Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Ēvalds Vilcāns 1956 Preiļu novada dome
2. Nadežda Hļebņikova 1973 Preiļu novada dome
3. Nataļja Lapoško 1964 AS "Preiļu siers"
4. Edgars Vilcāns 1990 Riebiņu novada dome
5. Svetlana Galkina 1982 SIA "Nis"
6. Inta Rumaka 1978 Preiļu novada Bērnu un jauniešu sporta skola
7. Jeļena Saulīte 1985 Preiļu 2.vidusskola
8. Ivans Ludāns 1960 “Css and Nivios”
9. Leonards Grebežs 1966 Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Latgales reģionālais centrs
10. Marija Onufrijeva 1954 Preiļu novada slāvu kultūras biedrība "Raduga"
11. Pēteris Pastars 1965 SIA “Guard Services”
12. Imants Ludāns 1966 Riebiņu novada dome, pirmsskolas izglītības iestāde "Sprīdītis"
13. Ludmila Čebiševa 1958 pensionāre
14. Georgijs Kovaļkovs 1964 IU "Svetlana31"
15. Oļegs Hļebņikovs 1953 Preiļu 2.vidusskola
Программа партии
SDP „SASKAŅA” PROGRAMMA

Mēs esam par katra Preiļu novada iedzīvotāja stabilitāti, materiālo un garīgo labklājību!

Mūsu galvenie uzdevumi:

Pašvaldība un iedzīvotāji
Izstrādāt jaunizveidota novada attīstības stratēģiju un novada saistošos noteikumus.
Nodrošināt pagastu pārvalžu un vienoto klientu apkalpošanas centru darbību un pieejamību katrā pagastā. Rast iespēju nodrošināt nepieciešamus pakalpojumus iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīvesvietām: medicīniskā palīdzība, pasta, bankas, telekomunikāciju pakalpojumi.
Veicināt iedzīvotāju līdzdalību un iesaisti novada svarīgu jautājumu risināšanā. Izveidot iedzīvotāju konsultatīvās padomes pilsētā un pagastos.

Infrastruktūra, vide, drošība
Panākt, lai tiktu veikti vietējās nozīmes valsts ceļu remonti. Prioritāri nosakot ceļus: Riebiņi–Silajāņi, Vecvārkava–Vanagi–Rožupe, Pieniņi–Smelteri.
Pašvaldības ceļu uzturēšana un savlaicīgs to remonts.
Pilsētas mikrorajonu un ciematu infrastruktūras sakārtošana, t.sk. Preiļu pilsētas Kooperatīva un Kārsavas ielu rekonstrukcijas projekts. Līdzfinansēt daudzdzīvokļu māju iekšpagalmu remontu, iekārtot jaunas autostāvvietas, pielāgot vidi personām ar invaliditāti.
Turpināt veidot visaptverošo un ērtu gājēju un veloceliņu tīklu novadā, t.sk. Preiļi-Riebiņi; Preiļi-Līči (Miera ielā); Lāčplēša un Kalnu ielās, Preiļos; Rietumu ielas labiekārtošana (soliņi, atkritumu urnas).
Piesaistīt investīcijas un projektu finansējumu degradētu objektu renovācijai, t.sk. zemes vienība starp Preiļu pilsētas Rēzeknes un Liepu ielām, bijušas Preiļu linu fabrikas, Lauktehnikas mikrorajona, apdzīvoto pagastu centru teritorijas.
Preiļu pils un parka atjaunošanas projektu turpināšana.
Preiļu pilsētas centra labiekārtošanas projekta izstrāde un īstenošana.
Izbūvēt centrālo ūdensvadu un kanalizāciju Miera ielā, Līčos, Preiļu pagastā.
Nodrošināt regulāru un kvalitatīvu bērnu rotaļu laukumu iekārtu un segumu uzkopšanu, pārbaudi, remontu un nomaiņu.
Paaugstināt bērnu drošību pie skolām, bērnudārziem un rotaļu laukumiem, norobežojot šīs teritorijas, ierīkojot videonovērošanas sistēmas.
Uzturēt novada sporta objektus un atpūtas infrastruktūru.
Izveidot laukumus suņu pastaigām.
Uzlabot kapsētu teritoriju apsaimniekošanu, t.sk. otrā pasaules kara piemiņas vietas.
Sekmēt pašvaldības policijas darbu, sadarbībā ar Valsts policiju, uzlabot sabiedrisko kārtību un drošību novadā.

Ekonomika, uzņēmējdarbība un lauksaimniecība
Investīciju projekti un budžeta sadalījums jāveido balstoties uz pagastu pārvalžu un iedzīvotāju konsultatīvo padomju ieteikumiem, kuros apkopotas iedzīvotāju pamatotas vēlmes un vajadzības.
Meklēt iespējas uzņēmējdarbības un lauksaimniecības atbalstam, šādi nodrošinot iedzīvotājiem iespēju dzīvot un strādāt novadā.
Atbalstīt uzņēmēju un lauksaimnieku kooperāciju novadā, veicināt jaunu biznesa ideju attīstību un darba vietu radīšanu, mērķtiecīgi ieguldot ES finansējumu.
Turpināt jauno augsti kvalificētu speciālistu piesaistes programmu, piedāvājot pašvaldības un uzņēmēju atbalsta garantijas.

Sociālā politika, veselības aizsardzība
Ar sociālo pabalstu un citām palīdzības formām sniegt atbalstu iedzīvotājiem, kuriem tas ir nepieciešams un likumiski pamatots, palielinot saņēmēju loku un izmaksu apmērus.
Segt 100% apmērā ēdināšanas izdevumus visiem vispārīgi izglītojošo mācību iestāžu audzēkņiem.
Palielināt bērna piedzimšanas pabalstu līdz 500 eiro.
Nodrošināt komunālo tarifu stabilitāti un projektu īstenošanu to samazināšanai.
Saglabāt Preiļu slimnīcu ar esošajām struktūrvienībām, izveidojot hronisko slimnieku aprūpes nodaļu un vismaz 10 ķirurģiskā profila gultas.

Izglītība, kultūra, sports, tūrisms
Nodrošināt izglītības iestāžu darbību tuvāk izglītojamā dzīvesvietai.
Atbalstīt ar finansējumu bērnu un jauniešu centru, mūzikas un mākslas skolu, sporta skolu.
Atbalstīt un veicināt novada jauniešu iniciatīvas.
Atbalstīt daudzveidīgus un kvalitatīvus kultūrizglītības pasākumus.
Atbalstīt tautas sporta aktivitātes un veselības veicināšanas pasākumus visā novada teritorijā.
Turpināt kopt un pilnveidot iedzīvotāju un tūristu iecienītās apskates un atpūtas vietas, parkus, muzejus, ievērojamu cilvēku un notikumu piemiņas vietas.
Veicināt sadarbību ar NVO, kultūras biedrībām un reliģiskajām konfesijām, līdzfinansēt viņu pasākumus un projektus, kuri ir vērsti uz latviešu un mazākumtautību tradīciju un kultūras saglabāšanu.

Būsim pateicīgi par jūsu atbalstu, lai varētu strādāt jūsu interesēs.