Самоуправлений выборы 2021

"LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Mārtiņš Gunārs Bauze-Krastiņš 1958 Garkalnes novada dome
2. Edgars Treibergs 1955 Garkalnes novada dome
3. Gundars Jankovs 1979 Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
4. Jana Bunkus 1980 Biznesa augstskola Turība
5. Raimonds Fūrmanis 1977 SIA ”Brangi”
6. Aleksandrs Pavlovskis 1945 Rīgas namu pārvaldnieks
7. Jānis Romāns 1963 SIA Fikuss R
8. Gundars Krievs 1960 Garkalnes novada dome
9. Diāna Grāmatiņa 1978 VSAC „Ropaži”
10. Andrs Briņķis 1961 Garkalnes novada dome
11. Aleksejs Ziņkovskis 1973 Wenda Wash LTD
12. Ainis Feldorfs 1970 SIA RSGA
13. Gints Irbe 1974 SIA Lemaran
14. Sandris Kļaviņš 1977 SIA Stora Enso Packaging
15. Anita Oginska 1961 SIA Doktorāts Berģī
16. Raimonds Kalnaraups 1967 Pensionārs
17. Harijs Lieljuris 1955 Pašvaldības SIA Garkalnes Komunālserviss
18. Rita Strauta 1980 SIA “KGM”
19. Ainārs Krūms 1967 SIA RX Tirdzniecība
20. Uldis Žīgurs 1982 Dab Dental Latvia
21. Ingrīda Zunde 1958 Ropažu bāriņtiesa
22. Ieva Horste 1975 “Sporta Klubs“ Garkalnes tenisa skola
Программа партии
Latvijas Zemnieku Savienība
Ropažu novads

PROGRAMMA

Mums Ropažu novadā svarīgs katrs iedzīvotājs. Ropažu novads ir zaļš un drošs Pierīgas novads. Mēs gribam, lai novadā visiem bērniem ir vietas bērnudārzos, kvalitatīva izglītība un sakārtota infrastruktūra. Ropažu novadā jāturpina veicināt uzņēmējdarbība un inovācijas. Ropažu novadā palīdz tiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams – senioriem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, maznodrošinātajiem un trūcīgajiem. Vēlme ērti dzīvot, strādāt un augt mūsu novadā ir vienīgais rādītājs, kas vēsta – mums ir laba, efektīva un cilvēcīga pārvaldība. Tādu novadu mēs visi jau sen esam pelnījuši un tieši tādu mums visiem kopā būs iespēja izveidot pašvaldību vēlēšanās 5.jūnijā.
Apvienojot mūsu pieredzi pašvaldību pārvaldības darbā, uzņēmējdarbībā un savā ikdienā, esam izvirzījuši mērķus, kas jāsasniedz četros gados un tālākā nākotnē - ilgtermiņā.

Izglītība – uzbūvēsim jaunus un paplašināsim esošos bērnu dārzus, lai līdz 2024.gadam visiem novada bērniem būtu nodrošinātas vietas pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs. Uzlabosim skolu infrastruktūru sākot no sākumskolas līdz vidusskolai, atbilstoši mūsdienu prasībām. Pedagogiem nodrošināsim motivējošus darba apstākļus. Pašvaldības fokuss primāri būs labs vidējās izglītības pamats tālākam ceļam.

Veselība – piešķirsim ikgadējo pabalstu pensionāriem 100 EUR zāļu iegādei. Mēs palīdzēsim arī ar rehabilitāciju, tāpēc daudziem būs iespēja atgriezties pilnvērtīgā dzīvē. Veidosim dienas centrus jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs bērnus ēdināsim ar vietējo Latvijas pārtiku.

Infrastruktūra – uzlabosim un uzturēsim esošos ceļus, attīstīsim jaunus posmus, kas nodrošinās ērtākus un drošākus savienojumus starp novada apdzīvotām vietām. Noasfaltēsim vismaz 10 km grants ceļus gadā. Atbalstīsim pašvaldības īres dzīvokļu fonda veidošanu ar mērķi nodrošināt ar tiem jaunos speciālistus un jaunās ģimenes.

Uzņēmējdarbība – uzņēmējiem nodrošināsim “zaļo koridoru” novada Būvvaldē, būvniecības ieceru realizācijā. Piesaistīsim ES fondu līdzfinansējumu uzņēmējiem nepieciešamās infrastruktūras izbūvei. Ieviesīsim efektīvu mazā biznesa atbalsta programmu uzņēmējdarbībai līdz 5 darbiniekiem. Veidosim jaunas, pārdomātas industriālās zonas.

Sports – attīstīsim sporta infrastruktūru novadā. Veicināsim sportu jauniešu vidū, motivēsim sportot seniorus. Pašvaldībai jāapzinās – atbalstāmie sporta veidi ir tie, kas populāri iedzīvotāju vidū, tāpēc nauda sekos sportistam. Finansiāli atbalstīsim sporta biedrības un klubus.

Kultūra – novada pārvaldei jārūpējas par pagastu kultūras tradīciju saglabāšanu arī jaunās novadu reformas apstākļos. Vietējie kultūras nami ir pagastu sabiedriskās dzīves centrs. Finansiāli atbalstīsim kultūras notikumus, amatierkolektīvus un vietējās biedrības.

Atbalsts – mazināsim nekustamā īpašuma nodokļa slogu vienīgajam mājoklim. Piešķirsim pašvaldības dotācijas, nosakot apsaimniekošanas tarifus. Sociālā dienesta darbu organizēsim pēc specializācijas: daudzbērnu ģimenes, bezdarbnieki, vientuļie pensionāri utt.

Drošība – veidosim visaptverošu visa novada videonovērošanas sistēmu. Uzlabosim pašvaldības policijas materiāli tehnisko bāzi.

Pārvaldība – nodrošināsim sabalansēta pašvaldības budžeta izstrādi (kā tas pašlaik ir Garkalnes novadā), paredzot tajā ekonomiskajai situācijai atbilstošus, uz rezultātu orientētus pasākumus. Nodrošināsim, lai pēc novadu reformas ikvienā pagastā būtu iespēja klātienē saņemt pašvaldības pakalpojumu vietējā pārvaldē.

Vide – Izstrādāsim vienotu novada attīstības plānu. Mūsu princips – ražošanas uzņēmumi pārceļas no centra uz perifēriju. Veloceliņu attīstība novadā, savienojot tos ar novada apdzīvotām vietām un blakus novadu infrastruktūru. Tiks sakopti ūdenstilpņu krasti, ierīkotas promenādes un pastaigu takas. Sakārtosim daudzdzīvokļu ēku pagalmus un publiskos atpūtas laukumus. Veicināsim energoefektivitātes nodrošināšanu, sniedzot praktisku domes atbalstu māju siltināšanas projektos.

Mūsu mērķis ir sakārtota un pārtikusi dzīve novadā. Mēs zinām, ka daudzi Ropažu novada iedzīvotāji domā tāpat. Lai pilnībā to realizētu, mēs aicinām uz sadarbību ne tikai citu partiju pārstāvjus, bet arī visus Ropažu novada iedzīvotājus neatkarīgi no viņu dzimuma, dzimtās valodas, dzīvesvietas, vecuma un materiālā stāvokļa. 5.jūnijā mēs ievēlēsim jauno Ropažu novada domi.


Par zaļu un pārtikušu Ropažu novadu