Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK"

Список кандидатов
Программа партии
Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Pēteris Rožinskis 1958 Riebiņu novada dome
2. Jāzeps Ivanāns 1959 Zemnieku saimniecība "IVANĀNU MĀJAS"
3. Oskars Bērziņš 1992 Riebiņu novada dome
4. Māra Pudnika 1988 Aizkalnes tautas nams
5. Elmārs Sparāns 1960 Vārkavas novada dome
6. Māra Ušacka 1964 Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs “Strops”
7. Māris Leikučs 1977 A/S "Preiļu siers"
8. Edgars Kozuļ-Kažs 1959 pensionārs
9. Alberts Upenieks 1965 SIA “Optimus A”
10. Ilga Pokšāne 1986 Riebiņu novada dome
11. Vilis Gribusts 1967 SIA "Agro Zvaigznītes"
12. Dina Staškeviča 1968 Riebiņu novada dome
13. Jānis Broks 1965 Riebiņu novada dome
14. Māris Stabulnieks 1972 SIA „Agrofirma Turība”
15. Dainis Alžāns 1971 Riebiņu novada dome
16. Alīna Ņesterjuka 1988 māksliniece
17. Arnis Mičuls 1990 Zemnieku saimniecība "Strodi"
18. Aina Rubine 1972 Pašnodarbināta persona
Программа партии
Mazāk solīt, vairāk darīt!


Mūsu prioritātes ir saimnieciskās darbības veicināšana un iedzīvotāju labklājības līmeņa uzlabošana. Mēs nodrošināsim Preiļu novadā godīgu pārvaldi, vienlīdzīgu attieksmi pret iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Piesaistot investīcijas, turpināsim ceļu, ielu un pagastu infrastruktūras sakārtošanu, panākot, ka arī Silajāņu, Rožkalnu un Smelteru pagastu centri beidzot būs sasniedzami pa asfaltētu ceļu. Preiļu pilsētas centra laukums ar autoostu no degradētas teritorijas kļūs par iedzīvotājiem, uzņēmējiem un ciemiņiem pievilcīgu vietu!

Mēs esam komanda, kas ir pierādījusi sevi darbos, un esam apņēmības pilni vadīt novadu un īstenot šo programmu līdz 2025. gadam.


PAŠVALDĪBAS PĀRVALDE
• Novada pagastos un Preiļu pilsētā veidosim iedzīvotāju padomes, lai nodrošinātu jēgpilnu iedzīvotāju iesaisti svarīgu lēmumu pieņemšanā.
• Panāksim laipnu un profesionālu novada darbinieku attieksmi pret iedzīvotājiem.
• Nodrošināsim taupību un caurskatāmību budžeta līdzekļu izlietošanā.
• Nepieļausim birokrātiskā aparāta palielināšanu un korupciju iestāžu darbā.
• Veiksim kapitālsabiedrības SIA ”Preiļu saimnieks” darbības auditu.
• Pilnveidosim Pašvaldības policijas darbu.


SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS, JAUNATNE
• Piešķirot līdzfinansējumu, atbalstīsim novada nevalstisko organizāciju projektus, kā arī konkursa kārtībā piešķirsim grantus biznesa uzsākšanai jaunajiem uzņēmējiem.
• Turpināsim atbalstīt reliģiskās draudzes.
• Nodrošināsim iespēju jauniešiem saturīgi pavadīt brīvo laiku gan sportojot, gan iesaistoties mākslinieciskajā pašdarbībā.
• Veidosim vidi un veicināsim plašākas darba un atpūtas iespējas, lai jaunieši atgrieztos novadā.


IZGLĪTĪBA, KULTŪRA UN TŪRISMS
• Nodrošināsim novada kultūras centru un pagastu kultūras namu darbību, organizējot pasākumus un aktivitātes dažādu vecumu apmeklētājiem.
• Turpināsim ezeru krastu labiekārtošanu, tos veidojot par publiskām pludmalēm, atpūtas un novada ezeru svētku svinēšanas vietām.
• Piesaistot finansējumu, nodrošināsim zivju mazuļu ielaišanu, padarot ezerus saistošus makšķerniekiem un atpūtniekiem.
• Labiekārtosim novada estrādes un Preiļu parku, izveidojot to par atpūtai piemērotu vietu.
• Piesaistot finansējumu, turpināsim Preiļu pils restaurācijas darbus.
• Turpināsim sporta stadiona būvdarbus Riebiņos.
• Modernizēsim mācību aprīkojumu visās izglītības iestādēs.
• Turpināsim starptautisko festivālu un Pīgožņa balvas pasniegšanas ceremoniju organizēšanu.
• Sekmēsim kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un latgaliešu rakstu valodas apgūšanu.


SOCIĀLĀ PALĪDZĪBA UN VESELĪBAS APRŪPE
• Turpināsim Preiļu pansionāta telpu renovāciju, kā arī Sociālās aprūpes iestādes izveidošanu Stabulniekos, pārbūvējot un piemērojot Dravnieku pamatskolas ēku.
• Sniegsim atbalstu Preiļu slimnīcas un ģimenes ārstu prakses vietu uzturēšanai.
• Sadarbojoties ar Nodarbinātības valsts aģentūru, bez darba palikušajiem dosim iespēju strādāt sabiedriskus darbus.
• Nodrošināsim brīvpusdienas visiem pamatskolu un vidusskolu skolēniem.
• Turpināsim nodrošināt pabalstu piešķiršanu dzimšanas un apbedīšanas gadījumos, kā arī maznodrošinātajiem iedzīvotājiem, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un politiski represētajiem, apmaksāsim mājas aprūpi slimniekiem.
• Piesaistot finansējumu, būvēsim baseinu Preiļos un piešķirsim īres dzīvokļus speciālistiem un jaunām ģimenēm.


INFRASTRUKTŪRA, KOMUNĀLĀ SAIMNIECĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBA
• Piesaistot ES finansējumu, turpināsim novada ciematos ūdensapgādes un kanalizācijas iekārtu atjaunošanu un ielu apgaismojuma ierīkošanu.
• Pašvaldībai piedaloties ar līdzfinansējumu, labiekārtosim stāvlaukumus pie daudzdzīvokļu mājām.
• Veiksim Preiļu autoostas un centra laukuma rekonstrukciju.
• Turpināsim industriālo ražošanas zonu veidošanu investoru piesaistei.
• Atbalstīsim informatīvo zīmju uzstādīšanu latgaliešu valodā visā novada teritorijā, lai nodrošinātu ciemu un saimniecību atpazīstamību.
• Normatīvo aktu noteiktā kārtībā piešķirsim nekustamā īpašuma nodokļa atlaides uzņēmējiem un noteiktu kategoriju iedzīvotājiem.
• Turpināsim novada ielu, laukumu un ceļu infrastruktūras sakārtošanu.


Mums ir konkrēti mērķi, atvērta un pozitīva domāšana, spēks darboties, un esam gatavi vadīt novadu!