Самоуправлений выборы 2021

"Talsu novada attīstībai", "Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Andis Astrātovs 1978 Talsu novada dome
2. Juris Bārtulis 1982 SIA "Green Export"
3. Oļegs Solovjovs 1976 Talsu novada pašvaldības Talsu 2. vidusskola
4. Kaspars Sakniņš 1983 Talsu novada Sporta skola
5. Ansis Bērziņš 1984 Biedrība “Latvijas Pilsoniskā alianse”
6. Juzefa Kļava 1954 Lauku atbalsta dienesta Ziemeļkurzemes reģionālā lauksaimniecības pārvalde
7. Normunds Krūze 1970 Talsu novada pašvaldības Sporta centrs "Lauciene"
8. Ģirts Kalnbirze 1975 Talsu novada pašvaldība
9. Jānis Pūce 1963 Rojas novada pašvaldība
10. Māris Bērziņš 1972 Talsu rajona zemnieku saimniecība "RĪGMAĻI"
11. Jānis Zingniks 1976 AS "Latvijas valsts meži"
12. Vita Krauze 1967 Talsu novada pašvaldības Talsu 2.vidusskola
13. Zintis Vicinskis 1972 SIA "Vīgantes"
14. Ilze Indruškeviča 1972 Mērsraga novada pašvaldības Mērsraga vidusskola
15. Gaida Krūze 1946 Talsu Romas katoļu draudze
16. Daina Erenberga 1964 Talsu novada pašvaldības Pūņu pamatskola
17. Ivars Ārgals 1970 Zemnieku saimniecība "PRIEDNIEKI"
18. Andris Dzenis 1980 Talsu novada pašvaldības Valdemārpils vidusskola
19. Inese Daugate 1973 Ogres novada pašvaldības Ogres sākumskola
20. Evija Sporāne 1973 Evijas Sporānes ģimenes ārsta prakse
21. Kārlis Kantors 1990 SIA "Ice Berry"
Программа партии
TALSU NOVADS NAV TIKAI TALSI!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jauna attīstības izrāviena iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot Talsu novadā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas.
Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan novada centrā, gan ārpus tā.

PĀRVALDĪBA
Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli, iesaistot novada iedzīvotājus un nodrošinot ērti pieejamus pašvaldības pakalpojumus.
• Izstrādāsim jaunā novada attīstības programmu, iesaistot ekonomiskos un sociālos partnerus, valsts iestādes un nevalstiskās organizācijas;
• Ieviesīsim kvalitātes vadības sistēmu un informācijas drošības sistēmu pārvaldē, pāriesim uz elektronisku dokumentu apriti;
• Veidosim iedzīvotāju padomes un nodrošināsim to darbību katrā pārvaldē;
• Ieviesīsim līdzdalības budžetu iedzīvotāju ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem;
• Izveidosim vienoto klientu apkalpošanas centru Talsos;
• Nodrošināsim lēmumu pēctecību visos novados.

UZŅĒMĒJDARBĪBA, VIDE
Sekojot Eiropas zaļajam kursam, ieviesīsim aprites ekonomiku atbilstoši vietējām iespējām un atbalstīsim daudznozaru ekonomikas attīstību jaunu darba vietu radīšanai.
• Piesaistīsim investīcijas un ES fondus;
• Mazināsim administratīvo slogu un atbalstīsim jaunas biznesa idejas;
• Sadarbosimies ar uzņēmējiem, NVO un valsts iestādēm;
• Attīstīsim transporta un velo infrastruktūru;
• Atbalstīsim ostu infrastruktūras attīstību zvejniecības, kravu transporta un jahtu apkalpošanā;
• Izstrādāsim pašvaldības lauksaimniecības zemju un mežu apsaimniekošanas programmu;
• Investēsim pašvaldības ēku energoefektivitātē un atjaunosim Talsu tirgus ēku;
• Pilnveidosim dalīto atkritumu vākšanas punktu pārklājumu novadā.

IZGLĪTĪBA, BĒRNI UN JAUNIEŠI
Veicināsim iespēju ikvienam radošā un inovatīvā procesā iegūt izglītību maksimāli tuvu dzīvesvietai. Dažādosim bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas iespējas.
• Modernizēsim mācību vidi vispārējās un pirmskolas izglītības iestādēs, nodrošinot iespējas STEM priekšmetu padziļinātai apguvei;
• Nodrošināsim brīvpusdienas izglītojamiem, kuri apgūst valstī noteikto obligāto izglītību;
• Sekmēsim bērnudārzu celtniecību Sabilē un Vandzenē;
• Apdrošināsim pedagogu veselību, rūpēsimies par pedagogu piesaisti un profesionālu pilnveidi;
• Atbalstīsim profesionālās ievirzes un interešu izglītību;
• Atjaunosim bērnu rotaļu laukumus visā novadā;
• Atbalstīsim jauniešu projektu iniciatīvas.

KULTŪRA, SPORTS, TŪRISMS
Saglabāsim apvienojamo novadu kultūras mantojumu, tradicionālos pasākumus un veicināsim kvalitatīvu kultūras un sporta norišu pieejamību ikvienam.
• Atbalstīsim kultūras iestāžu sadarbību un darbinieku profesionālo izaugsmi;
• Veicināsim radošu un inovatīvo pieeju kultūras pasākumu rīkošanā;
• Modernizēsim kinoteātri “Auseklis”, piedāvājot daudzveidīgu kultūras pasākumu klāstu un saturu;
• Atbalstīsim novada bibliotēkas;
• Izstrādāsim novada sporta attīstības koncepciju;
• Atbalstīsim sportistu dalību augstākā līmeņa sacensībās;
• Budžeta iespēju robežās atbalstīsim sabalansētu sporta infrastruktūras attīstību, tai skaitā multihalles/peldbaseina būvniecību, asfaltētas multifunkcionālās trases izveidi;
• Izveidosim brīvpieejas sporta laukumus visā novadā;
• Atbalstīsim tautas un amatieru sportu;
• Izstrādāsim ilgtspējīgu un daudzveidīgu novada tūrisma piedāvājumu;
• Labiekārtosim Talsu deviņus pakalnus;
• Atbalstīsim vēsturisko ēku atjaunošanu.

VESELĪBA
Veicināsim kvalitatīvas iedzīvotāju veselības aprūpes pieejamību.
• Piešķirsim stipendijas un dzīvojamo fondu novada ārstiem;
• Atbalstīsim Talsu slimnīcas un Dundagas veselības centra darbību;
• Veicināsim veselīga dzīvesveida pasākumu īstenošanu.

SOCIĀLĀ UN FIZISKĀ DROŠĪBA
Veidosim labvēlīgu un drošu sociālo vidi.
• Nodrošināsim sociālo pakalpojumu pieejamību katras pilsētas un pagasta pārvaldē;
• Atbalstīsim daudzbērnu ģimenes;
• Nodrošināsim atbalstu audžuģimenēm, bērniem no sociālā riska grupām, kā arī personām, kuras nonākušas krīzes situācijās;
• Modernizēsim novada sociālo pakalpojumu infrastruktūru un aprīkojumu;
• Uzlabosim sociālo atbalstu personām, kurām vajadzīga palīdzība, īpaši senioriem un cilvēkiem ar invaliditāti, sekmēsim viņu labāku integrāciju sabiedrībā;
• Sekmēsim vides pieejamību pašvaldības iestādēs;
• Izveidosim vienotu diennakts zvanu un videonovērošanas centru.