Самоуправлений выборы 2021

KRIMULDAS NOVADA PARTIJA

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ance Pētersone 1981 Civilās aviācijas aģentūra
2. Jānis Eisaks 1953 SIA "Laimas"
3. Vineta Zalmane 1977 Zemnieku saimniecība "Saknītes"
4. Erlends Eisaks 1987 SIA "Laimas"
5. Dainis Jēkabsons 1976 SIA "Entalpija 2"
6. Mārtiņš Zemītis 1979 SIA "Helmes Latvia"
7. Māris Rehtšprehers 1971 Zemnieku saimniecība "Mazlauri"
8. Nauris Bokšs 1973 Zemnieku saimniecība "Klāviņi"
9. Jūlija Bieziņa 1946 Apdrošināšanas kompānija Compensa Life Vienna Insurance Group SE Latvijas filiāle
10. Ojārs Kalnozols 1992 SIA "True Smile"
11. Zane Zeltiņa 1985 SIA Stādaudzētava "Baižas"
12. Zanda Dauģele 1990 SIA "PATA"
13. Agrita Saulīte 1978 Krimuldas vidusskola
14. Kaija Brisone 1964 Krimuldas vidusskola
15. Aija Sakne 1972 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests
16. Edmunds Purviņš 1993 AS Latvijas Finieris
17. Māra Ozola 1957 Murjāņu sporta ģimnāzija
18. Aigars Vēvers 1976 Stora Enso Packaging SIA
19. Gatis Kaņeps 1979 Pašnodarbinātais
20. Mārtiņš Segliņš 1991 SIA Ceplīši A.S.
21. Guntars Kāršenieks 1979 GA Logistics SIA
22. Jānis Rubīns 1948 Biedrība "Latvijas Brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību Apvienība"
Программа партии
KRIMULDAS NOVADS – ATTĪSTĪTA UN PILNTIESĪGA SIGULDAS NOVADA DAĻA

Mēs apzināmies savu misiju un atbildību!
Mēs piedāvājam uz vērtībām balstītu pieeju novada attīstībai!
Pašreizējam Krimuldas novadam ir jākļūst par nozīmīgu Siguldas novada daļu, kurā notiek līdzsvarota attīstība paralēli Siguldai un citām pievienotajām daļām un kura nekļūst par nomali kopējā Siguldas novadā.

Mums ir būtiski nodrošināt:

CIEŅPILNA ATTIEKSME PRET IEDZĪVOTĀJIEM,CILVĒKU UN ĢIMENI

• godāsim mūsu cilvēku - neatkarīgi no viņa vecuma, dzimuma, tautības, reliģiskās piederības, politiskās pārliecības;
• Krimuldas un Lēdurgas pagastu iedzīvotāju maksātie nodokļi nonāk Krimuldas novada iedzīvotāju attīstības labā;
• Krimuldas un Lēdurgas pagastu iedzīvotāju nodokļu maksājumi nav maksājumi par apjomīgajiem Siguldas un Inčukalna kredītiem;
• Krimuldas un Lēdurgas pagastu iedzīvotājiem netiek palielināts nodokļu slogs salīdzinot ar pašreizējo;
• materiāli tiek atbalstīti novadā jaundzimušie;
• atbalstītas daudzbērnu ģimenes;
• stiprinātas tradīcijas senioru, darba veterānu, godājamu cilvēku un ģimeņu atbalstam.

LĪDZATBILDĪBA, SOCIĀLAIS TAISNĪGUMS, NEVALSTISKĀS ORGANIZĀCIJAS

• atbalstītas sabiedriskās organizācijas to projekti un pasākumi;
• atbalstītas nozīmīgas pilsoniskās aktivitātes;
• tiek nodrošināts atbalsts brīvprātīgām iedzīvotāju grupām konkrētu iniciatīvu īstenošanai (piemēram, ledus laukumu veidošanā utt.);
• motivētas sociālā riska mērķgrupas iesaistīties sabiedriskajos darbos;
• piedāvātas nodarbinātības iespējas skolēniem un studentiem vasaras periodā;
• atbalstīti cilvēki ar īpašām vajadzībām;
• pietuvināti ekskluzīvi pasākumi mazaizsargātām ģimenēm.

VESELĪBA, VESELĪGS DZĪVESVEIDS

• tiek attīstītas visas veselības pakalpojumu sniedzējas un uzturēšanas iestādes;
• uzlabosim sporta infrastruktūru, piedāvāsim vēl plašāku, daudzpusīgāku sporta nodarbību loks;
• tiek uzsākta aktīvās atpūtas vietu labiekārtošana pie ūdenstilpnēm;
• tiek atbalstīta tautas sportu un iedzīvotāju līdzdalība veselīga dzīvesveida aktivitātēs.

SOCIĀLĀ, FIZISKĀ UN EMOCIONĀLĀ DROŠĪBA

• tiek veidota sociāli, fiziski un emocionāli droša vide, visa veida pakalpojumus pietuvinot dzīvesvietai;
• Sociālais dienests ir būtisks pakalpojumu sniegšanas kontaktpunkts;
• tiek nodrošināta dienas centra attīstība Sunīšos;
• tiek uzlaboti sadzīves apstākļi veco ļaužu mītnē “Pēterupe”, bibliotēka papildināta un nodrošināta ar jaunu (svaigu) lasāmvielu (laikraksti, žurnāli);
• tiek nodrošināta pilnvērtīga deinstitucionalizācijas projekta īstenošana iedzīvotājiem ar papildu vajadzībām;
• īpašās sociālās grupas saņem dūmu detektorus un šajās ēkās notiek skursteņu (dūmvadu) tīrīšana (1x gadā);
• Krimuldas un Lēdurgas pašvaldības ar pašvaldības policijas uzraudzību;
• pašvaldība pilnvērtīgi atbalsta novada teritorijā esošās brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības un to struktūrvienības;
• tiek pastiprināts pašvaldības konsultatīvais atbalsts.

KULTŪRA

• samazinoties pandēmijas apmēriem, novadā notiek kultūras un sporta, teātra un deju pasākumi, izstādes;
• tiek attīstīta konkurētspējīga profesionālās ievirzes izglītība,
• attīstītas un veidotas laikmetīgas bibliotēkas;
• attīstīts, atvērts laikmetam attiecīgas Anšlava Eglīša muzeja telpas Inciemā;
• notiek sakrālā mantojuma saglabāšana un paralēla savstarpēja sadarbība ar baznīcām Lēdurgā, Krimuldā;
• tiek uzsākta brīvdabas estrādes izbūve Raganā, Reģu pļavā.

IZGLĪTĪBA

• tiek stiprināta pilsoniskā apziņa, piederības sajūtu novadam, valstij;
• Krimuldas un Lēdurgas pagastā tiek attīstītas gan vispārējās izglītības skolas, gan mūzikas un mākslas skolas;
• saglabāsim esošo skolu tīklu, neviena skola netiek samazināta, likvidēta vai zaudē savu statusu;
• noteiksim kā prioritāti izglītības kvalitāti un konkurētspēju;
• mums ir labākie skolotāji skolās;
• tiek realizēts Krimuldas vidusskolas stadiona projekts;
• tiek būvēta piebūve Krimuldas vidusskolas sporta zālei;
• tiek nodrošināta Krimuldas vidusskolas peldbaseina attīstība.

DABA UN VIDE

• tiek veidota pievilcīga dzīves vide, racionāli izmantojot dabas resursu;
• tiek attīstīts Lēdurgas dendroparks, apskates objekti nodrošināti ar attiecīgu informāciju un norādēm;
• novads tiek popularizēts un ir pievilcīgs arī citu pašvaldību iedzīvotājiem, viesiem, tūristiem;
• tiek realizēti visi grants ceļu attīstības projekti un uzsākti jauni, lai nodrošinātu pilnvērtīgu infrastruktūru gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumu attīstībai;
• līdzfinansēti projekti komunālas saimniecības, daudzdzīvokļu māju renovācijai, piebraucamo ceļu, pagalmu sakārtošanai.