Самоуправлений выборы 2021

Latvijas Zaļā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Guntis Liepiņš 1955 Sējas novada dome
2. Bruno Veide 1961 Saulkrastu novada dome
3. Normunds Broks 1984 Sējas novada dome
4. Ivars Veide 1992 Saulkrastu novada dome
5. Inta Petrova 1959 Sējas novada dome
6. Andris Vītols 1982 SIA „AV Apdare”
7. Mārcis Mežulis 1964 SIA GSA PROJEKTS
8. Sandra Lapkovska 1977 SIA “Sun shore”
9. Liena Ozoliņa 1978 Sējas pamatskola
10. Dagnija Bižāne 1977 SIA “Zvejniekciema Draugi” krodziņš “SaltWater”
11. Aleksandrs Zoričs 1979 SIA “Saulkrastu komunālserviss”,
12. Dainis Tutiņš 1964 CATA Saulkrastu iecirknis
13. Andris Zemītis 1961 PSIA Saulkrastu slimnīca
14. Ervīns Ješus 1988 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests, Saulkrastu daļa
15. Valdis Freimanis 1960 Sertificēto maksātnespējas procesu administrācijas asociācija
16. Raita Siliņa 1961 SIA “Piespēle 1”
17. Lilita Lapsiņa 1988 Sējas novada dome
18. Dainis Lauskis 1965 Pašnodarbinātais
Программа партии
Latvijas Zaļās Partijas prioritāte ir daba un cilvēks.
Cilvēks - no piedzimšanas brīža, ģimenē, skolā, dabā, atpūtā, darbā, sabiedrībā un uzņēmējdarbībā.
Mēs ieguldīsim savas zināšanas, prasmes un pieredzi, lai nodrošinātu līdzsvarotu novada attīstību, veicinot uzņēmējdarbību, darbavietu veidošanos, turpinot sakārtot infrastruktūru, nodrošinot kvalitatīvus un sabiedrības vajadzībām atbilstošus pakalpojumus. Vēlamies īpašu atbalstu sniegt ģimenēm ar bērniem un izglītības kvalitātes paaugstināšanai.

VIDE
• Nodrošināsim jūras, piekrastes kāpu un upju ekosistēmas aizsardzību
• Rūpēsimies par notekūdeņu attīrīšanu
• Mazināsim ostas ietekmi uz vidi un vietēju iedzīvotāju dzīvi
• Vairosim atkritumu šķirošanas iespējas
• Atbalstīsim daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanu
• Esam par atjaunojamās enerģijas izmantošanu

INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA
• Pabeigsim uzsāktos infrastruktūras projektus
• Uzbūvēsim bērnudārzu Zvejniekciemā
• Uzbūvēsim jaunu Saulkrastu novada mūzikas un mākslas skolas ēku
• Uzbūvēsim jaunu katlu māju Saulkrastos
• Veiksim novada lauku un grants ceļu atjaunošanu
• Veiksim ciemu centrālo ielu pakāpenisku atjaunošanu ar dubultās virsmas apstrādes tehnoloģiju
• Izbūvēsim velo-gājēju celiņu Murjāņi- Loja
• Izbūvēsim PII Bitīte multifunkcionālo zāli
• Izbūvēsim velo-gājēju celiņu gar Murjāņu ceļu no Saulkrastu apvedceļa līdz Rožu bulvārim
• Paplašināsim novada ūdensapgādes un kanalizācijas notekūdeņu tīklus
• Līdzfinansēsim mājsaimniecību ūdens un kanalizācijas pieslēgšanos pie centrālajiem tīkliem
• Izveidosim velosipēdu novietnes dzelzceļa stacijās

ATBALSTS UZŅĒMĒJDARBĪBAI
• Uz TIC bāzes veidosim iestādi, kura veidos novada atpazīstamību un identitāti, īstenos tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību
• Organizēsim jauno uzņēmēju grantu konkursus
• Atbalstīsim lauku ražotājus, amatniekus un pašnodarbinātos
• Lauksaimniekiem piemērosim samazinātu NIN likmi
• Bioloģiskajiem lauksaimniekiem piemērosim par 50% samazinātu NIN
• Atbalstīsim investīciju piesaisti ar Privātās Publiskās Partnerības sadarbības modeļiem
• Attīstīsim ražošanas un industriālās teritorijas darba vietu radīšanai
• Tūrisma stratēģiju veidosim kā atbalstu uzņēmējiem novadā

NOVADA PĀRVALDE UN ATTĪSTĪBA
• Nodrošināsim efektīvu, godprātīgu un atklātu jaunizveidotā novada pārvaldību
• Nodrošināsim atklātu pašvaldības, kapitālsabiedrību, iestāžu iepirkumu procedūru un noslēgto līgumu publisku pieejamību
• Paplašināsim pakalpojumu skaitu, kvalitāti un pieejamību e-vidē
• Organizēsim pašvaldības pakalpojumu sniegšanu pēc vienas pieturas aģentūras principa visās novada bibliotēkās

IZGLĪTĪBA
• Saglabāsim visas novada izglītības iestādes
• Nodrošināsim skolēnu bezmaksas nokļūšanu uz un no novada izglītības iestādēm
• Iekļausim mācību programmās vides aizsardzības mācību
• Ēdināšanu mācību iestādēs organizēsim tikai ar Latvijā ražotu ekoloģisku pārtiku
• Orientēsim novada izglītību Ziemeļvalstu virzienā, sekmējot valodu apguvi un iesaistoties dažādās pārrobežu sadarbības programmās
• Nodrošināsim pedagogiem 20% pašvaldības piemaksu pie valstī noteiktās pedagogu likmes sākot ar 2022. gadu
• Nodrošināsim visiem novada bērniem vietu bērnudārzā
• Nodrošināsim skolēnu apmācību peldēšanā
• Atbalstīsim un paplašināsim interešu izglītības iespējas novadā

SOCIĀLĀ SFĒRA
• Izstrādāsim atbalsta programmu audžuģimeņu kustības veicināšanai
• Nodrošināsim brīvpusdienas sākot no 5 gadu vecumu līdz 12.klasei visās pašvaldības mācību iestādēs
• Palielināsim medicīnas aprūpes pieejamību un sociālo palīdzību
• Nodrošināsim 500 EUR pašvaldības pabalstu jaundzimušajiem
• Atbalstīsim senioru aktivitātes mūžizglītības ietvaros

ATBALSTS SABIEDRĪBAS AKTIVITĀTĒM
• Atbalstīsim NVO un iedzīvotāju iniciatīvas, organizējot projektu konkursus
• Aktivizēsim dialogu starp iedzīvotājiem un pašvaldību, veidojot iedzīvotāju valdes
• Ieviesīsim līdzdalības budžetu, sabiedrības ierosinātiem teritorijas attīstības projektiem
• Apbalvosim novadniekus, kuri veicinājuši novada attīstību un atpazīstamību

KULTŪRA, SPORTS UN TŪRISMS
• Saglabāsim un integrēsim kultūras namus kopējā novada dzīvē, un atbalstīsim pašdarbnieku kolektīvus
• Veicināsim kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un atjaunošanu
• Atbalstīsim jaunu tradīciju un pasākumu veidošanu
• Organizēsim projektu konkursus kultūras un sporta atbalstam
• Veicināsim visa vecuma tautas sportu novadā
• Veicināsim tūrisma un velomaršrutu attīstību
• Veidosim laikmetīgu, tradīcijās balstītu kultūras programmu