Самоуправлений выборы 2021

"Latvijas attīstībai"

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Vita Paulāne 1969 Stopiņu novada dome
2. Zigurds Blaus 1960 Ropažu novada dome
3. Jānis Blūms 1982 Profesionāls sportists, basketbolists
4. Ainārs Vaičulens 1983 Stopiņu novada dome
5. Guntis Kampe 1981 SIA "Getliņi EKO"
6. Valdis Šīrants 1967 SIA „Vilkme”
7. Daiga Brigmane 1965 Stopiņu novada Ulbrokas bibliotēka
8. Lelde Sturme 1973 Stopiņu novada dome
9. Aelita Veipa 1969 Rīgas 5. pamatskola
10. Iveta Vīksne 1958 SIA "Ivetas Vīksnes ĢĀP"
11. Dāvids Čudars 1994 Futbola kluba VALOR
12. Edvīns Kočāns 1972 SIA „Baltic Rail Expert”
13. Gunta Reniņa 1966 SIA "TEHO-R"
14. Luīze Utāne 2001 SIA "PATNIS"
15. Sandis Petruškevičs 1979 Ropažu novada vidusskola
16. Ilga Ozola 1963 Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
17. Aigars Avotiņš 1981 Aston Baltic SIA
18. Atis Senkāns 1956 PA"Saimnieks"
19. Evita Eglāja 1968 Ropažu novada pašvaldība
20. Inguna Zirne 1967 Inčukalna novada pašvaldība Vangažu kultūras nams
21. Otto Metass 1967 SIA PRODEX
22. Juris Pilipivs 1973 SIA "LV Investīciju Grupa"
Программа партии
Ropažu novada attīstībai!

Administratīvi teritoriālā reforma iezīmē jaunas ilgtspējīgas attīstības iespējas novados. Mūsu komandu veido pieredzējuši profesionāļi, kuri, gudri strādājot jaunizveidotajā Ropažu novadā, ko veido Garkalnes, Ropažu, Stopiņu pagasti un Vangažu pilsēta, ar administratīvo centru Ulbrokā, izmantos reformas radītās iespējas, lai veidotu pamatu jaunu investīciju piesaistei un darbavietu radīšanai, panākot konkurētspējīga atalgojuma iespējas. Strādāsim, lai uzlabotu iedzīvotāju dzīves apstākļus gan centrā, gan ārpus tā. Veidosim jaunu novada pārvaldes modeli - iesaistot iedzīvotājus lēmumu pieņemšanā, komunicējot un konsultējoties par svarīgiem pašvaldības darba aspektiem. Mēs veidosim profesionālu un efektīvu pārvaldi Ropažu novadā, atbilstoši katra ciema un iedzīvotāja vajadzībām. Realizēsim vienotus attīstības projektu, veidojot jauno Ropažu novadu kā vienotu, spēcīgu un ilgtspējīgu pašvaldību, kas līdzsvaroti attīstās un ko par savu mājvietu izvēlas ģimenes un uzņēmēji.

Mūsu spēks ir atbildība, pieredze un atklātība, spēja turpināt uzsāktos projektos un realizēt jaunas ieceres un darbus. Mūsu prioritātes ir radoša, izglītota un saliedēta sabiedrība, ģimenes kā vērtības stiprināšana, kvalitatīvi pakalpojumi ikvienam iedzīvotājam, izglītības, sociālās vides, kultūrvides un konkurētspējīgas uzņēmējdarbības tālāka attīstība, investīciju piesaiste un infrastruktūras attīstība, sakārtota vide un mobilitāte, aktīva kultūras, sporta un jaunatnes lietu ikdiena, ikvienas personas drošība.

Plānotie darba rezultāti:

Kvalitatīvi un ikvienam pieejami kultūrvides, sociālie pakalpojumi pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, īpaši senioriem un personām ar īpašām vajadzībām;

Īsā termiņā izstrādāti jauni normatīvie dokumenti, lai visiem novada iedzīvotājiem tiktu sniegts līdzvērtīgs sociālais atbalsts ikvienam pakalpojumam;

Nodrošināta Vienoto klientu apkalpošanas centru darbība pagastos un Vangažu pilsētā, lai iedzīvotāji var saņemt ne tikai pašvaldības, bet arī valsts pakalpojumus tuvu dzīvesvietai;

Attīstīta veselības aprūpe un izveidots aprūpes centrs novadā, attīstīta regulāra mobilo pakalpojumu brigādes palīdzība attālāko apdzīvoto vietu un lauku māju iedzīvotājiem;

Kvalitatīva pirmsskolas, pamata, vidējā, profesionālās ievirzes un neformālā izglītība, atbalsts darbinieku kvalifikācijas celšanai, jaunām tehnoloģijām un digitalizācijai;

Pēdējo gadu laikā mūsu reģionu par savu mājvietu izvēlējies ievērojams iedzīvotāju skaits - mēs darīsim visu, lai šī tendence saglabātos – mājokļu politika, mazinātas rindas uz pirmsskolu, pieejama izglītība, dažādas iespējas attīstīties mūzikā, mākslā, sportā, humanitārās un eksaktās jomās;

Kultūras un sporta pasākumu pieejamība, pakalpojumu un infrastruktūras attīstība, bibliobuss;

Izmantotas sadarbības priekšrocības – ģeogrāfiskais novietojums un sasaiste ar Rīgu, kas sniedz iespēju saņemt valsts iestāžu, augstskolu u.c. pakalpojumus, kā arī piekļuvi darba tirgum, dzīvojot ilgtspējīgā novadā un attīstot uzņēmējdarbību arī ārpus novada robežām;

Īstenoti pašvaldības ielu, ceļu uzturēšanas projekti un sadarbībā ar valsts institūcijām uzturēti valsts ceļi un satiksmes infrastruktūra, jo novadu šķērso tranzīta autoceļi un dzelzceļš, kas nodrošina novada sasaisti ar citām teritorijām reģiona, valsts un starptautiskā mērogā;

Attīstīts novadu vienojošs veloceliņu un gājēju ceļu tīkls, sadarbībā ar Rīgas plānošanas reģionu;

Vides politika un Eiropas Zaļais kurss ir iespēja novadam saglabāt savas dabas bagātības labākas kvalitātes dzīvei šodien un nākamajām paaudzēm, attīstīt tūrismu un zaļās atpūtas zonas;

Vides aizsardzības, atkritumu šķirošanas veicināšana un dabas resursu ilgtspējīga izmantošana;

Sadarbība ar NVO, atbalsts jauniešu un vietējo kopienu iniciatīvām, līdzdalības budžets;

Uzņēmējdarbībai un investīcijām labvēlīga politika un kvalitatīva tehniskā infrastruktūra, privātā un publiskā sadarbība;

Efektīva pārvalde un ērti pieejami pašvaldības pakalpojumi, jaunu e-pakalpojumu ieviešana un pilnveidošana, saprotami plānošanas dokumenti un sabalansēta līdzsvarota attīstība gan teritoriāli, gan funkcionāli;

Kvalitatīvi un pieejami komunālie pakalpojumi, racionāli tarifi un uzlabota infrastruktūra;

Energoefektivitātes, vides labiekārtošanas un dzīvnieku labturības projekti;

Nodrošināta pašvaldības policijas profesionāla darbība un diennakts patrulēšana iedzīvotāju drošībai.