Самоуправлений выборы 2021

"Kustība "Par!""

Имя, фамилия Год рождения Место работы Анкета Соцсети
1. Santa Ločmele 1971 Lielvārdes novada pašvaldības dome
2. Elīna Grīnhofa 1983 Vācijas vēstniecība
3. Maija Kolberga 1982 Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
4. Edgars Gribusts 1983 SIA "Lielvārds"
5. Jānis Baltačs 1957 “KALANI” SIA
6. Evija Rutmane 1980 Lielvārdes novada sociālais dienests
7. Eduards Viļums 1995 SIA “Elva Baltic”
8. Jānis Lūsis 1983 SIA “Lielvārds”
9. Gatis Atmats 1979 SIA Atmati
10. Aivars Peisenieks 1964 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
11. Ingrīda Liepiņa 1963 Sentor Farm AS ‘’Māras Lielvārde’’ aptieka
12. Raivis Rozentāls 1994 SIA „Estire”
13. Pēteris Krastiņš 1958 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
14. Daiga Brante 1968 Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
15. Dace Vasioleka 1971 Rīgas 3.zvērinātu advokātu birojs
16. Arnis Kadakovskis 1981 Elektronikas un datorzinātņu institūts
17. Laima Gornostaja 1957 Valsts sociālās aprūpes centrs “Zemgale” filiāle “Ropaži”
18. Krišjānis Šnore 1983 SIA “Snores”
19. Oskars Dambrovs 1982 SIA “Lielvārds”
Программа партии
No sirdīm caur mājām, pagalmiem, pilsētām un novadiem – Latvija sākas ar katra cilvēka #dzīvesvietu

Vārdiem “moderna dzīvesvieta” ir jākļūst par realitāti visa šī ceļa garumā. Mēs pa šo ceļu ejam, jo vairs nespējam gaidīt, kad citi darīs mūsu vietā. Bet mēs nespētu sasniegt mērķi vieni paši. Tāpēc aicinām jūs palīgā īstenot idejas, kas cels Ogres novadu augstāk. Profesionāli un cilvēcīgi.

PAR IZCILU UN PIEEJAMU IZGLĪTĪBU JEBKURĀ VECUMĀ
• Izcilu mācību spēku piesaiste, efektīvas motivācijas sistēmas izveide, atbalsts pedagogiem un viņu kvalifikācijas celšanai.
• Cieša sadarbība “Mācītspēks” programmas ietvaros.
• Atbalsts visiem skolēniem atbilstoši bērnu vajadzībām un talantiem.
• Pietiekams skaits vietu pirmsskolas izglītības iestādēs.
• Jauniešu telpu tīkla attīstība gan pilsētās, gan pagastos, lai veicinātu dzīvei un darba tirgum nepieciešamo prasmju apgūšanu.
• Interešu un mūžizglītības attīstība visām iedzīvotāju vecuma grupām.
• Pastāvīga novada iedzīvotāju digitālās pratības celšana.

PAR UZŅĒMĒJDARBĪBU UN DARBA VIETĀM TUVU #DZĪVESVIETAI
• Novada atvērtība jaunu biznesa ideju ieviešanai un darba vietu radīšanai, tostarp atbalsts sociālajiem uzņēmumiem.
• Koprades telpas pilsētās un pagastos.
• Atbalsts visaptverošai interneta infrastruktūras pieejamībai visā Ogres novadā.
• Ekotūrisma, velo tūrisma un ūdens tūrisma attīstība visā Ogres novadā.
• Tūrisma maršrutu savienošana ar kaimiņu novadiem.
• Sadarbība ar uzņēmējus pārstāvošām NVO.
• Jauniešu biznesa ideju atbalsta programma visā novadā.
• Uzņēmēju konsultatīvās padomes izveide.
• Nekustamā īpašuma nodokļu atbalsta programmas izstrāde un ieviešana.


PAR CILVĒCĪGU, VESELĪGU UN IEKĻAUJOŠU #DZĪVESVIETU
• Veselības veicināšanas pasākumi visām iedzīvotāju grupām – svaigā gaisā, ūdenī, telpās; sākot no labiekārtotām ledus peldes vietām līdz senioru vingrošanai.
• Medicīnas pakalpojumi tuvu #dzīvesvietai.
• Kvalitatīva neatliekamā palīdzība, ambulatorā palīdzība un primārā aprūpe Ogres slimnīcā; tās attīstība senioru, hronisko pacientu un paliatīvās aprūpes centra virzienā.
• Ambulatoro pakalpojumu centra izveide sadarbībā ar Ogres novada ģimenes ārstiem un pašvaldības atbalstu.
• Sociālo pakalpojumu pieejamība visā novadā, balstoties uz iedzīvotāju vajadzībām.
• Sociālo pakalpojumu attīstīšana, lai veicinātu katra iedzīvotāja spēju dzīvot pilnvērtīgi un nebūt atkarīgam no sociālajiem pabalstiem.
• Modernas ilgstošas sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes – pansionāti, pansijas, dienas centri.
• Vides un ēku pieejamība visiem.

PAR MODERNU UN ZAĻU #DZĪVESVIETU
• Pieejama un savstarpēji salāgota sabiedriskā transporta tīkla izveide visā novadā.
• Velo un elektriskā transporta infrastruktūra visā novadā.
• Stāvparku (“park & ride”) attīstīšana Lielvārdē, Ķegumā, Ogrē un Ikšķilē.
• Moderna un vieda transporta plūsma Ogrē un novadā.
• Moderna un pieejama atkritumu apsaimniekošana.
• Daudzdzīvokļu māju siltināšana.
• Sabiedrības izglītošana vides jautājumos.
• Upju un ezeru attīstības stratēģiju izstrāde.

PAR ATKLĀTU, IESAISTOŠU UN ATBILDĪGU PĀRVALDĪBU
• Iedzīvotāju padomes katras #dzīvesvietas izaugsmei.
• Nevalstisko organizāciju un sabiedrības pārstāvju iesaiste.
• Līdzdalības budžeta projekti sabiedrības iesaistes veicināšanai.
• Saprātīga un ilgtspējīga izdevumu politika – cilvēkos ieguldīsim vairāk nekā betonā.
• Caurskatāmība pašvaldības iepirkumos.
• Klientu apkalpošanas centri katrā pagastā un pilsētā.
• Visu pakalpojumu pieejamība digitāli un attālināti.
• Atvērts domes priekšsēdētājas kalendārs.

PAR RADOŠU UN KULTŪRAI ATVĒRTU #DZĪVESVIETU
• Moderns, laikmetīgs un konkurētspējīgs kultūras pasākumu piedāvājums, atbilstoši mērogam gan pilsētās, gan citās novada teritorijās.
• Pienācīga infrastruktūra un pieeja kultūras pasākumiem visās novada teritorijās.
• Iedzīvotāju līdzdalība daudzveidīgos pašdarbības kolektīvos.