un tūrisma attīstība
Tukuma novada atpazīstamības vairošana, atbalstot visas kultūrvēsturiskās vērtības, kas ir Tukuma, Kandavas, Engures un Jaunpils novados,
Vietējo uzņēmēju iesaiste tūrisma produktu un objektu piedāvājumā, tādējādi palielinot gan tūrisma gan uzņēmējdarbības ieguvumus,
Iedzīvotāju radošo talantu un saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēju atbalstīšana,
Pašdarbības tradīciju saglabāšana un veicināšana,
Drošu un pievilcīgu atpūtas zonas izveide pie Melnezera Tukumā, atpūtas vietās Kandavā, jūras piekrastē Engures ciemos un Jaunpilī.
Tukuma novada ilgtermiņa attīstība ir mūsu iedzīvotāju rokās, mūsu pašu spēkos un interesēs.
Mēs esam komanda! Mums ir konkrēti mērķi, drosme riskēt, spēks darboties, prasmes rīcībai, atvērta un pozitīva domāšana.
Rūpēsimies, lai arī turpmāk mēs un mūsu bērni Tukuma novadu ar lepnumu sauktu par savām mājām!