Самоуправлений выборы 2021

Zaļo un Zemnieku savienība

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Āris Elsts 1976 SIA "PRO DEV 24"
2. Zigmārs Erts 1983 Preiļu novada dome
3. Ineta Anspoka 1971 Riebiņu vidusskola
4. Osvalds Šatilovs 1960 Aglonas novada dome
5. Klavdija Zarāne 1965 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Satiksme-Z"
6. Ārija Pudule 1963 Riebiņu vidusskola
7. Aldis Upenieks 1984 z.s. Kārkliņi
8. Jānis Šņepsts 1981 VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
9. Svetlana Lioznova 1959 Svetlana Lioznova ģimenes ārsta prakse
10. Dzintars Cimdiņš 1967 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Leidzi"
11. Inta Gžibovska 1974 SAC “Aglona”
12. Romāns Petrovs 1966 Aglonas novada dome
13. Silvija Dreijere 1969 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
14. Oskars Kavinskis 1986 Oskars Kavinskis
15. Deniss Gerasimovs 1986 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DGcars"
16. Ilze Rinča 1981 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PREIĻU SAIMNIEKS"
17. Aivars Rivars 1962 Aglonas novada dome
18. Artūrs Slūka 1985 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Программа партии
Mūsu mērķis ir sakārtota un prognozējama dzīve novadā. Vēlamies mainīt domes klātbūtni iedzīvotāju ikdienā no uzraugošas institūcijas uz sabiedroto, ar kuru sadarbojoties varam paveikt lielas lietas.
Mūsu prioritātes novada veidošanā ir uzņēmējdarbības veicināšana, sociālās drošības nostiprināšana, darbavietu saglabāšana un radīšana, racionāla savu resursu plānošana un izmantošana.
Apvienojot mūsu pieredzi pašvaldību pārvaldības darbā, uzņēmējdarbībā un savā ikdienā, esam izvirzījuši mērķus, kas jāsasniedz četros gados un tālākā nākotnē.

Uzņēmējdarbība:

- Veicināt ilgtspējīgas, videi un klimatam draudzīgas uzņēmējdarbības attīstību.
- Veicināt sadarbību starp pašvaldību un uzņēmējiem, izveidot konsultatīvo padomi ar visu pagastu uzņēmēju pārstāvniecību.
- Sadarbībā ar uzņēmējiem veidot un popularizēt konceptu “Ražots Preiļu novadā”.
- Realizēt mazo grantu konkursus.
- Pilnveidot NĪN atvieglojumus, ņemot vērā uzņēmēju intereses.
- Piemērot Zaļā publiskā iepirkuma prasības pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem.

Izglītība:

- Pēc iespējas saglabāt esošo izglītības iestāžu tīklu, ņemot vērā izglītojamo, vecāku, pedagogu, darbinieku intereses.
- Nodrošināt brīvpusdienas novada izglītības iestādēs.
- Nodrošināt visiem novada bērniem un jauniešiem mūzikas un mākslas, sporta skolas, ārpusstundu nodarbības un jauniešu centru
pieejamību.
- Attīstīt neformālās un mūžizglītības iespējas, izmantojot esošo infrastruktūru.

Infrastruktūra:

- Piesaistīt ES fondu līdzfinansējumu projektu realizācijai veselības aprūpes, ceļu un velo satiksmes organizācijas, izglītības, kultūras,
tūrisma, sporta, sociālajā sfērā.
- Izmantot ES fondu iespējas pašvaldības meliorācijas un ūdenssaimniecības sistēmu atjaunošanā.
- Uzlabot pašvaldības ceļu kvalitāti lauku un pilsētas teritorijā, ar mērķi ērti un ātri nokļūt uz darbu, ražošanas un lauksaimniecības
objektiem.
- Veicināt dzīvojamā fonda (īres) pieejamību, iesaistoties ēku renovācijā un būvniecībā.
- Sniegt finanšu un konsultatīvo atbalstu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai, pagalmu labiekārtošanai un energoefektivitātes
paaugstināšanas programmas realizācijai ar ES līdzfinansējumu.
- Pārskatīt pašvaldības mežu un ezeru apsaimniekošanas noteikumus.

Veselības un sociālā palīdzība:

- Attīstīt veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu kvalitāti, pieejamību un dažādību.
- Atbalstīt Preiļu slimnīcas darbību, paplašinot medicīnisko pakalpojumu klāstu, saglabājot dzemdību nodaļas darba nepārtrauktību.
- Pilnveidot programmu kvalificētu medicīnas un rehabilitācijas speciālistu piesaistei, kurā ietilptu stipendiju piešķiršana un
dzīvojamās platības nodrošināšana.
- Saglabāt bērna piedzimšanas pabalstu novadā deklarētajiem iedzīvotājiem.
- Pilnveidot sociālo un materiālo pabalstu klāstu.

Kultūra un sports:

- Nodrošināt pašvaldības atbalstu kultūrai, bibliotēkām un muzejiem, kas attīsta vietējo kultūrvidi, rada pievienoto vērtību pašvaldībai
un saliedē sabiedrību.
- Būt atvērtiem jaunām kultūras iniciatīvām pašvaldībā.
- Atbalstīt un veicināt visu pašdarbības kolektīvu darbību, īpaši dalību valsts un starptautiskos pasākumos, festivālos, Dziesmu un deju
svētkos.
- Atbalstīt nevalstiskās organizācijas un tradicionālās reliģiskās konfesijas.
- Atbalstīt sporta pasākumus, veterānu sacensības, labākos sportistus un privātās iniciatīvas.
- Saglabāt esošās sporta bāzes.
- Izveidot jaunas novada sporta tradīcijas.

Tūrisms:

- Izveidot kopēju tūrisma pakalpojumu un produktu kompleksu Preiļu novadā, izstrādājot stratēģiju un veidojot ceļa karti ar tūrisma
objektu, naktsmītņu un ēdināšanas vietām.
- Turpināt organizēt licencēto zveju, realizēt Zivju fonda projektus, atjaunot un pavairot zivju resursus Preiļu novada (publiskajās)
ūdenstilpnēs.

Pārvaldība:

- Nodrošināt konkurētspējīgu pārvaldību, kvalitatīvu pakalpojumu sniegšana domē un visās teritoriālajās pagastu pārvaldēs, klientu
apkalpošanas centros.
- Nodrošināt operatīvu saziņu ar pašvaldību, veicinot iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā, nepilnību novēršanā un priekšlikumu
izteikšanā.

Komunālā saimniecība:

- Nodrošināt komunālās saimniecības infrastruktūras objektu nepārtrauktu darbību un ikdienas uzturēšanu, nodrošināt atkritumu
šķirošanu un otrreizējo pārstrādi.
- Pārskatīt daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas izmaksas, siltumenerģijas, ūdensapgādes, kanalizācijas un atkritumu izvešanas
tarifus.


Veidosim ģimenēm draudzīgu, zaļu pašvaldību, būsim saimnieki savā zemē!