Самоуправлений выборы 2021

Jaunā konservatīvā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Lija Dunska 1961 Talsu tautas nams
2. Sandis Pūce 1987 STARTS 30, SIA
3. Aivis Freijs 1968 Talsu novada pašvaldība, Pastendes pamatskola
4. Oskars Kreilis 1980 Hornet.lv, SIA
5. Indulis Matīss 1960 Zelta karpa, IK
6. Raitis Treiģis-Treidis 1957 Vecā milicija, SIA
7. Andris Dūzens 1987 Anbro, SIA
8. Andris Jansons 1956 Talsu 2. vidusskola
9. Andris Andersons 1957 Izdienas pensionārs
Программа партии
Par Talsu novada viendabīgu attīstību

Publiskā pārvalde:

*Ieviesīsim atklātu un uz cilvēku vērstu pašvaldības pārvaldi – uzklausīsim idejas, priekšlikumus un būsim atvērti pret iedzīvotājiem, uzņēmējiem, lai pašvaldība strādātu iedzīvotāju interesēs.
*Izveidosim efektīvu pašvaldības struktūru ar skaidri nodalītu atbildību un pienākumiem.
*Saistošo noteikumu vai to grozījumu izstrādē iesaistīsim novada uzņēmējus un sabiedriskās organizācijas.
*Pārskatīsim ar pašvaldību noslēgtos līgumus, veiksim to izpildes stingru uzraudzību. Nekvalitatīvus darbus un pakalpojumus nepieņemsim. Neizdevīgos līgumus neturpināsim.
*Veiksim godīgus pašvaldības iepirkums. Pilnveidosim iepirkumu kārtību un cenu aptaujas.
*Pašvaldības budžetu veidosim pēc “nulles” principa, skatoties no nepieciešamā, nevis turpinot iesākto un ierasto.
*Tiešsaistē translēsim domes un komiteju sēdes ar balsojuma atspoguļojumu.
*Novada mājaslapu papildināsim ar deputātu balsojumiem un veiktajiem darbiem, lai iedzīvotāji varētu novērtēt katra deputāta darbu.
*Nodrošināsim pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību ikkatram iedzīvotājam pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Izveidosim vienotu e-vidi un piekļuves punktus.
*Izveidosim ērtu platformu saziņai ar iedzīvotājiem un nodrošināsim atgriezenisko saiti.

Uzņēmējdarbība:

*Novadam būtisku jautājumu izlemšanā sadarbosimies un ņemsim vērā iedzīvotāju viedokli, sociālos partnerus un nevalstiskās organizācijas.
*Atbalstīsim publiskās-privātās partnerības principu piemērošanu projektu realizācijā.
*Veicināsim ostu saimniecisko darbību.
*Atbalstīsim novada uzņēmējus ar nepieciešamo infrastruktūru un komunikācijām.

Sabiedriskā kārtība un drošība:

*Veicināsim pašvaldības policijas preventīvo darbu un uzlabosim materiāli tehnisko nodrošinājumu.
*Izveidosim centralizētu video novērošanas sistēmu.
*Panāksim Talsu novadu brīvu no azartspēļu zālēm!

Sociālā aizsardzība un veselības aprūpe:

*Nodrošināsim līdzvērtīgu sociālo pakalpojumu, sociālās un veselības aprūpes pieejamību visā novadā.
*Piemērosim nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi noteiktām iedzīvotāju grupām, kā arī uzņēmumiem.
*Veidosim atbalsta mehānismu maznodrošinātām ģimenēm ar bērniem, pensionāriem, politiski represētam personām un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.
*Palielināsim atbalstu senioru un invalīdu biedrību aktivitātēm.

Izglītība, kultūra, sports:

*Veidosim spēcīgu un resursu efektīvu skolu tīklu novadā, par primāro mērķi izvirzot kvalitatīvas izglītības nodrošināšanu ikvienam bērnam. Spēcīgas pamatskolas un izcilas vidusskolas.
*Veiksim Talsu novada skolu apsekošanu un tehniskā stāvokļa izvērtējumu. Virzīsim to remontus un renovāciju prioritārā secībā, lai ikkatrs skolēns varētu mācīties piemērotā vidē.
*Izglītības iestāžu pedagogiem nodrošināsim veselības apdrošināšanu.
*Iesaistīsim skolu jaunatni patriotiskajā audzināšanā.
*Veicināsim Rojas un Talsu sporta skolu attīstību, nosakot prioritāro sporta veidu atbalstīšanu.
*Atbalstīsim veterānu sporta aktivitātes.
*Sekmēsim iespēju rīkot starptautiskus festivālus, konkursus, koncertus un sporta sacensības Talsu, Dundagas, Rojas un Mērsraga kultūras un sporta centros.
*Ieviesīsim koordinētu novada kultūras/sporta pasākumu plānošanu un organizēšanu, iesaistot visus kultūras/sporta centrus, lai rezultātā tie nepārklātos un būtu vienots pasākumu kalendārs izvietots mājas lapā.
*Atbalstīsim novada bērnu un amatierkolektīvus ar mēģinājumu telpām, aprīkojumu un iesaisti novada pasākumos.
*Attīstīsim muzeja un kultūrvēsturisko objektu infrastruktūru.

Vide:

*Labiekārtojumu projektos veicināsim sporta ierīču izvietošanu, sniedzot finansiālu atbalstu daudzdzīvokļu namu pagalmu sakārtošanai.
*Attīstīsim Vilkmuižas ezera apkārtni un izveidosim peldvietu.
*Virzīsim ekonomiski pamatotas multifunkcionālās halles būvniecības procesu.
*Turpināsim ekonomiski pamatotu Talsu tirgus rekonstrukcijas projekta virzību.
*Attīstīsim drošu veloinfrastruktūru.
*Rosināsim daudzdzīvokļu māju renovāciju, kapitālo remontu un energoefektivitātes pasākumu veikšanu, piesaistot pašvaldības, valsts un ES fondu līdzekļus.
*Apzināsim pašvaldības inženierkomunikācijas un veiksim to ilgtspējīgu plānveida attīstību.
*Motivēsim degradēto īpašumu sakārtošanu.
*Veicināsim parku, skvēru un pludmaļu labiekārošanu.