Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Roberts Sipenieks 1988 Latvijas Kara muzejs
2. Kristīna Maslovska 1970 Brocēnu novada pašvaldība
3. Ivars Atteka 1961 Dr. Attekas privātprakse
4. Ilze Kļava 1967 Saldus novada pašvaldības Saldus pagasta pārvalde
5. Toms Erviks 1988 SIA "Kalna 22a"
6. Kristaps Kokins 1991 JSC "Kalceks"
7. Ainārs Tiļļa 1982 SIA "Kurzemes dabas fondi"
8. Aivis Zubavičs 1983 SIA "Neroli Met"
9. Uģis Zanders 1979 SIA "Zusa""
10. Rinalds Rullis 1974 SIA "Stādaudzētava Blīdene"
11. Rasa Dirvēna 1965 Valsts Izglītības Satura Centrs
12. Aivars Kruskops 1955 Pensionārs
13. Kristīna Vecpuise 1971 Biedrība "Gaismas Telts"
14. Ainars Arums 1968 ZS 45. kaujas nodrošinājuma bataljons
15. Edijs Jakubausks 2002 Skolēns
16. Baiba Rītere 1959 Latvijas Mākslinieku savienība
17. Pēteris Stumburs 1969 Biedrība "Airītes stacija"
18. Santa Laurinoviča 1969 Tukuma novada pašvaldība
Программа партии
Mūsu mērķis – attīstīts, uzņēmējdarbībai un ģimenēm draudzīgs novads ar saglabātām pilsētu un pagastu kultūrvēsturiskajām vērtībām un tradīcijām.

Par atklātību, profesionalitāti un atbildību savā darbā.

PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE

1. Veidosim efektīvu un vienotu pašvaldības pārvaldi ar administratīvo centru SALDUS PILSĒTĀ un pakalpojumu centriem BROCĒNU PILSĒTĀ un pagastos.
2. Nodrošināsim godīgu un profesionālu Saldus un Brocēnu pašvaldību apvienošanās procesu.

SABIEDRĪBAS LĪDZDALĪBA

1. Veicināsim vietējo iedzīvotāju regulāru iesaisti pašvaldības lēmumu pieņemšanas procesos, ieviešot un izskaidrojot jaunās sabiedrības līdzdalības formas:
• Iedzīvotāju padomes (arī pagastos ar mazu iedzīvotāju skaitu);
• līdzdalības budžets;
• kolektīvais iesniegums;
• publiskā apspriešana.
2. Nodrošināsim domes vadības un administrācijas, kā arī deputātu regulāru tikšanos ar iedzīvotājiem, uzņēmējiem un biedrībām.
3. Veicināsim pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības modeli, kurā NVO darbojas kā pašvaldības partneris komunikācijā ar vietējām kopienām un sabiedrību.
4. Pilnveidosim pašvaldības atbalsta sistēmu biedrību un sabiedriskā labuma organizāciju darbam vietējo kopienu iniciatīvu īstenošanai.

UZŅĒMĒJDARBĪBA

1. Vecināsim uzņēmēju konsultatīvās padomes izveidi un iesaisti pašvaldības budžeta veidošanā.
2. Veidosim konstruktīvu sadarbības modeli ar uzņēmēju un mājražotāju biedrībām, kas būtu balstīts uz savstarpēju komunikāciju un atgriezenisko saiti.
3. Ierosināsim izveidot uzņēmējdarbības investīciju katalogu, kas sekmētu uzņēmējdarbības piesaisti novada teritorijai.
4. Veidosim atbalsta sistēmu sociālās uzņēmējdarbības attīstībai novadā.

VIDE UN INFRASTRUKTŪRA

1. Meklēsim risinājumus vides aizsardzības, gaisa kvalitātes un atkritumu apsaimniekošanas problēmām, popularizējot sabiedrībā videi draudzīgu rīcību un atjaunojamo energoresursu izmantošanu.
2. Sniegsim pašvaldības atbalstu daudzdzīvokļu māju un pagalmu renovācijas projektiem.
3. Nodrošināsim pašvaldības ceļu uzraudzību, ceļu infrastruktūras regulāru atjaunošanu, dubultās virsmas apstrādi un atbalstīsim finansējuma piešķiršanu pagastu ceļiem.
4. Lai atbalstītu ģimenes, izmantosim valsts aizdevumu īres dzīvokļu izveidošanai pašvaldības īpašumā esošajās ēkās, veicot ēku un telpu atjaunošanu.
5. Piešķirsim finansējumu graustu demontāžai.
6. Atbalstīsim Cieceres upes revitalizācijas projektus.

IZGLĪTĪBA
1. Mūsu mērķis: Valsts ģimnāzija Saldus novadā.
2. Sekmēsim kvalitatīvu un līdzsvarotu izglītības programmu piedāvājumu un īstenošanu visos izglītības vecumposmos (pirmsskolas, pamatizglītības un vidējās izglītības) atbilstoši bērnu un jauniešu vajadzībām un reaģējot uz pārmaiņām sabiedrībā.
3. Definēsim un attīstīsim katrai vidusskolai, arī Brocēnu vidusskolai, savu specializāciju, mērķtiecīgi izmantojot esošos resursus un piedāvājot skolotājiem konkurētspējīgu atalgojumu un mērķtiecīgu profesionālo pilnveidi.
4. Nodrošināsim izglītības iestāžu infrastruktūras uzturēšanu un attīstīšanu atbilstoši jauno izglītības standartu prasībām.
5. Atbalstīsim darba vidē balstītu mācību iespējas.
6. Atbalstīsim ideju par informācijas tehnoloģiju centra izveidi.
7. Atbalstīsim jauniešu iniciatīvas, pilsonisko līdzdalību, kā arī atbalstīsim Jaunsardzes, Mazpulku, Skautu un gaidu darbību.

KULTŪRA, SPORTS UN TŪRISMS

1. Veidosim kvalitatīvu, līdzsvarotu un radošumā balstītu novada kultūrvidi vienotā kultūras, sporta un tūrisma pārvaldības sistēmā.
2. Veicināsim vienlīdzīgu kultūras un mākslas jaunrades attīstību visā novadā, par prioritāru nosakot kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu.
3. Risināsim kultūras infrastruktūras problēmas – amatiermākslas, profesionālās mākslas un kultūras projektu pieejamībai.
4. Atbalstīsim efektīvu pašvaldības resursu izmantošanu, integrējot kultūras un sporta pasākumu organizēšanā NVO iniciatīvas un resursus.
5. Atjaunosim tūrisma infrastruktūru pagastos, aktualizējot dabas taku uzturēšanu un jaunu tūrisma maršrutu izveidošanu, tai skaitā ekotūrismu.

SOCIĀLĀS GARANTIJAS

1. Nodrošināsim medicīnisko pakalpojumu pieejamību, atbalstot Saldus medicīnas centra pakalpojumu paplašināšu un doktorātu izveidi pagastos.
2. Nodrošināsim atbalsta pasākumus sociālās nevienlīdzības mazināšanai un atbalstu krīzes situācijās.

DROŠĪBA

1. Rosināsim pašvaldības policijas kapacitātes stiprināšanu, sabiedriskās drošības diennakts uzraudzību, kā arī preventīvos pasākumus visā novada teritorijā.