Самоуправлений выборы 2021

Politiskā partija "Latvijas Reģionu Apvienība"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Kārlis Knēziņš 1978 Garkalnes novada dome
2. Laila Uzule 1975 0001 A, SIA
3. Pēteris Salenieks 1957 Garkalnes novada dome
4. Jānis Olle 1984 Storeanso Latvia, AS
5. Liena Laicāne 1986 Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "Gregucis"
6. Guntars Brauns 1980 Grifs AG, SIA
7. Aivars Draudiņš 1965 Rīgas dome
8. Aija Šteinberga 1965 Garkalnes novada dome
9. Ilze Ortveina 1972 VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca"
10. Artis Lieljuris 1986 Lattransport, SIA
11. Jānis Lepsis 1983 Kalna Spuļļu dīķi
12. Antons Cibuļskis 1956 Z/S Cibiņas
13. Edgars Bergholcs 1980 Baltijas Elektro Sabiedrība, SIA
14. Jānis Apsītis 1990 Eco Baltia Vide
15. Didzis Karlovskis 1987 Tikkurila, SIA
16. Aigars Urbanovičs 1986 DDM, SIA
17. Ingrīda Jubalte-Bleija 1966 Sadales tīkls, AS
18. Elmārs Kovaļevskis 1970 VSIA “Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
19. Diāna Jakoviča 1987 Atiķes Doktorāts
20. Māris Keišs 1972 Vangažu namsaimnieks, SIA
21. Artūrs Pavlovs 1971 Rīgas Regbija klubs
22. Terēza Luksa-Sigate 1982 TL Candles, SIA
Программа партии
Mēs esam cilvēki no Garkalnes, Ropažiem, Stopiņiem un Vangažiem, kuriem radusies iespēja veidot savu nākotni kopā


Pašvaldības pārvalde

Nodrošināsim jaunā novada ilgtspējīgu un līdzvērtīgu attīstību visā teritorijā, izstrādāsim Attīstības plānu ilgtspējīgai attīstībai, ņemot vērā visu apvienoto novadu iedzīvotāju vajadzības un intereses.
Piedāvāsim risinājumus, atbalstīsim projektus un pasākumus, kas iedzīvotājiem radīs piederības sajūtu jaunajam novadam.
Nodrošināsim pašvaldības pakalpojumu efektīvu pieejamību iedzīvotājiem un uzņēmējiem ērtā veidā.
Attīstīsim pieejamu un saprotamu komunikāciju ar novada domes un tās struktūrvienību darbiniekiem.
Sniegsim pilnīgu informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu.
Ieviesīsim e-pakalpojumu mobilo aplikāciju un iesniegto dokumentu elektronisku izsekošanu.
Samazināsim administratīvo slogu un uzlabosim Būvvaldes darbu.


Izglītība, kultūra, sports
Bērnu un jaunatnes lietas

Nodrošināsim kvalitatīva kompetencēs balstīta izglītības satura īstenošanu novada pašvaldības izglītības iestādēs.
Nodrošināsim datorus ģimenēm ar bērniem skolas vecumā, lai attālinātais mācību režīms netraucētu kvalitatīvai zināšanu apguvei.
Veicināsim kvalitatīvu un kompetencēm atbilstošu pedagogu piesaisti.
Palielināsim vietu skaitu PII, veicināsim privāto PII un aukļu dienestu izveidošanu un 1.5 gadu vecu bērnu pieskatīšanu, nodrošināsim kvalitatīvas brīvpusdienas visiem skolēniem un PII audzēkņiem.
Līdzfinansēsim privāto skolu un bērnudārzu pakalpojumus novada bērniem.
Atbalstīsim novada sporta komandas, individuālos sportistus, mūziķus, māksliniekus un pašdarbības kolektīvus.
Veicināsim sporta bāžu, hokeja ledus laukuma un auto-moto trases ierīkošanu.
Izveidosim skeitparkus un slidotavas visos novada pagastos.
Dažādosim un paplašināsim interešu izglītības pulciņus, veicināsim nometņu organizēšanu dažāda vecuma bērniem un jauniešiem.
Turpināsim labiekārtot un izbūvēt atpūtas zonas, bērnu rotaļu un sporta laukumus, peldvietas, kā arī veidosim multifunkcionālos aktīvās atpūtas parkus.
Organizēsim novada svētkus, ģimenes dienas, sporta un kultūras pasākumus visām iedzīvotāju vecuma grupām.
Nodrošināsim atbalstu un finansējumu novada jauniešu inovatīvajiem projektiem.
Veicināsim novada, Rīgas un Pierīgas izglītības iestāžu sadarbību.


Infrastruktūra, uzņēmējdarbības vide, sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām

Izstrādāsim Attīstības plānu novada ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot pēctecības, vienlīdzīgu iespēju, nepārtrauktības, atklātības, daudzveidības un saskaņotības principus;
Sadarbosimies ar novada uzņēmēju organizācijām, izveidosim Uzņēmēju konsultatīvo padomi;
Nodrošināsim ES struktūrfondu piesaisti novada infrastruktūras attīstībai;

Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību:
- novada teritorijās, kur tas būs izdevīgs risinājums, nodrošināsim centralizēto kanalizācijas tīklu pieslēgumu Rīgas kanalizācijas tīklam;
- nodrošināsim “Rīgas meži” mežu masīvu izmantošanu rekreācijas vajadzībām. Risināsim nelegālo atkritumu problēmas mežos;
- panāksim “Rīgas satiksme” maršruta tīklu pagarināšanu, transporta kustības sarakstu saskaņošanu.

Sadarbībā ar biedrību “Rīgas metropole”, Rīgas pilsētas, Ādažu, Salaspils un Siguldas novada pašvaldībām, VARAM un citām valsts institūcijām nodrošināsim:
- mobilitātes punktu izveidi Berģu un Ulbrokas apkaimēs, lai nodrošinātu iedzīvotājiem ērtu, dažādu sabiedriskā transporta veidu un
privāto transporta vienību pārsēšanās punktu ar iespēju tajā mainīt transporta veidu;
- gājēju un velosipēdistu celiņu ērtu un efektīvu savienojumu izveidi starp novada ciemiem un pašvaldībām;
- valsts autoceļu sakārtošanu, izmantojot ATR ietvaros VARAM plānoto autoceļu sakārtošanas programmu;
- attīstīsim Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru tīklu.


Sociālā drošība un veselība

Veicināsim kvalitatīvu veselības aprūpes pieejamību novada teritorijā.
Atbalstīsim pieaugušo mūžizglītības iespējas, pensionāru un invalīdu sabiedrisko dzīvi.
Paplašināsim un pilnveidosim sociālā dienesta un dienas centru darbību visā novada teritorijā.
Turpināsim darbu pie sociālo māju un pašvaldības īres dzīvokļu kvalitātes uzlabošanas un jaunu ēku celtniecības ar mērķi paplašināt dzīvojamā fonda resursu.
Atbalstīsim iedzīvotājus dažādu sociālo projektu ideju īstenošanā.


Drošība un kārtība

Uzlabosim iedzīvotāju drošību, pastiprinot pašvaldības policijas darbību.
Pilnveidosim videonovērošanas sistēmas pārklājumu visā novadā.
Nodrošināsim sadarbību ar Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrību.


Stiprs Ropažu novads
Stipra Latvija