Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Zaļā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ainis Stūrmanis 1966 Ainis Stūrmanis
2. Andis Lagzdiņš 1963 SIA ‘’Melnsilkrasts”
3. Ligita Šnore 1967 Rojas novada dome
4. Alfons Spēks 1959 SIA “Latvijas Lauku Konsultāciju un izglītības centrs” Talsu Konsultāciju birojs
5. Inese Freimute 1971 Dundagas vidusskola
6. Raimonda Belicka 1964 Talsu 2.vidusskola
7. Ieva Brūna 1983 VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", Talsu ceļu rajons
8. Laura Lormane 1967 ZS "Mazkuģnieki"
9. Elvijs Brauns 1996 Augu Audzēšanas serviss
10. Aina Šteinberga 1961 AINAS MAIZE
11. Ģirts Dzērve 1989 "Drubazas" Zemnieku saimniecība
12. Olga Blumbaha 1959 Dundagas vidusskola
13. Lauris Busulis 1985 SIA “LB Solutions”
14. Modris Jaunvalks 1958 Veselības inspekcija
15. Karlīna Sokolova 2002 Skolnieks
16. Kārlis Volanskis 1973 Rojas novada pašvaldība
17. Dace Raudziņa 1969 Skaitumkopšanas kab.”D.R.”
18. Inga Zviedriņa 1973 IK "IR. Avots"
19. Jānis Atis Grāmatnieks 1994 VUGD
20. Aigars Maurišs 1970 Talsu novada pašvaldība
21. Jānis Silgals 1971 Zemnieku saimniecība "Priedkalni"
22. Normunds Strēlnieks 1963 SIA "R Grupa"
Программа партии
Latvijas Zaļās partijas Talsu novada programma
Mēs esam par vienlīdzīgu Talsu novada attīstību un ikviena iedzīvotāja labklājību. Ir jāstrādā godīgi un atklāti. Jāiesaista iedzīvotāji svarīgu jautājumu risināšanā, nodrošinot informācijas pieejamību un caurspīdīgumu attiecībā uz pieņemtajiem lēmumiem un finanšu resursu izlietošanu. Izpildīsim galveno - novadu apvienošanu veiksim pēc principa “visam jānotiek saimnieciski, efektīvi un vienkārši, izskaužot birokrātiju un uzlabojot pašvaldību funkciju kvalitāti”.
Novadam svarīgākajās nozarēs izstrādāsim ilgtermiņa attīstības programmas. Un, ievērojot pēctecību, realizēsim tās soli pa solim.
Mūsu prioritātes:
IZGLĪTĪBA:
• paaugstināsim pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu un tehnisko darbinieku atalgojumu,
• visiem novada pirmsskolas vecuma bērniem nodrošināsim vietu pirmsskolas izglītības iestādēs,
• vienu reizi ceturksnī piešķirsim pašvaldības stipendiju (EUR 30,-) novada vidusskolēniem ar vidējo vērtējumu ne zemāk kā 8 balles,
• atbalstīsim jauniešus dalībai vietējos un starptautiskajos projektos,
• izveidosim pie skolām “Zaļās klases”, lai īstenotu kvalitatīvu mācību satura apguvi,
• nodrošināsim bezmaksas ēdināšanu pirmskolas izglītības iestādēs un vispārējās pamatizglītības iestādēs, maksimāli izmantojot veselībai drošu un ekoloģiski sabalansētu pārtiku no novada ražotājiem.
VESELĪBA:
• piesaistīsim trūkstošos medicīnas speciālistus un atbalstīsim jaunas ārstu prakses izveides novadā,
• organizēsim Talsu novada veselības dienas,
• nodrošināsim pašvaldības izglītības iestāžu amatpersonu un darbinieku veselības apdrošināšanu.
IELAS, CEĻI, ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA:
• uzlabosim ceļu uzturēšanu un atjaunošanu, pastiprināsim kvalitātes uzraudzību,
• attīstīsim drošu veloceliņu infrastruktūru novadā,
• izbūvēsim drošas un apgaismotas gājēju pārejas ceļu šķērsošanai bīstamajās vietās,
• uzlabosim atkritumu šķirošanas sistēmas kvalitāti un pieejamību novadā,
• strādāsim pie interneta tīkla pārklājuma novadā.
UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATTĪSTĪBA:
• nodrošināsim publiski pieejamu informāciju par novada pašvaldības ēkām, zemēm un būvēm, kuras iespējams izmantot uzņēmējdarbībā,
• pārskatīsim pašvaldības kapitālsabiedrību darbu, padarot pakalpojumus kvalitatīvākus un vienlīdzīgus ikvienam iedzīvotājam,
• palielināsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi ražojošajiem uzņēmumiem – darba devējiem,
• atbalstīsim projektus, kuros tiks piedāvātas jaunas darba vietas,
• mazināsim birokrātiju, attīstot klientu apkalpošanas centrus pēc vienas pieturas aģentūras principa un veicināsim e-dokumentu apriti novadā,
• izstrādāsim ilgtermiņa uzņēmējdarbības attīstības stratēģiju novada piekrastes teritorijai.
KULTŪRA, TŪRISMS UN SPORTS:
• stiprināsim kultūru un vietējās tradīcijas,
• atbalstīsim novada amatieru un pašdarbības kolektīvus,
• ieviesīsim vienotu tūrisma koncepciju Talsu novada atpazīstamības veicināšanai,
• attīstīsim novada piekrastes teritorijas infrastruktūru, piemērojot to tūrisma un uzņēmējdarbības vajadzībām,
• atbalstīsim bērnu un jauniešu sporta dzīvi,
• veicināsim sporta infrastruktūras attīstību, atbalstot novada tradicionālos un jaunos sporta veidus, (atbilstoša multifunkcionālā sporta kompleksa būve, t.s., šautuve, tenisa korti).
ATBALSTS IEDZĪVOTĀJIEM:
• atbalstīsim daudzbērnu ģimenes un vientuļos pensionārus,
• ierosināsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi 30% apmērā vienīgajam mājoklim,
• uzlabosim vides pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām,
• divas reizes gadā pēc nepieciešamības (piem. Kapu svētki, svecīšu vakars) bezmaksas transporta organizēšana uz/no pagastu un pilsētu centriem,
• nodrošināsim NĪN atlaidi 50% apmērā bioloģiskajām saimniecībām un īpaši aizsargājamajām dabas teritorijām,
• izstrādāsim novada dzīvojamā fonda ilgtermiņa attīstības programmu.
VIDE UN LABIEKĀRTOŠANA:
• atbalstīsim daudzdzīvokļu māju siltināšanu,
• uzlabosim infrastruktūru daudzdzīvokļu namu iekšpagalmos un teritorijās ap tiem,
• organizēsim atbalsta konkursus iedzīvotāju vietējām iniciatīvām (EUR 20000,-),
• regulāri apzināsim un izvērtēsim iedzīvotāju vajadzības, izveidojot iedzīvotāju valdes,
• nodrošināsim mūsdienīga sabiedriskā transporta pakalpojumus atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām novadā,
• uzlabosim pašvaldības policijas darbu un iedzīvotāju drošību novadā, uzstādot efektīvas videonovērošanas sistēmas.
“VIENOTI NOVADAM”
PAR ZAĻĀKO NOVADU LATVIJĀ!