Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "KPV LV"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Inga Gluzda 1970 SIA "Studio Intelligence"
2. Andris Bergmanis 1961 Kuģa kapteinis, izdienas pensija
3. Dana Kalašņikova 1982 Talsu novada vidusskola
4. Mārcis Ezergals 1981 IK "Re.Mi.EI."
5. Aiva Daukša 1971 VSAC "Kurzeme" filiāle "Veģi"
6. Raitis Strautmanis 1972 SIA "TALSU FOTO"
7. Lelde Zosa 1965 Nodibinājums, "Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs"
8. Aivo Krūmiņš 1972 SIA "Green Hive"
9. Ieva Prišmonte 1977 A/S "Sentor Farm aptiekas"
10. Imants Tamsons 1942 Talsu novada novadpētnieks, pensionārs
11. Jeļena Ansaberga 1968 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
12. Juris Rodiņš 1963 SIA "Scandbio Latvia"
13. Daiga Muceniece 1967 Bezdarbniece
14. Arnis Blūms-Blūmanis 1963 SIA "Koklētājs"
15. Kaiva Indola 1970 SIA "Astoņi plus"
16. Uldis Spruģevics 1971 AS "Talsu autotransports"
17. Ilzīte Malika 1956 Pensionāre
18. Rudīte Trūba 1953 IK "R.Trūba"
19. Andris Kalniņš 1957 Talsu 2.vidusskola
20. Ginta Bumbule 1966 Mājsaimniece
21. Normunds Matisons 1964 VSAC Kurzeme, filiāle "Veģi"
22. Harijs Bārs 1959 Mājsaimnieks
Программа партии
Partijas “KPV LV” Talsu novada deputātu kandidātu – Par Cilvēcīgu Latviju
Vēlēšanu programma

Talsu novads apvieno unikālas un neatkārtojamas pilsētas, pagastus, ciemus, kur katram iedzīvotājam ir lepnums par savu identitāti, kuru svarīgi nepazaudēt. Vienlaikus, līdz ar administratīvi teritoriālām izmaiņām, novadam jābūt vienam veselumam, ar vienmērīgu un līdzvērtīgu attīstību visā teritorijā.

Pašvaldības pārvaldes pienākums – rūpēties, lai ikkatrs iedzīvotājs sajustos vajadzīgs un novērtēts. Lai to panāktu, jāmaina līdzšinējā amatpersonu attieksme pret saviem pienākumiem.

Prioritārie jautājumi:
1. Optimālas, efektīvi funkcionējošas pašvaldības pārvaldes izveide.
2. Budžeta izšķērdēšanas un nesaimnieciskas rīcības izskaušana.
3. Sociālā drošība, aprūpe un veselība.
4. Izglītība, kultūra un sports.
5. Vide un infrastruktūra.
6. Uzņēmējdarbības veicināšana.

Pārvalde
1. Izveidosim efektīvu iedzīvotājiem pieejamu pašvaldības pārvaldi ar skaidri definētiem pienākumiem un tiesībām lēmējvarai un izpildvarai.
2. Optimizēsim pašvaldības administratīvo aparātu, izskaužot lieku vai dublējošu funkciju iespējamību.
3. Izvērtēsim darbinieku profesionālās atbilstības, izskaužot iespējamos interešu konfliktus.
4. Izvērtēsim un uzraudzīsim pašvaldības kapitālsabiedrību darbību, gādājot, lai iedzīvotājiem tiktu nodrošināti kvalitatīvi pakalpojumi par iespējami zemāko cenu.
5. Kā pašsaprotamu tradīciju ieviesīsim personīgās atbildības principu.

Budžets
1. Veiksim pašvaldības budžeta auditu, izvērtējot izdevumu lietderību.
2. Pārstrādāsim atalgojuma sistēmu, izskaužot dubultā aprēķina tradīcijas.
3. Izvētīsim esošās pašvaldības līgumsaistības.
4. Nodrošināsim caurskatāmu pašvaldības iepirkumu procedūru, izskaužot mākslīgi radītus sadārdzinājumus.
5. Atteiksimies no izdevumiem, kas nodrošina īpašas privilēģijas pašvaldības lēmējvarai un izpildvarai.

Sociālā joma
1. Stiprināsim un pilnveidosim sociālā dienesta darbību.
2. Paaugstināsim iespējamā finansiālā atbalsta griestus personām, kas nonākušas krīzes situācijās.
3. Ieviesīsim ikgadēju finansiālā atbalsta piešķiršanu senioriem un personām ar īpašām vajadzībām.
4. Īpašu vērību pievērsīsim pašvaldības aprūpes centriem, kā arī veicināsim sadarbību ar nevalstiskām organizācijām un biedrībām, kas sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus.
5. Novirzīsim resursus pašvaldības dzīvojamā fonda sakārtošanai, nodrošinot ar dzīvojamo platību personas, kurām nepieciešams atbalsts.
6. Izstrādāsim motivējošu piedāvājumu medicīnas speciālistu piesaistei darbam pašvaldībā.

Izglītība, kultūra, sports
1. Rūpēsimies, lai visām pašvaldības izglītības iestādēm tiktu nodrošināta līdzvērtīga modernizācija un infrastruktūras pieejamība.
2. Turēsim rūpi, lai it visās pašvaldības izglītības iestādēs tiktu nodrošināta vienlīdz augsta pakalpojumu kvalitāte, vienlaikus saglabājot esošo skolu tīklu.
3. Ņemot vērā novada kultūrvēsturiskās identitātes daudzveidību, veicināsim aktīvāku kultūras pasākumu organizēšanu.
4. Atbalstīsim gan individuālos, gan komandas sporta veidus, papildu atbalstu sniedzot sportistiem par īpašiem sasniegumiem.
5. Gādāsim par sporta pasākumu pieejamību visām vecuma grupām.

Vide un infrastruktūra
1. Apkoposim visa novada ielu un ceļu tīkla stāvokli, un atbilstoši ceļu izmantošanas intensitātei un prioritātēm, strādāsim pie ceļu kvalitātes uzlabošanas.
2. Ieviesīsim efektīvu atbalsta programmu, motivējot restaurējamo ēku īpašniekus sakārtot īpašumus.
3. Gādāsim, lai visā novada teritorijā tiktu nodrošināta sabiedriskā transporta plūsma.
4. Strādāsim pie Rojas un Mērsraga ostu attīstības plāna, ļaujot abām saglabāt savu patstāvību, vienlaikus uzturot veselīgu savstarpējo konkurenci.

Uzņēmējdarbība
1. Iesaistot procesā iedzīvotājus, strādāsim pie kopējā novada attīstības plāna.
2. Atbalstīsim esošo un potenciālo uzņēmēju iniciatīvas un gādāsim par uzņēmējiem pievilcīgas vides izveidi.
3. Sagatavosim attīstības iespēju un resursu datu bāzi, kas būtu ērti pieejama ikvienam interesentam.
4. Atbalstīsim vietējo uzņēmumu produkciju un pakalpojumus.
5. Saglabāsim esošos uzņēmējdarbības atbalsta mehānismus un papildināsim ar jauniem.

Mēs, Talsu novada domes deputātu kandidāti, solām rūpēties, lai pašvaldības līdzekļi tiktu pārvaldīti saimnieciski, kopējās iedzīvotāju labklājības celšanai, mazinot ļaužu aizplūšanu un veicinot aizbraukušo vēlmi atgriezties.
Strādāsim pie tā, lai pašvaldības saistošie noteikumi kalpotu sabiedrības interesēm.
Par cilvēcīgu Latviju, kurā vērtība ir CILVĒKS!