Самоуправлений выборы 2021

Nacionālā Savienība TAISNĪGUMS

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Indulis Trapiņš 1961 Ikšķiles novada pašvaldība
2. Agris Purviņš 1965 Zemessardzes 54. ITBN
3. Kristaps Rūde 1989 Ķeguma novada pašvaldība
4. Guntis Mačs 1965 Bezdarbnieks
5. Kristaps Stāmurs 1987 Ikšķiles novada pašvaldība
6. Dmitrijs Usins 1980 Ogres tehnikums
7. Arvis Asars 1984 SIA Gamma Fittings
8. Alberts Trops 1947 Zemnieku saimniecība Kokneši
9. Jānis Vilnītis 1969 SIA Jūrmalas ūdens
10. Valentīns Špēlis 1953 Ikšķiles novada pašvaldība
11. Einārs Ieviņš 1964 E.Ieviņa ģimenes ārsta prakse
12. Ruta Kalniņa 1967 Ikšķiles novada pašvaldība
13. Dāvis Kuršs 1995 Vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola
14. Ilze Knoka 1969 Valsts SIA Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs
15. Jānis Droiskis 1993 Ikšķiles novada pašvaldība
16. Sanita Žīgure 1968 Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
17. Agris Bērziņš 1961 AS Latvenergo
18. Ivars Tobiass 1971 SIA Īpašumi EG
19. Juris Strazdiņš 1957 OINPA “Tūrisma, sporta un atpūtas kompleksa “Zilie kalni” attīstības aģentūra”
20. Rihards Vītoliņš 1995 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
21. Inese Blaua 1972 SIA Blue stone
22. Edgars Romanovs 1985 SIA Edu Būve
23. Rasma Simsone 1960 Ikšķiles novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde Tīnūžu sākumskola
24. Ināra Strazdiņa 1956 Ādažu vidusskola
25. Gints Blūmentāls 1965 Ķeguma novada pašvaldība
26. Anda Kajaloviča 1981 SIA DUS P5
Программа партии
Lielvārdes, Ķeguma, Ogres un Ikšķiles novadu iedzīvotāji!

Esam apvienoti vienā – iedzīvotāju skaita ziņā vislielākajā Latvijas novadā. Novadu apvienošanas process skaudri ir licis apzināties mūsu valsts pamatvērtību – vara pieder tautai.

Tāpēc mēs aicinām - lemsim un veidosim KOPĀ!

Mūsu mērķis - atbildīgi pārvaldīts un uz izaugsmi virzīts novads! Jauno Ogres novadu veidosim drošu, sakoptu, ģimenes atbalstošu, uz latviskajām un kristīgajām vērtībām balstītu. Tajā vienmērīga attīstība notiks visā novadā, ne tikai Ogrē, saglabājot katras vietas kultūrvēsturisko mantojumu.


TAISNĪGA, DEMOKRĀTISKA UN PIEEJAMA NOVADA PĀRVALDE
• vietējās demokrātijas veicināšana, t.sk. apzinot iedzīvotāju un nevalstisko organizāciju viedokli par nozīmīgu infrastruktūras objektu izveidi un katras apdzīvotās vietas problēmu risinājumiem
• klientam draudzīga apkalpošana ikvienā pašvaldības iestādē, mazinot administratīvo slogu
• pašvaldības pakalpojumu pieejamība tiek nodrošināta arī attālākajās novada vietās
• pašvaldības policijas diennakts patrulēšana un videonovērošana visā novada teritorijā


ATBALSTS ĢIMENĒM UN SOCIĀLĀ DROŠĪBA
• bērna piedzimšanas pabalsts 400 EUR
• atlaides daudzbērnu ģimenēm sabiedriskajā transportā, interešu izglītībai, sporta un kultūras pasākumiem
• pagarinātās dienas grupas skolās līdz plkst. 19.00, apvienojot tās ar interešu izglītības nodarbībām
• nekustamā īpašuma nodokļa atlaides novadā deklarētiem iedzīvotājiem
• līdzfinansējums par tuvinieka uzturēšanos sociālās aprūpes iestādēs līdz 450 EUR mēnesī
• ikgadējs pabalsts pensionāriem 50 EUR
• ikgadējs pabalsts politiski represētām personām, barikāžu dalībniekiem un Černobiļas AES avārijas seku likvidētājiem
• pabalsts trūcīgiem un maznodrošinātiem medikamentu apmaksai, ārstniecības pakalpojumiem un zobu protezēšanai
• atbalsta pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem
• sociālie pakalpojumi mazaizsargātām un sociālā riska grupām iespējami tuvāk dzīvesvietai
• sociālās mājas un grupu dzīvokļi visā novadā iespējami tuvāk personas dzīvesvietai

IZGLĪTĪBA – IEGULDĪJUMS RĪTDIENĀ
• profesionāls atbalsts skolotājiem visās izglītības pakāpēs
• atbalstoša mācību vide
• labi atalgoti un motivēti pedagogi
• bezmaksas ēdināšana vispārējās izglītības iestādēs
• naudas balvas par sasniegumiem, stipendijas vidusskolēniem ar ļoti labām sekmēm
• daudzpusīgas interešu izglītības iespējas
• lokālpatriotisma veicināšana (t.sk. novadpētniecība, jaunsardze)
• skolu tīkla sakārtošana, nodrošinot mazo skolu un vidusskolu saglabāšanu
• jaunu bērnudārzu būvniecība
• visu esošo mūzikas, mākslas un sporta skolu saglabāšana un attīstīšana

KULTŪRA, SPORTS UN AKTĪVS DZĪVESVEIDS
• kultūras infrastruktūras pilnveidošana un modernizācija
• novadu kultūrsavdabības saglabāšana, kopīgu jaunā novada tradīciju veidošana (t.sk. novada dziesmu un deju svētki)
• amatiermākslas kolektīvu darbības veicināšana un atbalsts
• attālākajās novada vietās pieejami mūsdienīgi bibliotēku pakalpojumi
• sporta infrastruktūras izveide pilsētās un pagastos
• atbalsts komandu sportam un individuālajiem sportistiem
• aktīvās atpūtas un tūrisma infrastruktūras attīstība - atpūtas vietu, dabas taku, tūrisma objektu atjaunošana un jaunizveide visā novada teritorijā (t.sk. Kangaru kalnos, gar Ogres upi, Lāčplēša maršruts, veloceliņu tīkls, kas savieno novada pilsētas un pagastus, aktīvās atpūtas takas gar Daugavu, ūdenstūrisma attīstība)
• sadarbība Zemessardzei

INFRASTRUKTŪRAS ATTĪSTĪBA UN UZŅĒMĒJDARBĪBAS ATBALSTS
• ielu un ceļu seguma un ielu apgaismojuma izbūve un atjaunošana novadā
• ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana
• tilta būvniecība pār Ogres upi uz Pārogri Ogres centra satiksmes atslogošanai
• sabiedriskā transporta nodrošināšana uz visām apdzīvotām vietām
• bezmaksas auto stāvvietu izveide un paplašināšana pie visām dzelzceļa stacijām
• digitālais centrs
• aktīva komunikācija ar uzņēmējiem, uzņēmējdarbības atbalsta centra un koprades telpu izveide
• jauniešu centri
• atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai
• atbalsts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanai
• sadarbība ar telekomunikāciju operatoriem tīkla pārklājuma attīstībai
• nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 90% apmērā jaunajiem uzņēmumiem
VIDE UN VESELĪBA
• vides aizsardzība mijiedarbībā ar novada attīstību
• atjaunojamās enerģijas izmantošana
• kūrorta nozares atjaunošana Ogrē
• automašīnu elektrouzlādes staciju un velonovietņu skaita palielināšana,
• atkritumu šķirošanas sistēma 2022.gadā visā novadā
• veselības aprūpes sistēmas pilnveidošana novadā
• daudzdzīvokļu namu iekšpagalmu labiekārtošana