Самоуправлений выборы 2021

Jaunā VIENOTĪBA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ilze Vergina 1969 Smiltenes vidusskola
2. Astrīda Harju 1960 Apes novada dome
3. Normunds Liepa 1975 Valsts policijas Vidzemes reģiona pārvaldes Valkas iecirkņa Kārtības policijas nodaļa
4. Tija Zaļkalne 1957 SK Smiltenes slimnīca
5. Iluta Apine 1970 Apes pirmsskolas izglītības iestāde "Vāverīte"
6. Dzintars Raibekazs 1950 SIA Grube Hidro
7. Ieva Plētiena 1987 Raunas novada dome
8. Ivars Joksts 1964 Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola
9. Alise Valaine-Kalniņa 1994 Smiltenes novada dome Izglītības pārvalde
10. Mārtiņš Dzerkals-Ruskulis 1991 Biedrība Trīs gaisi
11. Mārtiņš Janušs 1987 SIA Dumperi.lv
12. Gita Skadiņa 1961 Smiltenes novada Blomes tautas nams
13. Guntis Priedīte 1951 pensionārs
14. Inese Lipstoka 1960 Smiltenes vidusskola
15. Andis Mincis 1981 bezdarbnieks
16. Dace Rudzīte 1986 Smiltenes vidusskola
17. Daiga Beļeviča 1973 SIA Druva
18. Klinta Bernarte 1992 Apes novada dome
Программа партии
Mūsu komandas mērķis ir saglabāt un pilnveidot Apes, Raunas, Smiltenes novados radīto vērtību kopumu, strādāt kopējā novada attīstībai un visu paaudžu dzīves kvalitātes uzlabošanai.
Mūsu galvenie rīcības virzieni
Atbildīga domes darbība, motivēta pārvalde
• saliedētas un atbildīgas deputātu komandas izveide un darbs;
• pārdomāta finanšu līdzekļu plānošana un izmantošana;
• labas pārvaldības princips sadarbībā ar iedzīvotājiem, kvalitatīvu pašvaldības pakalpojumu pieejamība novada teritorijās;
• darbinieku atalgojums atbilstoši paveiktā darba rezultātiem.
Izglītība
• laba pirmsskolas un sākumskolas izglītība dzīves vietā, kvalitatīva un pieejama pamatskolas un vidusskolas izglītība;
• dažādu jomu interešu un profesionālās pilnveides izglītības pieejamība;
• iedzīvotāju iespējas apgūt papildus prasmes, mūžizglītības piedāvājums centros un pagastos;
• līdzfinansējums jauniešu brīvā laika saturīgai pavadīšanai, bērnu nometņu darbībai;
• izglītības iestāžu modernizēšana, aprīkošana ar tehnoloģijām, teritoriju uzturēšana un labiekārtošana;
• finansiāls atbalsts mācību olimpiāžu uzvarētājiem, sporta sasniegumu ieguvējiem, mākslas un mūzikas laureātiem un viņu skolotājiem visās mācību iestādēs;
• brīvpusdienu atbalsts visiem skolēniem.
Uzņēmējdarbības atbalsts, nodarbinātība, vide
• Eiropas Savienības finansējuma apguve projektu īstenošanai, kas attīsta novada uzņēmējdarbību un veicina darba vietas;
• skolēnu nodarbinātība vasaras brīvlaikā pašvaldības iestādēs un uzņēmumos;
• atbalstoša sadarbība ar uzņēmējiem, lauksaimniekiem (operatīvi lēmumi, lauku konsultantu pakalpojumi, mācību programmas, reklamēšana starptautiskās izstādēs u.c.);
• sociālās uzņēmējdarbības veicināšana un atbalsts;
• atbalstošas vides veidošana, veicot ūdenssaimniecības, kanalizācijas, ielu, lauku ceļu rekonstrukciju un remontu;
• mājokļu un īres mājokļu tirgus attīstība novadā, izmantojot valsts līmenī veidotos finanšu instrumentus;
• mobilitātes un pārvietošanās veicināšana novada teritorijas ietvaros;
• pieņemot lēmumus, pārdomāta zemes vērtību izmantošana.
Sociālā aizsardzība, veselība, drošība
• sociālās palīdzības un pakalpojumu sistēmas nodrošināšana un pilnveidošana novada iedzīvotājiem;
• sociālo pakalpojumu bāzes attīstība (pašvaldības pansionāti, mājas aprūpe, “drošības pogas” dienests, dušas un veļas mazgāšanas iespējas lauku teritorijās maznodrošinātām iedzīvotāju mērķu grupām);
• atbalsta pasākumi krīzes situācijās nonākušām personām un ģimenēm;
• atbalsts pašvaldības kapitāldaļu piederošajām Alūksnes un Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcām, novada medicīnas iestāžu, pašvaldības feldšerpunktu un to sniegto pakalpojumu attīstībai centros un pagastos;
• sociālā rakstura tradīciju turpināšana – senioriem, ilggadnieku un jaundzimušo sveikšanai;
• pašvaldības policijas kapacitātes stiprināšana drošības un kārtības nodrošināšanai visā novada teritorijā.
Kultūra, sports, amatniecība, tūrisms, dzīves vide
• vienotas kultūrpolitikas telpas izveide novadā;
• saturīga un jēgpilna iedzīvotāju brīvā laika organizēšana;
• katras novada teritorijas identitātes un kultūrvēsturiskā mantojuma vērtību saglabāšana un izziņas materiālu papildināšana un atjaunošana;
• bibliotēku, tautas namu, muzeju, tūrisma un amatniecības centru kvalitatīva darbība, jaunu radošo nozaru produktu izveide un piedāvājums Latvijas maršrutos un tirgos;
• radošo namu un centru infrastruktūras sakārtošana, atbalsts amatieru kolektīvu darbībai un jauno vietējo mākslinieku izaugsmei;
• profesionālās mākslas piesaiste Smiltenes pilsētas Kultūras centrā;
• daudzfunkcionālu sporta būvju pilnveide, to izmantošana novada iedzīvotājiem bez maksas, sporta aktivitāšu un veselīga dzīvesveida veicināšana;
• finansiāls atbalsts sporta nozarēm, to materiāli tehniskām bāzēm, sacensībām, komandām un individuāliem sportistiem;
• atbalsts lauku tūrismam, pilsētas un dabas vides maršrutu un reklāmas produktu izveidei, iesaistot tūrisma nozarē strādājošos uzņēmējus;
• zaļo teritoriju labiekārtošana un uzturēšana, parku, atpūtas un rotaļu laukumu pilnveidošana;
• atbalsts labiekārtošanas talku organizēšanai.
Iekļaujoša sabiedrība
• sadarbība ar sabiedrību nozīmīgu lēmumu apspriešanā un pieņemšanā;
• sadarbība un atbalsts ar visu nozaru nevalstiskām un reliģiskām organizācijām;
• atbalsts jaunatnes politikas attīstības veicināšanai;
• novada atpazīstamības veicināšana caur novada vērtībām, identitāti, iedzīvotājiem un viņu sasniegumiem.