Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Aivars Nalivaiko 1962 Inčukalna novada dome
2. Jānis Zilvers 1963 Zemnieku saimniecība "PĪLĀDŽI"
3. Dainis Domiņš 1972 SIA "Bodose"
4. Reinis Ādamsons 1986 SIA "DAMSON"
5. Ilze Kļaviņa 1969 Garlība Merķeļa Lēdurgas pamatskola
6. Linards Ligeris 1985 Biedrība "Lauku Attīstības Partnerība"
7. Līga Šube 1988 Inčukalna novada dome
8. Sandis Sprincis 1977 HB service SIA
9. Ieva Kikuste 1975 Inčukalna novada Mūzikas un mākslas skola
10. Normunds Saukāns 1978 AS "Siguldas Būvmeistars"
11. Sandis Kalniņš 1976 Inčukalna novada dome
12. Līvija Ustupa 1966 Krimuldas tautas nams
13. Arnis Veckaktiņš 1973 SIA "Ogres piens"
14. Inga Šteinerte 1983 Zemessardzes štābs
15. Ēriks Čoders 1961 Kooperatīvā krājaizdevu sabiedrība "ALLAŽU SAIME"
16. Līga Dadzīte 1990 SIA "STANDELE"
17. Andris Nuķis 1988 Biedrība "Sporta klubs NUKI"
18. Ilze Vētra 1960 SIA "DABAS VIELU FARMĀCIJAS LABORATORIJA "FITOSAN""
19. Inga Freimane 1960 Inčukalna novada domes struktūrvienība Inčukalna Tautas nams
20. Māris Malcenieks 1964 Zemnieku saimniecība "BRAČAS"
21. Modris Kalvāns 1968 Mežsaimniecības pakalpojumu kooperatīvā sabiedrība "L.V.Mežs"
22. Antra Reinmane 1988 studente
Программа партии
NOVADS - dzīves telpa, kurā ir svarīgs ikviens iedzīvotājs, kur katram ir iespējas izteikties un tikt sadzirdētam. Apzinoties un izmantojot katras apdzīvotas vietas unikalitāti un iespējas - ir uzlabojama dzīves kvalitāte gan pilsētā, gan pagastos.

Esam izveidojuši spēcīgu, pieredzējušu komandu ar vienotu mērķi un skaidru redzējumu. Motivācija, rīcība un ticība saviem spēkiem virzīs mūs sasniegt vēlamo.

Uzņēmējdarbība – attīstīsim uzņēmējdarbībai labvēlīgu vidi, stiprināsim dialogu ar novada uzņēmējiem. Kā iespēju redzam industriālo parku attīstību novadā, kas rastu risinājumu ražošanas telpu nomas jautājumos un sekmētu jaunu darba vietu rašanos.

Infrastruktūra – kvalitatīvas ielas, ceļi un apgaismojums, kas nodrošina komfortablu pārvietošanos. Ikvienam pieejams sabiedriskais transports kā ikdienas pārvietošanās līdzeklis. Rūpēsimies par īres dzīvokļu fonda izveidi novadā, īpaši atbalstot jaunās ģimenes. Turpināsim jau esošo ceļu remontdarbus un veiksim jaunu posmu, t.sk. veloceliņu, izbūvi visā novadā. Attīstīsim maģistrālo ceļu mezglu savienošanu novadā. Sekosim līdzi projekta Rail Baltica norisei, lai izmantotu to novada ekonomiskajā izaugsmē. Atbalstīsim komunālo pakalpojumu pieslēgumus iedzīvotāju īpašumiem.

Veselība – nodrošināsim pieejamību kvalitatīvai veselības aprūpei. Prioritāte - uz veselīgu dzīvesveidu vērsta profilakse un rehabilitācija. Paplašināsim iedzīvotājiem pieejamo pakalpojumu skaitu un apjomu Siguldas slimnīcā, atbalstīsim jaunu medicīnas speciālistu, ģimenes ārstu ienākšanu novadā. Sniegsim finansiālu atbalstu senioriem veselības uzlabošanai.

Sports – sporta attīstībai celsim treneru kvalifikāciju un piesaistīsim sertificētus speciālistus. Veicināsim tautas sportu visās vecuma grupās. Novadā saglabāsim un attīstīsim sporta infrastruktūru komandu sporta veidiem, t.sk. basketbols, volejbols, hokejs, futbols. Atbalstīsim sporta klubus.

Izglītība – kvalitatīva izglītība ikvienam visos vecuma posmos. Nodrošināsim vietu bērnudārzā katram bērnam. Saglabāsim un attīstīsim skolas pagastos. Motivēti, radoši pedagogi ar konkurētspējīgu atalgojumu, vienlīdzīga attieksme pret pedagogiem. Veidosim sadarbību ar privātajām izglītības iestādēm. Līdzfinansēsim veselīgu un pilnvērtīgu ēdināšanu izglītojamajiem līdz 9. klasei.

Kultūra – saglabājot vietējo kopienu kultūras iestādes un amatiermākslas kolektīvu darbību, stiprināsim lokālo patriotismu. Modernizēsim brīvā laika pavadīšanas vietas. Paredzēsim finansiālu atbalstu vietējo kopienu iniciatīvām kultūras norišu dažādošanai. Dosim iespēju katram attīstīt un izpaust radošos talantus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, saglabājot un stiprinot mūzikas un mākslas skolas kā pamatu daudzpusīgas personības veidošanā.

Sociālais atbalsts – ik gadu novadā palielināsim bērnu piedzimšanas pabalstu par 10%. Finansiāli atbalstīsim senioru kopienas aktivitātes. Visiem pašvaldības administratīvās teritorijas iedzīvotājiem nodrošināsim sociālo pakalpojumu pieejamību pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Nodrošināsim atbalstu sabiedriskajām organizācijām precīzākai un ātrākai palīdzības sniegšanai.

Drošība – dzīve drošā vidē. Sadarbība ar Pašvaldības policijas darbiniekiem, kas vislabāk pārzina situāciju novadā, un Valsts policiju.

Pārvaldība – uz iedzīvotāju vērsts pārvaldes modelis, kurā ikdienā tiek nodrošināta saimnieciskā darbība un katram iedzīvotājam ir iespējas saņemt pašvaldības pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai. Saglabāsim informatīvo telpu visiem novada pagastiem. Katrā pagastā konkrētu vietējo jautājumu risināšanai jāveido iedzīvotāju valde, iesaistot tajā sabiedrību. Sekmēsim novada jauniešu līdzdalību pašvaldības lēmumu pieņemšanā.

Finanses – novada izaugsme ir iespējama, pateicoties mūsu iedzīvotāju nodokļu iemaksām. Kopīgi lēmumi par finansējuma racionālu izlietojumu sekmēs novada attīstību un cels labklājības līmeni. Piesaistīsim papildus finanšu instrumentus novada attīstībai.

Vide – apkārtējas vides kvalitāti ietekmē katra novada iedzīvotāja attieksme, rīcība un līdzdalība. Kopā veidosim sakārtotu un tīru vidi mums apkārt. Atbalstīsim videi draudzīgu lauksaimniecību. Rūpēsimies par šķiroto atkritumu sistēmas uzlabošanu visā novadā un izmaksu samazināšanu iedzīvotājiem.

Mūsu mērķis ir sakārtota un prognozējama dzīve novadā. Mainot domes klātbūtni iedzīvotāju ikdienā no uzraugošas institūcijas uz sabiedroto, varam to sasniegt.

Veicinot sabiedrības līdzdalību dažādos procesos, stiprināsim iedzīvotāju piederības sajūtu kopienai un novadam.


Siguldai un novadam!
Iedvesmojam dzīvot labāk!