Самоуправлений выборы 2021

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Juris Laizāns 1965 Ogres novada pašvaldība
2. Jegors Laptevs 1986 Ogres novada pašvaldība
3. Maksims Borisevičs 1982 SIA CM Serviss
4. Agata Paršina 1991 SIA "EIROSISTĒMA"
5. Aleksandrs Horuženko 1963 Jaunogres vidusskola
6. Larisa Tazova 1970 Jaunogres vidusskola
7. Svetlana Baravikova 1986 Biedrība "Jaunatnes teātris" Inspire"
8. Jekaterina Murafa 1985 SIA "OGRES PRESTIŽS"
9. Svetlana Panasjuka 1985 SIA "Grāmatvežu un Nodokļu konsultantu birojs"
10. Vadims Barišoks 1991 SIA "Gemstone Studio"
11. Natālija Ketnere 1962 SIA "Ketner"
12. Uļjana Rovedere 1990 Ogres vispārējās izglītības iestāde "Saulīte"
13. Jevgenijs Ivanovs 1973 Biedrība "Ogres karatē un tuvcīņas bērnu klubs "KARATĒ SEN-E"
14. Alīna Cvetkova 1999 Biedrība "Studija TEIXMA"
15. Olga Sergejeva 1986 SIA "Outlet Bazaar"
16. Sergejs Viničenko 1958 Jaunogres vidusskola
17. Aleksejs Lastovskis 1957 SIA "Vidzemes Ledus"
18. Andrejs Safonovs 2001 Students
19. Marina Katišova 1968 SIA "MNK"
20. Gaļina Šikina 1974 Peldēšanas klubs "Ogre"
21. Andrejs Viničenko 1965 Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē
22. Roberts Rūtiņš 1973 Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē
23. Andris Vīgants 1969 Invalidātes pensijā
24. Ligita Prancāne 1984 Nodarbinātības valsts aģentūras uzskaitē
25. Tatjana Oņiščenko 1955 SIA "Vilads"
26. Andris Grigjāns 1961 SIA "MS Siltums"
Программа партии
Partijas “Saskaņa” pirmsvēlēšanu programma 2021
Mēs “Saskaņā” esam dažādi, tāpat kā Latvijas sabiedrība. Runājam dažādās valodās, bet labi saprotam viens otru. Mēs atrodam vienojošo, nevis koncentrējamies uz pretrunām. Ideja par saskaņu nav tikai partijas nosaukumā; tas ir modelis, pēc kura var veiksmīgi dzīvot un strādāt kopā dažādi cilvēki.
IZAUGSME un ATTĪSTĪBA
Jaunā Ogres novada daudzveidība un transporta infrastruktūra ir ideāla vieta uzņēmējdarbībai un tās attīstībai
• Risināsim kopīgas problēmas, pilnveidosim Pašvaldības un uzņēmēju sadarbību, lai sekmētu saimniecisko darbību jaunveidojamā Ogres novadā, rūpējoties par bezdarba samazināšanu
• Sekmēsim novada uzņēmēju atpazīstamību Latvijā un ārpus tās, popularizējot to pakalpojumus un produktus
• Veidosim piederības sajūtu jaunajam Ogres novadam, piesaistīsim investīcijas tā attīstībai
SOCIĀLĀ JOMA
Katram cilvēkam ir jājūtas pilnvērtīgam, novērtētam un atbalstītam.
• Veicināsim personu ar īpašām vajadzībām nodarbinātību un dzīves vides kvalitātes uzlabošanu jaunajā Ogres novadā
• Attīstīsim īres dzīvokļu politiku, sniedzot iespēju tos iznomāt personām, kas nonākušas grūtībās, t.sk. personām ar īpašām vajadzībām
• Sadarbosimies sociālās nozares attīstības jautājumos, tai skaitā par atbalstu sociāli mazaisargātām personu grupām
• Pilnveidosim pašvaldības atbalstu vides pielāgošanai personām ar kustību traucējumiem
• Mērķtiecīgi virzīsimies, lai brīvpusdienas novada izglītības iestādēs saņemtu līdz 9.klasei
VESELĪBA un SPORTS
Veselīga sabiedrība ir sociālās un ekonomikas attīstības pamats.
• Sekmēsim augsti kvalificētu speciālistu (t.sk. ārstu, treneru) piesaisti darbam jaunajā Ogres novadā
• Veicināsim Ogres rajona slimnīcas saglabāšanu un modernu tās attīstību, paplašinot medicīnas pakalpojumus novada iedzīvotājiem
• Atbalstīsim sporta un aktīvās atpūtas iespēju daudzveidību novadā, līdzdarbosimies sporta sacensību rīkošanā visā novadā, kā arī sportistu dalību dažāda mēroga sacensībās
• Īstenosim Jaunogres vidusskolas stadiona renovāciju atbilstoši mūsdienu prasībām dažādām sporta aktivitātēm
IZGLĪTĪBA
Bērnu un jauniešu izglītībai ir būtiska nozīme turpmākai izaugsmei, tāpēc mums svarīgi nodrošināt pieejamu un modernu izglītību novada skolās
• Palielināsim atalgojumu pedagogiem un viņu palīgiem
• Modernizēsim izglītības un ārpus stundu procesu, padarot to interesantu un aizraujošu skolēniem, ieviešot modernas tehnoloģijas un aprīkojumu izglītības iestādēs
• Veicināsim nometņu (atvērta tipa) organizēšanu visā Ogres novadā, sniedzot iespēju bērniem un jauniešiem vasaras laikā apgūt un pilnveidot dažādas prasmes (sportā, mākslā, u.c.)
KOMUNĀLIE PAKALPOUMI
un TERITORIJAS LABIEKĀRTOŠANA
Mēs nodrošināsim iespēju dzīvot drošā, sakārtotā un mūsdienīgā pilsētvidē.
• Mūsu mērķis ieviest vienotu, modernu siltuma ražošanas un piegādes sistēmu, ar mērķi samazināt tarifu galējam patērētājam
• Īstenosim pasākumus daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanai
• Sadarbībā ar atbildīgajām institūcijām risināsim jautājumus drošai Rīga-Daugavpils autoceļa šķērsošanai visā novada teritorijā, t.sk., tuneļu un autobusu pieturvietu izveide un uzturēšana
• Plānveidīgi sakārtosim ceļus individuālās apbūves teritorijās, t.sk. uzlabojot ūdenssaimniecības infrastruktūru, tam piesaistot Kohēzijas fonda līdzekļus
• Attīstīsim piebraucamo ceļu un stāvvietu izveidi, iekšpagalmu ceļu remontdarbus un renovāciju, kā arī grantēto ceļu asfaltēšanu un vienotu velo ceļu tīkla izveidi jaunajā novadā
• Ierīkosim drošu piebrauktuvi un stāvvietu Jaunogres vidusskolas abām ēkām un blakus esošajiem bērnudārziem
• Nodrošināsim vecākiem ar bērniem un personām ar kustību un redzes traucējumiem drošu un ērtu pārvietošanos, izbūvējot jaunas gājēju ietves un pielāgojot esošās
KULTŪRA, TŪRISMS un ATPŪTA
Apvienojoties 4 novadiem, cienot katra tā unikālās dabas un kultūras vēstures un tradīcijas, jaunajam Ogres novadam ir perspektīva sasniegt jaunas attīstības iespējas kultūras, tūrisma un atpūtas jomā
• Veicināsim sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanu
• Saglabāsim un atjaunosim novadā esošās estrādes, atgūsim Ogres estrādi, kultūras mantojuma saglabāšanai un tautas jaunrades attīstībai
• Apvienojot katra novada unikālās vērtības un tradīcijas, veidosim vienotu, stipru, uz vērtībām balstītu novadu
• Attīstīsim tūrismu, maršrutus un atpūtas iespēja visā novada teritorijā
• Attīstīsim atpūtas iespējas pie ūdens un dabas parkos, tai skaitā aktīvi izmantojot ūdens ceļus, izbūvējot piestātnes, attīstīto sporta inventāra nomas punktus
• Labiekārtosim aizsargdambja posmu Pārogrē